Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Goleniów o przetargu ustnym ograniczonym na zbycie nieruchomości gminnej na dzień 30 grudnia 2013r.


Goleniów, dnia 2013.11.26

B U R M I S T R Z G M I N Y G O L E N I Ó W

ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony

na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Goleniów.

Obręb nr 11 miasta Goleniowa przy ulicy Bolesława Chrobrego

Nieruchomość nie zabudowana znajdująca się w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej.

- działka nr 46/1 o powierzchni 350m2, Kw nr SZ1O/00044835/1

Cena wywoławcza: 29.090zł

W przyległej do działki drodze brak jest uzbrojenia w sieć wodociągową i sieć kanalizacji sanitarnej.

Ze względu na brak infrastruktury technicznej nie została wydana Decyzja o warunkach zabudowy określajaca sposób zagospodarowania ww. nieruchomości.

Obowiązujący Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych

i Urządzeń Kanalizacji Sanitarnej Miasta i Gminy Goleniów na lata 2012-2017 nie przewiduje budowy ww. urządzeń w rejonie działki.

Nieruchomość ze względu na małą powierzchnię oraz brak Decyzji o warunkach zabudowy nie spełnia parametrów samodzielnej nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę, a tym samym nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, co jest uzasadnieniem wyboru formy przetargu.

Przetarg ustny ograniczony przeprowadzony zostanie dla właścicieli nieruchomości położonych w Goleniowie przy ulicy Bolesława Chrobrego stanowiących działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 595/1, 595/2 i 46/2.

Uprzątnięcie i wyrównanie terenu działki na koszt nabywcy.

Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej

Nieruchomość nie jest obciążona, ani nie jest przedmiotem innych zobowiązań.

Cenę nabycia będzie stanowiła wylicytowana kwota powiększona o podatek VAT zgodnie

z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.

Przetarg odbędzie się w dniu 30 grudnia 2013r. o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy

i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników nr 1 , sala nr 019 (niski parter).

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny przedłożyć aktualne dokumenty potwierdzające prawo własności przyległych nieruchomości wraz

z dowodem uiszczenia wadium, w terminie do dnia 23 grudnia 2013r., w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska UGiM w Goleniowie, pokój 010.

Wadium należy wnosić na konto Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie w Banku PeKaO SA Oddział w Goleniowie Nr (SWIFT: PKOPPLPW) (IBAN PL 28124038391111000044134794).

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona po sprawdzeniu dowodów potwierdzających spełnienie warunków, na tablicy ogłoszeń

w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, nie później niż w dniu 27 grudnia 2013r.

Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a innemu oferentowi zostanie zwrócone w całości .

W wypadku uchylenia się od zawarcia umowy przez uczestnika, który przetarg wygrał, wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska, pokój 010 , tel. 91 46-98-244, 91 46-98-243, e-mail: geodezja@goleniow.pl.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej nieruchomości.

Burmistrz Gminy Goleniów może odwołać ogłoszony przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Goleniów, 26.11.2013r.

WPNS.6840. 53 .2013.GP

Pan

Witold Rynkiewicz

ul. Batalionów Chłopskich nr 40/18

70-764 Szczecin

Sprawa :dotyczy zbycia w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości położonej

w obrębie nr 11 miasta Goleniowa przy ulicy Bolesława Chrobrego.

W załączeniu przesyłamy ogłoszenie o przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie nr 11 miasta Goleniowa ulicy Bolesława Chrobrego, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 46/1 o powierzchni 350m2, wpisanej w Księdze Wieczystej KW nr SZ1O/00044835/1.

Z poważaniem,

Goleniów , 2013.08.09

K O M I S J A P R Z E T A R G O W A

Podaje do publicznej wiadomości listę osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu ustnym ograniczonym na zbycie nieruchomości nie zabudowanej znajdującej się

w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, położonej w obrębie nr 2 miasta Goleniowa przy ulicy Wojska Polskiego

Sprzedaż udziału do 1/2 części w prawie własności działki nr 523 o powierzchni 0,0068ha, KW nr SZ1O/0007096/7

Przedmiotowa działka pełni funkcję drogi wewnętrznej.

1. Anna i Krzysztof Wachowscy

Podpisy Komisji Przetargowej :

1. Anna Gałaj - Przewodnicząca ..........................................

2. Elżbieta Pirkoś - Członek ..........................................

3. Genowefa Palczak - Członek ..........................................

P R O T O K Ó Ł

Sporządzony w dniu 09 sierpnia 2013r. z posiedzenia Komisji Przetargowej.

W dniu 08 lipca br. został ogłoszony przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie nr 2 miasta Goleniowa przy ulicy Wojska Polskiego, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 523 o powierzchni 0,0068ha, wpisanej w Księdze Wieczystej KW nr SZ1O/0007096/7 urządzonej dla nieruchomości gminnej.

Sprzedaż udziału do 1/2 części w prawie własności działki nr 523.

Łączna cena wywoławcza: 5.609zł

Kształt działki zbliżony do prostokąta, teren działki wydłużony. Przez działkę przebiega sieć wodociągowa.

Przedmiotowa działka pełni funkcję drogi wewnętrznej.

Nieruchomość ze względu na zbyt małą powierzchnię oraz funkcję nie spełnia parametrów samodzielnej nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę, a tym samym nie mogła być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, co było uzasadnieniem wyboru formy przetargu.

Przetarg ustny ograniczony przeprowadzony zostanie dla właścicieli nieruchomości położonych w Goleniowie przy ulicy Wojska Polskiego nr 8 i nr 9a, zlokalizowanych

na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 522/1 i 229.

Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu było przedłożenie następujących dowodów :

- aktualnych dokumentów potwierdzających prawo własności lub prawo użytkowania wieczystego przyległych nieruchomości,

- dowód uiszczenia wadium.

Powyższe dowody zainteresowani winni byli przedłożyć do dnia 08 sierpnia 2013r.

w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska UGiM

w Goleniowie, pokój 010, e-mail: geodezja@goleniow.pl.

Komisja Przetargowa w składzie :

1. Anna Gałaj - Przewodnicząca

2. Elżbieta Pirkoś - Członek

3. Genowefa Palczak- Członek

Stwierdziła, że w wyznaczonym terminie następujące osoby przedłożyły dokumenty:

1) Anna i Krzysztof Wachowscy, zam. w Goleniowie przy ulicy Szkolnej nr 42B/8:

  • akt notarialny Rep. A. 15293/2009 z dnia 18.09.2009r. Umowa sprzedaży.

  • dowód wpłaty wadium (potwierdzenie wykonania przelewu) z dnia 01.08.2013r. na kwotę 560,90zł (pięćset sześćdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt groszy).

Komisja Przetargowa na posiedzeniu w dniu dzisiejszym dokonała sprawdzenia dowodów

i postanowiła o dopuszczeniu do uczestniczenia w przetargu ograniczonym następujących osób:

  1. Anna i Krzysztof Wachowscy

Podpisy Komisji Przetargowej:

1. ...................................................

2. ...................................................

3. ....................................................

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Genowefa Palczak 29-11-2013 08:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Genowefa Palczak 29-11-2013
Ostatnia aktualizacja: - 29-11-2013 08:39