Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

OGŁOSZENIE Burmistrza Gminy Goleniów o otwartym konkursie ofert

 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrza Gminy Goleniów

o otwartym konkursie ofert

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu:

Ochrony zwierząt

 

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację

Zadanie z obszaru priorytetowych zadań publicznych dotyczące działań na rzecz ochrony zwierząt, w tym opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu Gminy Goleniów oraz zapobieganie bezdomności zwierząt.

W ramach dotacji finansować można jedynie działania niezbędne w celu realizacji zadania, w tym w szczególności:

 • sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących,

 • sterylizacja i kastracja kotów i psów przebywających w gminnym przytulisku dla bezdomnych zwierząt,

 • leczenie weterynaryjne oraz transport bezdomnych kotów i psów z gminnego przytuliska,

 • odrobaczanie, odpchlanie, szczepienia przeciwko chorobom kotów i psów z gminnego przytuliska dla bezdomnych zwierząt,

 • podejmowanie działań na rzecz adopcji bezdomnych zwierząt z gminnego przytuliska, w tym pozyskiwanie paszportów dla zwierząt wysyłanych za granicę,

 • resocjalizacja zwierząt przebywających w gminnym przytulisku dla bezdomnych zwierząt, w tym zakup niezbędnego do tego celu drobnego wyposażenia i sprzętu.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 25000 zł.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosiła w 2012 r. 20000 zł (konkurs ofert). W 2013 r. na przedmiotowe zadnie w formie dotacji wydatkowano kwotę 20000 zł.

Warunkiem finansowania zadania w 2014 r. będzie uchwalenie środków finansowych na jego realizację w budżecie Gminy Goleniów na ww. rok.

 

II. Zasady przyznawania dotacji

 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z póżn. zm.).

 2. Zlecenia wykonania zadania dokonuje się w formie powierzenia, tj. udzielenia dotacji na finansowanie jego realizacji.

 3. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.

 4. W ramach kosztów projektu finansować można jedynie działania niezbędne do jego realizacji. Wydatki ponoszone w ramach udzielonej dotacji stanowią koszty kwalifikowane od dnia zawarcia umowy do terminu określonego w podpisanej umowie.

 5. Wydatki są kwalifikowane, jeżeli ą zgodnie z prawem, związane z realizowanym zadaniem oraz:

a) są niezbędne do realizacji zadania,

b) zostały faktycznie poniesione,

c) zostały poniesione faktycznie na potrzeby osób, do których zadanie jest adresowane,

d) są udokumentowane (dowodem poniesienia wydatków jest opłacona faktura lub inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty),

e) zostały przewidziane w zatwierdzonym kosztorysie.

 

III. Termin i warunki realizacji zadania

 1. Termin realizacji zadania: 1 stycznia - 21 grudnia 2013 r.

 2. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. W takim wypadku organizacja może:

a) odstąpić od zawarcia umowy, powiadamiając o tym pisemnie ogłaszającego konkurs ofert,

b) przedstawić aktualizacje opisu poszczególnych działań/harmonogramu/kosztorysu.

 1. Po zatwierdzeniu oferty i podpisaniu umowy, dokonywanie w trakcie realizacji zadania przesunięć pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków w kosztorysie zadania (przesunięcia środków z jednej pozycji do drugiej) wymaga uzyskania zgody Burmistrza Gminy Goleniów w formie aneksu do umowy, jeżeli suma proponowanych zmian przekroczy 10% wartości danej kategorii wydatków. O przesunięciach do 10% należy poinformować w sprawozdaniu z wykonania zadania.

 

IV. Termin i warunki składania ofert

 1. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone na drukach zgodnych z rozporządzeniem Ministra Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). Formularz oferty dostępny jest na stronie internetowej Gminy Goleniów www.goleniow.pl.

 2. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy i Miasta, ul. Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów, z dopiskiem na kopercie: „Oferta na otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego:Ochrona zwierząt”.

 3. Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa 10 grudnia 2013 r. o godz. 12.00.

Oferta, która wpłynie po ww. terminie nie będzie objęta procedurą konkursową i pozostawia się ją bez rozpatrzenia.

 1. Do oferty należy dołączyć kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.

 2. Ofertę oraz wszystkie załączniki należy sporządzić w sposób czytelny w języku polskim.

 

V. Kryteria wyboru oferty

 1. Kryteria formalne:

a) kompletność i prawidłowość wymaganej dokumentacji (przedłożono kompletny i prawidłowo wypełniony formularz oferty wraz ze wszystkimi załącznikami, podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli),

b) ocena czy podmiot składający ofertę jest uprawniony do jej złożenia na podstawie art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 1. Kryteria merytoryczne:

a) ocena: czy cele statutowe podmiotu są zbieżne z zadaniem określonym w ogłoszeniu o konkursie, czy zdanie dotyczy zwierząt z terenu Gminy Goleniów, czy oferta jest zgodna z rodzajem zadania określonym w ogłoszeniu (oceniana w skali 0 - 35),

b) możliwość realizacji zadania przez oferenta: dysponowanie kadrą zdolną do realizacji zadania, posiadane zasoby rzeczowe, doświadczenie oferenta przy realizacji podobnych zadań zleconych (oceniana w skali 0 - 30),

c) koszty wykonania zadania: zasadność przedstawionych w projekcie kosztów zadania, rzetelność i efektywność sporządzonego budżetu (oceniane w skali 0 - 35).

Maksymalna liczba punktów 100.

Oferty podmiotów, które osiągną mniej niż 70 punktów nie podlegają finansowaniu.

 

VI. Termin i tryb wyboru oferty

 1. Komisja konkursowa, powołana na mocy zarządzenia Burmistrza Gminy Goleniów, po wstępnej ocenie projektu pod względem formalnym przez pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, dokona merytorycznej oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty oraz podziału środków na realizację zadania w terminie 7 dni od daty przyjęcia uchwały budżetowej na rok 2014, gwarantującej środki finansowe na realizację przedmiotowego zadania.

 1. Komisja konkursowa w trakcie oceny ofert może poprosić podmioty o dodatkowe informacje lub dokumenty.

 2. Wyniki konkursu komisja konkursowa przedkłada do zatwierdzenia Burmistrzowi Gminy Goleniów.

 3. Burmistrz Gminy Goleniów może dokonać zmian w przedstawionej propozycji komisji konkursowej.

 4. Możliwe jest sfinansowanie jednej oferty lub nie sfinansowanie żadnej z ofert.

 5. Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.

 6. O wynikach konkursu podmioty, które złożyły oferty w konkursie zostaną powiadomione pisemnie.

 7. Wyniki zawierające rozstrzygniecie konkursu zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu i na stronie internetowej Gminy.

 

VII. Regulacje końcowe

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.

 2. Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio u Sekretarza Gminy w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie w godzinach pracy Urzędu oraz pod numerem telefonu 0914698216.

 

Burmistrz Gminy Goleniów

Robert Krupowicz

Goleniów, 19 listopada 2013 r.

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Edyta Guzikiewicz 19-11-2013 15:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-11-2013
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Roszatycka-Krause 03-04-2024 15:59