Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 172/2014 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 4 lipca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia procedur wykorzystywania środków funduszu sołeckiego


Zarządzenie Nr 172/2014

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 4 lipca 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia procedur wykorzystywania środków funduszu sołeckiego

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu soleckim (Dz. U. z 2014 r., poz. 301) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r., poz. 379) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 21/2012 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia procedur wykorzystywania środków funduszu sołeckiego wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gminy Goleniów

Robert Krupowicz

Opracowała: Edyta Guzikiewicz

Załącznik Nr 1 do

zarządzenia Nr 172/2014

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 4 lipca 2014 r.

Wzór wniosku

Sołectwo …..................................................

Gmina Goleniów

Burmistrz Gminy Goleniów

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r., poz. 301) oraz uchwały Nr …............. Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia …...................... w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy, zgłaszam do wykonania w ramach funduszu sołeckiego następujące zadania:

1. ...............................................................................................................................................................

….................................................................................................................. koszt .............................. zł.

2. ...............................................................................................................................................................

…....................................................................................................................koszt ............................ zł.

3. ...............................................................................................................................................................

….....................................................................................................................koszt ............................ zł.

4. ...............................................................................................................................................................

…....................................................................................................................koszt ............................. zł.

5. ...............................................................................................................................................................

…....................................................................................................................koszt ............................. zł.

Łączny koszt wnioskowanego dofinansowania ….............................................. zł.

Szczegółowy opis zadań wraz z ich kalkulacją i uzasadnieniem znajduje się w załączniku do wniosku stanowiącym jego integralną część.

Wniosek niniejszy został uchwalony przez zebranie wiejskie w dniu …....................................................

….................................................... ………………………………….

(data sporządzenia wniosku) (imię i nazwisko - podpis Sołtysa)

Nr zadania …....... Nazwa zadania: ……………………………………………………………......................

Szczegółowy opis zadania: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................................................….........................................................................................................

Wykaz planowanych działań (z podaniem terminów ich rozpoczęcia i zakończenia) w ramach zadania: …………………………………………………………………………………………………......................................…………………………………………..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Miejsce wykonania zadania: ………………………………………………………………………………………………………………………...........…........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Uzasadnienie realizacji zadania:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Całkowity koszt zadania w zł.: …………………………..........................

Lp.

Rodzaj kosztów (koszty merytoryczne i administracyjne związane z realizacją zadania)

Koszt całkowity w zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do

zarządzenia Nr 172/2014

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 4 lipca 2014 r.

Wzór uchwały

Uchwała Nr …..../........

Zebrania Wiejskiego Sołectwa …....................................

z dnia …...................................

w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r., poz. 301) Zebranie Wiejskie Sołectwa …...................................................., uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się wniosek o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na realizację zadań służących poprawie warunków życia mieszkańców, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wnioskuje się do Rady Miejskiej w Goleniowie o uwzględnienie w budżecie gminy Goleniów na rok …...................... zadań wskazanych we wniosku, o którym mowa w § 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się sołtysowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zebrania - Sołtys

…................................................................

(imię i nazwisko - podpis)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Edyta Guzikiewicz 04-07-2014 12:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-07-2014
Ostatnia aktualizacja: - 04-07-2014 12:26