Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

 

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

 

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

 

 

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację

Lp

Rodzaj zadania

Wysokość środków

Zadanie I

Bożonarodzeniowa pomoc świąteczna dla najuboższych

5 000,00 zł

Zadanie II

Spotkanie wigilijne

2 000,00 zł

 

II. Zasady przyznawania dotacji

 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

 2. Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie powierzenia wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie jego realizacji.

 3. Środki pochodzące z dotacji mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów wynikających bezpośrednio z realizacji zadania, w tym:

Zadanie I - na przygotowanie żywnościowych paczek świątecznych dla osób dotkniętych ubóstwem, długotrwałym bezrobociem, rodzin wielodzietnych z terenu Gminy Goleniów, spełniających kryteria ustawy o pomocy społecznej (dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać kwoty 456,00 zł, a dochód osoby samotnie gospodarującej nie może przekroczyć kwoty 542,00 zł)

Zadanie II - na organizację integracyjnego spotkania wigilijnego, zorganizowanego zgodnie z polską tradycją dla co najmniej 50 osób samotnych, dotkniętych ubóstwem.

 1. Uwaga! - w przypadku Zadania II rozpatrywane będą wyłącznie oferty zakładające współdziałanie przy realizacji projektu co najmniej trzech podmiotów.

 

III. Termin i warunki realizacji zadania

 1. Zadanie nie może rozpoczynać się wcześniej niż 1 grudnia 2013 r. i kończyć później niż 24 grudnia 2013 r.

Uwaga: Okres realizacji zadania nie jest równoznaczny z okresem rozliczenia kosztów ze środków dotacji. Rozliczana są koszty ponoszone od dnia zawarcia umowy do terminu zakończenia realizacji zadania określonego w podpisanej umowie.

 1. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone na drukach zgodnych z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). Formularz oferty dostępny jest na stronie internetowej Gminy Goleniów www.goleniow.pl.

 2. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy i Miasta, ul. Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów, z dopiskiem na kopercie: „Oferta na otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej ”.

 3. Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa 25 października 2013 r. o godz. 12.00.

Oferta, która wpłynie po ww. terminie nie będzie objęta procedurą konkursową.

 1. Do oferty należy załączyć kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.

 2. Ofertę oraz wszystkie załączniki należy sporządzić w sposób czytelny w języku polskim.

 3. Uwaga! - jeden oferent może złożyć tylko jedną ofertę na każde z zadań.

 4. Po zatwierdzeniu oferty i podpisaniu umowy, dokonywanie w trakcie realizacji zadania przesunięć pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków w kosztorysie zadania (przesunięcia środków z jednej pozycji do drugiej) wymaga uzyskania zgody Burmistrza Gminy Goleniów w formie aneksu do umowy, jeżeli nastąpiło jego zwiększenie o więcej niż o 10%.

 5. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.

 6. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. W takim wypadku organizacja może:

a) odstąpić od zawarcia umowy, powiadamiając o tym pisemnie ogłaszającego konkurs ofert,

b) przedstawić aktualizacje opisu poszczególnych działań/harmonogramu/kosztorysu.

 

IV. Kryteria wyboru oferty

 1. Kryteria formalne:

a) kompletność i prawidłowość wymaganej dokumentacji (przedłożono kompletny i prawidłowo wypełniony formularz oferty wraz ze wszystkimi załącznikami, podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli),

b) zgodność oferty z rodzajem zadania określonym w ogłoszeniu.

 1. Kryteria merytoryczne:

a) zawartość merytoryczna oferty: liczba odbiorców projektu, efekty realizowanego przedsięwzięcia (oceniana w skali 0 - 35),

b) koszty wykonania zadania: zasadność przedstawionych w projekcie kosztów zadania, rzetelność i efektywność sporządzonego budżetu (oceniane w skali 0 - 35),

c) możliwości realizacji zadania przez oferenta, w tym dysponowanie kadrą zdolną do realizacji zadania, posiadane zasoby rzeczowe, doświadczenie oferenta przy realizacji podobnych zadań zleconych (oceniane w skali 0 - 30).

Maksymalna liczba punktów 100.

Oferty podmiotów, które osiągną mniej niż 70 punktów nie podlegają finansowaniu.

 

V. Termin i tryb wyboru oferty

 1. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Gminy Goleniów.

 2. Rozpatrzenie ofert przez komisję konkursową nastąpi w ciągu 7 dni od ostatecznego terminu ich składania.

 3. Komisja konkursowa w trakcie oceny ofert może poprosić podmioty o dodatkowe informacje lub dokumenty.

 4. Po analizie złożonych ofert komisja konkursowa przedłoży rekomendacje co do wyboru ofert Burmistrzowi Gminy Goleniów.

 5. Decyzję o przyznaniu dotacji na realizację zadania podejmuje Burmistrz Gminy Goleniów.

 6. Możliwe jest sfinansowanie jednej oferty lub nie sfinansowanie żadnej z ofert.

 7. O wynikach konkursu podmioty, które złożyły oferty w konkursie zostaną powiadomione pisemnie.

 8. Wyniki zawierające rozstrzygnięcie konkursu zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu i na stronie internetowej Gminy.

 

VI. Dotacje przekazane na realizację zadań tego samego rodzaju w 2012r. wynosiły:

Zadanie I - 5000 zł,

Zadanie II - 2000 zł.

 

VII. Regulacje końcowe

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.

 2. Dodatkowe informacje można uzyskać pod następującymi numerami telefonów: 914698203, 914698216.

 

 

Burmistrz Gminy Goleniów

Robert Krupowicz

Goleniów, 3 października 2013 r.

3

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Edyta Guzikiewicz 03-10-2013 15:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-10-2013
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Roszatycka-Krause 03-04-2024 15:59