Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

OGŁOSZENIE Burmistrza Gminy Goleniów o otwartym konkursie ofert

 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrza Gminy Goleniów

o otwartym konkursie ofert

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu:

Organizacja różnych form wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży

 

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację

 

Rodzaj zadania

Wysokość środków

Zadania z obszaru priorytetowych zadań publicznych dotyczących organizowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w tym:

 

Zadanie I Organizowanie wypoczynku stacjonarnego w miejscu zamieszkania dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych

Zadanie II Organizowanie form wyjazdowych wypoczynku w okresie ferii zimowych dla dzieci i młodzieży. Preferowane będą oferty obejmujące dzieci i młodzież spełniające kryteria ustawy o pomocy społecznej (dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać kwoty 456 zł)

 

25 000,00 zł

 

 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania (łącznie wypoczynek letni i zimowy) wynosiła w 2012 r. 130000 zł (konkurs ofert). W 2013 r. na przedmiotowe zadanie w formie dotacji wydatkowano kwotę 94632 zł.

Warunkiem finansowania zadania w 2014 r. będzie uchwalenie środków finansowych na jego realizację w budżecie Gminy Goleniów na ww. rok.

 

II. Zasady przyznawania dotacji

 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536z póżn. zm.).

 2. Zlecenia wykonania zadań dokonuje się w formie powierzenia, tj. udzielenia dotacji na finansowanie ich realizacji.

 1. W przypadku realizacji zadania II obejmującego dzieci i młodzież spełniające kryteria ustawy o pomocy społeczne - kwalifikacji uczestników wyjazdu dokonuje organizator we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Goleniowie.

 2. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.

 3. W przypadku gdy suma finansowania złożonych ofert przekracza wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wysokość finansowania stosownie do posiadanych środków. W przypadku zaistnienia konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferentów, nie będą oni związani złożonymi ofertami. W przypadku podjęcia decyzji o zredukowaniu wnioskowanej kwoty dotacji organizator konkursu może wskazać pozycje kosztorysu oferty, na sfinansowanie których przeznacza dotację oraz określić wysokość finansowania poszczególnych pozycji.

W przypadku otrzymania niższej niż wnioskowana kwota dotacji, oferent zobowiązany jest do przedłożenia korekty kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania.

 1. W ramach kosztów projektu finansować można jedynie działania niezbędne do jego realizacji.

 2. Wydatki są kwalifikowane jeżeli są zgodnie z prawem, związane z realizowanym zadaniem oraz:

a) są niezbędne do realizacji zadania,

b) zostały faktycznie poniesione,

c) zostały poniesione faktycznie na potrzeby osób, do których zadanie jest adresowane,

d) są udokumentowane (dowodem poniesienia wydatków jest opłacona faktura lub inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty),

e) zostały przewidziane w zatwierdzonym kosztorysie.

 

III. Termin i warunki realizacji zadania

 1. Zadanie musi być realizowane w okresie ferii zimowych, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Do konkursu mogą być składane oferty, których realizacja rozpocznie się nie wcześniej niż 14 lutego 2014 r. i kończy nie później niż 2 marca 2014 r.

Uwaga: Okres realizacji zadania nie jest równoznaczny z okresem rozliczenia kosztów ze środków dotacji. Rozliczane są koszty ponoszone od dnia zawarcia umowy do terminu zakończenia realizacji zadania określonego w podpisanej umowie.

 1. Realizacja zadania powinna:

a) uwzględniać organizację wypoczynku w atrakcyjnych turystycznie miejscowościach lub w miejscu zamieszkania,

b) uczestnikami zorganizowanego wypoczynku mogą być tylko dzieci i młodzież - mieszkańcy Gminy Goleniów,

c) gwarantować uczestnikom atrakcyjny program ze szczególnym uwzględnieniem zajęć sportowo - rekreacyjnych, krajoznawczo - turystycznych i edukacyjno - kulturalnych,

d) w formach wyjazdowych zapewnić transport, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników i kadry.

 1. Po zatwierdzeniu oferty i podpisaniu umowy, dokonywanie w trakcie realizacji zadania przesunięć pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków w kosztorysie zadania (przesunięcia środków z jednej pozycji do drugiej) wymaga uzyskania zgody Burmistrza Gminy Goleniów w formie aneksu do umowy, jeżeli suma proponowanych zmian przekroczy 10% wartości danej kategorii wydatków. O przesunięciach do 10% należy poinformować w sprawozdaniu końcowym z wykonania zadania.

 

IV. Termin i warunki składania ofert

 1. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone na drukach zgodnych z rozporządzeniem Ministra Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). Formularz oferty dostępny jest na stronie internetowej Gminy Goleniów www.goleniow.pl.

 2. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy i Miasta, ul. Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów, z dopiskiem na kopercie: „Oferta na otwarty konkurs dotyczący organizacji różnych form wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży”.

 3. Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa 19 grudnia 2013 r. o godz. 12.00.

Oferta, która wpłynie po ww. terminie nie będzie objęta procedurą konkursową i pozostawia się ją bez rozpatrzenia.

 1. Do oferty należy dołączyć kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.

 2. Ofertę oraz wszystkie załączniki należy sporządzić w sposób czytelny w języku polskim.

 3. Na każde z zadań będące przedmiotem konkursu należy złożyć odrębną ofertę.

 4. Uwaga! - jeden podmiot może złożyć tylko jedną ofertę na dane zadanie. Złożenie więcej niż jednej oferty przez jeden podmiot na dane zadanie spowoduje wyłączenie go z procedury konkursowej.

 

V. Kryteria wyboru oferty

 1. Kryteria formalne:

a) kompletność i prawidłowość wymaganej dokumentacji (przedłożono kompletny i prawidłowo wypełniony formularz oferty wraz ze wszystkimi załącznikami, podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli),

b) zgodność oferty z rodzajem zadania określonym w ogłoszeniu.

 1. Kryteria merytoryczne:

a) wartość merytoryczna oferty: atrakcyjność oferty programowej rozumiana w szczególności jako różnorodność zajęć, dostosowanie zajęć do adresata wypoczynku, jego wieku, potrzeb rozwojowych, liczba uczestników wypoczynku, czas trwania wypoczynku (oceniana w skali 0 - 35),

b) możliwość realizacji zadania przez oferenta: dysponowanie kadrą zdolną do realizacji zadania, posiadane zasoby rzeczowe, doświadczenie oferenta przy realizacji podobnych zadań zleconych (oceniana w skali 0 - 30),

c) koszty wykonania zadania: zasadność przedstawionych w projekcie kosztów zadania, rzetelność i efektywność sporządzonego budżetu (oceniane w skali 0 - 35).

Maksymalna liczba punktów 100.

Oferty podmiotów, które osiągną mniej niż 70 punktów nie podlegają finansowaniu.

 

VI. Termin i tryb wyboru oferty

 1. Komisja konkursowa, powołana na mocy zarządzenia Burmistrza Gminy Goleniów, po wstępnej ocenie projektu pod względem formalnym przez pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, dokona merytorycznej oceny i wyboru najkorzystniejszych ofert oraz podziału środków na realizację zadań w terminie 21 dni od daty przyjęcia uchwały budżetowej na rok 2014, gwarantującej środki finansowe na realizację przedmiotowych zadań.

 1. Komisja konkursowa w trakcie oceny ofert może poprosić podmioty o dodatkowe informacje lub dokumenty.

 2. Wyniki konkursu komisja konkursowa przedkłada do zatwierdzenia Burmistrzowi Gminy Goleniów.

 3. Burmistrz Gminy Goleniów może dokonać zmian w przedstawionej propozycji komisji konkursowej.

 4. Środki finansowe zostaną rozdzielone pomiędzy podmioty uprawnione, których oferty będą wyłonione w drodze konkursu. Możliwe jest finansowanie więcej niż jednej oferty, finansowanie jednej oferty lub nie finansowanie żadnej z ofert.

 5. Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.

 6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nierozdysponowania wszystkich środków przewidzianych w ogłoszeniu o konkursie.

 7. O wynikach konkursu podmioty, które złożyły oferty w konkursie zostaną powiadomione pisemnie.

 8. Wyniki zawierające rozstrzygniecie konkursu zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu i na stronie internetowej Gminy.

 

VII. Regulacje końcowe

 • 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.

 • 2. Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio u Sekretarza Gminy w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie w godzinach pracy Urzędu oraz pod numerem telefonu 0914698216.

 •  

 

 

Burmistrz Gminy Goleniów

Robert Krupowicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goleniów, 28 listopada 2013 r.

4

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Edyta Guzikiewicz 28-11-2013 13:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-11-2013
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Roszatycka-Krause 03-04-2024 15:59