Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

OGŁOSZENIE Burmistrza Gminy Goleniów o otwartym konkursie ofert

 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrza Gminy Goleniów

o otwartym konkursie ofert

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 późn. zm.) Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu:

Podejmowanie działań na rzecz osób w wieku emerytalnym

 

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację

 1. Zlecenie realizacji zdania publicznego nastąpi w formie wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadania.

 2. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi 22000 zł.

Wysokość środków przeznaczonych na realizacje zadania w 2013 r. wyniosła 17000 zł (konkurs ofert).

 1. Dofinansowanie ze środków Gminy Goleniów nie może przekraczać 90 % całkowitych kosztów realizacji zadania.

 2. Celem zadania jest zapobieganie marginalizacji i izolacji społecznej osób starszych poprzez aktywizację, integrację (również integrację międzypokoleniową) oraz prowadzenie działań psychoedukacyjnych.

 3. W ramach zadania dotowane będą w szczególności przedsięwzięcia dotyczące działań w zakresie:

1) działalności na rzecz integracji i zwiększenia uczestnictwa osób w wieku emerytalnym w życiu społecznym poprzez m.in. szkolenia, warsztaty, seminaria edukacyjne, poradnictwo, koła zainteresowań,

2) organizacji uroczystych spotkań,

3) działalności służącej poprawie stanu fizycznego osób w wieku emerytalnym poprzez grupy wsparcia, działania wspierające organizację różnorodnych form wypoczynku.

 

II. Zasady przyznawania dotacji

 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm).

 2. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.

 3. W przypadku gdy suma dofinansowania złożonych ofert przekracza wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wysokość dofinansowania stosownie do posiadanych środków. W przypadku zaistnienia konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferentów, nie będą oni związani złożonymi ofertami. W przypadku podjęcia decyzji o zredukowaniu wnioskowanej kwoty dotacji organizator konkursu może wskazać pozycje kosztorysu oferty, na dofinansowanie których przeznacza dotację oraz określić wysokość dofinansowania poszczególnych pozycji. W przypadku przyznania kwoty niższej niż wnioskowana podmiot dokonuje aktualizacji opisu poszczególnych działań/harmonogramu/kosztorysu, bądź wycofuje swoją ofertę.

 4. W ramach kosztów projektu dofinansować można jedynie działania niezbędne do jego realizacji. Wydatki ponoszone w ramach udzielonej dotacji stanowią koszty kwalifikowane od dnia zawarcia umowy.

 5. Wydatki są kwalifikowane, jeżeli są zgodne z prawem, związane z realizowanym zadaniem oraz:

1) są niezbędne do realizacji zadania,

2) zostały faktycznie poniesione,

3) zostały poniesione faktycznie na potrzeby osób, do których zadanie jest adresowane,

4) są udokumentowane (dowodem poniesionych wydatków jest opłacona faktura lub inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty),

5) zostały przewidziane w zatwierdzonym kosztorysie.

Są nimi np.:

1) koszty biurowe (telefon, koszt przesyłek pocztowych, papier, tusz, toner),

2) transport związany z realizacją zadania,

3) wynajem sali, w tym nagłośnienia i oświetlenia,

4) drobny poczęstunek dla uczestników działań w wysokości nie przekraczającej 5 % wartości otrzymanej dotacji (typu: kawa, herbata, napoje, ciastka, owoce itp.),

5) bilety wstępu (np. kino, teatr, muzeum, basen).

 1. Świadczenia wolontariuszy oraz praca oferenta stanowią wkład osobowy oferenta i powinny być ujęte w ofercie. Wycena wkładu osobowego oferenta nie może stanowić więcej niż 50 % sumy środków wykazanych jako środki finansowe własne, środki finansowe z innych źródeł oraz wkład osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków.

 

III. Termin i warunki realizacji zadania

 1. Realizacja zadania nie może zaczynać się wcześniej niż 1 kwietnia 2014 r. i kończy później niż 20 grudnia 2014 r.

Określając termin realizacji zadania należy uwzględnić czas niezbędny do jego przygotowania, przeprowadzenia i zakończenia. Termin ten nie może być dłuższy niż do dnia 20 grudnia 2014 r.

 1. Po zatwierdzeniu oferty i podpisaniu umowy, dokonywanie w trakcie realizacji zadania przesunięć pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków w kosztorysie zadania (przesunięcia środków z jednej pozycji do drugiej) wymaga uzyskania zgody Burmistrza Gminy Goleniów w formie aneksu do umowy, jeżeli suma proponowanych zmian przekroczy 10% wartości danej kategorii wydatków.

 

IV. Termin i warunki składania ofert

 1. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone na drukach zgodnych z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). Formularz oferty dostępny jest na stronie internetowej Gminy Goleniów www.goleniow.pl

 2. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy i Miasta, ul. Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów, z dopiskiem na kopercie: „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu: Podejmowanie działań na rzecz osób w wieku emerytalnym”.

 3. Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa 5 marca 2014 r. o godz. 12.00.

Oferta, która wpłynie po ww. terminie nie będzie objęta procedurą konkursową.

 1. Do oferty należy dołączyć kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.

 2. Ofertę oraz wszystkie załączniki należy sporządzić w sposób czytelny w języku polskim.

 3. Uwaga! - jeden podmiot może złożyć tylko jedną ofertę.

 

V. Kryteria wyboru oferty

 1. Kryteria formalne:

a) kompletność i prawidłowość wymaganej dokumentacji (przedłożono kompletny i prawidłowo wypełniony formularz oferty wraz ze wszystkimi załącznikami, podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli),

b) zgodność oferty z rodzajem zadania określonym w ogłoszeniu.

 1. Kryteria merytoryczne:

a) wartość merytoryczna oferty: rezultaty i oddziaływanie projektu, dostępność realizowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców gminy, przewidywana liczba odbiorców (oceniana w skali 0 - 35),

b) możliwość realizacji zadania przez oferenta: dysponowanie kadrą zdolną do realizacji zadania, posiadane zasoby rzeczowe, doświadczenie oferenta przy realizacji podobnych zadań zleconych (oceniana w skali 0 - 30),

c) koszty wykonania zadania: zasadność przedstawionych w projekcie kosztów zadania, rzetelność i efektywność sporządzonego budżetu (oceniane w skali 0 - 35).

Maksymalna liczba punktów 100.

Oferty podmiotów, które osiągną mniej niż 70 punktów nie podlegają dofinansowaniu.

 

VI. Termin i tryb wyboru oferty

 1. Komisja konkursowa, powołana na mocy zarządzenia Burmistrza Gminy Goleniów, po wstępnej ocenie projektu pod względem formalnym przez pracowników Urzędu, dokona merytorycznej oceny i wyboru najkorzystniejszych ofert oraz podziału środków na realizację zadania w terminie 14 dni od terminu zakończenia składania ofert.

 2. Komisja konkursowa w trakcie oceny ofert może poprosić podmioty o dodatkowe informacje lub dokumenty.

 3. Wyniki konkursu komisja konkursowa przedkłada do zatwierdzenia Burmistrzowi Gminy Goleniów.

 4. Burmistrz Gminy Goleniów może dokonać zmian w przedstawionej propozycji komisji konkursowej.

 1. Środki finansowe zostaną rozdzielone pomiędzy podmioty uprawnione, których oferty będą wyłonione w drodze konkursu. Możliwe jest dofinansowanie więcej niż jednej oferty, dofinansowanie jednej oferty lub nie dofinansowanie żadnej z ofert.

 2. Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.

 3. O wynikach konkursu podmioty, które złożyły oferty w konkursie zostaną powiadomione pisemnie.

 4. Wyniki zawierające rozstrzygniecie konkursu zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu i na stronie internetowej Gminy.

 

VII. Regulacje końcowe

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

1) odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu,

2) zwiększenia wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w trakcie trwania konkursu.

 1. Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio u Sekretarza Gminy w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie w godzinach pracy Urzędu oraz pod numerem telefonu 914698216.

 

 

Burmistrz Gminy Goleniów

Robert Krupowicz

 

 

 

 

 

Goleniów, 12 lutego 2014 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Edyta Guzikiewicz 12-02-2014 09:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-02-2014
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Roszatycka-Krause 03-04-2024 16:01