Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XL/472/13 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 2015-01-16 09:02
dokument Uchwała Nr XL/471/13 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy Goleniów 2015-01-16 09:02
dokument Uchwała Nr XL/470/13 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych 2015-01-16 09:02
dokument Uchwała Nr XL/469/13 o zmianie uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Goleniów z organizacjami pozarządowymi na rok 2014 2015-01-16 09:02
dokument Uchwała Nr XL/468/13 w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Goleniowie na 2014 r. 2015-01-16 09:02
dokument Uchwała Nr XL/467/13 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Gminę Goleniów nowo wybudowanych urządzeń energetycznych na terenie Gminy Goleniów na rzecz ENEA OPERATOR Sp. z o.o. w Poznaniu 2020-01-24 11:42
dokument Uchwała Nr XL/466/13 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody pn: "Źródlisko nad brzegiem Strugi Stawnej" 2015-01-16 09:01
dokument Uchwała Nr XL/465/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy ochronnej terenu zamkniętego w Mostach obejmującej obszary w obrębie ewidencyjnym Glewice 2 i Burowo 2015-01-16 09:01
dokument Uchwała Nr XL/464/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Goleniowa w rejonie ulic: Puszkina, Juliusza Słowackiego, Króla Wł. Jagiełły, Szkolnej 2015-01-16 09:01
dokument Uchwała Nr XL/463/13 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/435/13 w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego prowadzenia Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn oraz zasad określenia i udziału Gminy Stepnica w kosztach jego utrzymania 2015-01-16 09:01
dokument Uchwała Nr XL/462/13 w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego prowadzenia Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn oraz zasad określenia i udziału Gminy Maszewo w kosztach jego utrzymania 2015-01-16 09:01
dokument Uchwała Nr XL/461/13 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2014-2026 2015-01-16 09:00
dokument Uchwała Nr XL/460/13 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goleniów na 2014 rok 2015-01-16 09:00
dokument Uchwała Nr XL/459/13 w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2013 2015-01-16 09:00
dokument Uchwała Nr XL/458/13 w sprawie zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji Gminy Goleniów w 2013 r. 2015-01-16 09:00
dokument Uchwała Nr XL/457/13 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2013-2025 2015-01-16 09:00
dokument Uchwała Nr XL/456/13 w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 r. 2015-01-16 08:59
dokument Uchwała Nr XXXIX/455/13 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/434/13 w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego prowadzenia Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn oraz zasad określenia i udziału Gminy Osina w kosztach jego utrzymania 2015-01-16 08:59
dokument Uchwała Nr XXXIX/454/13 w sprawie uchylenia uchwały 2015-01-16 08:59
dokument Uchwała Nr XXXIX/453/13 w sprawie wydania opinii w sprawie zmiany nazwy powiatu goleniowskiego na powiat goleniowsko-nowogardzki 2015-01-16 08:59
dokument Uchwała Nr XXXIX/452/13 w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Białuń 2015-01-16 08:58
dokument Uchwała Nr XXXIX/451/13 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonych w obrębie Dobroszyn, przeznaczonych pod realizację urządzeń infrastruktury technicznej 2015-01-16 08:58
dokument Uchwała Nr XXXIX/450/13 w sprawie nadania statutów sołectw Gminy Goleniów 2015-01-16 08:58
dokument Uchwała Nr XXXIX/449/13 w sprawie Programu współpracy Gminy Goleniów z organizacjami pozarządowymi na rok 2014 2015-01-16 08:58
dokument Uchwała Nr XXXIX/448/13 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Goleniów 2015-01-16 08:58
dokument Uchwała Nr XXXIX/447/13 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Goleniów 2015-01-16 08:57
dokument Uchwała Nr XXXIX/446/13 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat na obszarze Gminy Goleniów 2015-01-16 08:57
dokument Uchwała Nr XXXIX/445/13 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy dla przedsiębiorców na terenie Gminy Goleniów 2015-01-16 08:57
dokument Uchwała Nr XXXIX/444/13 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2013-2025 2015-01-16 08:57
dokument Uchwała Nr XXXIX/443/13 w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 r. 2015-01-16 08:56
dokument Uchwała Nr XXXVII/442/13 w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia poręczenia cywilnego tytułem zabezpieczenia kredytu w celu realizacji przedsięwzięcia pod nazwą "Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Goleniów" przez spółkę Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. 2015-01-16 08:56
dokument Uchwała Nr XXXVII/441/13 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2014 2015-01-16 08:56
dokument Uchwała Nr XXXVII/440/13 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów dotyczącej niezałatwienia w terminie ustawowym złożonego wniosku 2015-01-16 08:56
dokument Uchwała Nr XXXVII/439/13 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/420/13 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zaliczenia niektórych ulic na terenie Gminy Goleniów do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu 2015-01-16 08:56
dokument Uchwała Nr XXXVII/438/13 w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVI/419/13 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zaliczenia dróg publicznych na terenie miasta Goleniów do kategorii dróg gminnych (ul. Norwida, ul. Andersa i ul. Dworcowa w Goleniowie) 2015-01-16 08:55
dokument Uchwała Nr XXXVII/437/13 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/337/13 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworca, których właścicielem albo zarządcą jest Gmina Goleniów udostępnionych dla operatorów lub przewoźników, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich 2015-01-16 08:55
dokument Uchwała Nr XXXVII/436/13 w sprawie nadania nazwy ulicy Urodzajna w Goleniowie 2015-01-16 08:55
dokument Uchwała Nr XXXVII/435/13 w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego prowadzenia Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn oraz zasad określenia i udziału Gminy Stepnica w kosztach jego utrzymania 2015-01-16 08:55
dokument Uchwała Nr XXXVII/434/13 w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego prowadzenia Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn oraz zasad określenia i udziału Gminy Osina w kosztach jego utrzymania 2015-01-16 08:55
dokument Uchwała Nr XXXVII/433/13 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Goleniów 2015-01-16 08:54
dokument Uchwała Nr XXXVII/432/13 w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów 2015-01-16 08:54
dokument Uchwała Nr XXXVII/431/13 w sprawie przystąpienia Gminy Goleniów do Stowarzyszenia pod nazwą "Stowarzyszenie Samorządowe S6" 2015-01-16 08:54
dokument Uchwała Nr XXXVII/430/13 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości, położonych w Goleniowie przy ulicach Szczecińskiej, Andersa i Placu Bramy Wolińskiej, z tym samym podmiotem na kolejny okres oraz na oddanie w użyczenie tych nieruchomości na czas dłuższy niż 3 lata 2015-01-16 08:54
dokument Uchwała Nr XXXVII/429/13 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Goleniów na 2013 rok" 2015-01-16 08:54
dokument Uchwała Nr XXXVII/428/13 w sprawie przyjęcia do realizacji "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Goleniów na 2014 rok" 2015-01-16 08:53
dokument Uchwała Nr XXXVII/427/13 w sprawie ustalenia stawek opłaty od posiadania psów w roku 2014 2015-01-16 08:53
dokument Uchwała Nr XXXVII/426/13 w sprawie obniżenia ceny skupu 1 q żyta służącej do obliczenia podatku rolnego w roku 2014 2015-01-16 08:53
dokument Uchwała Nr XXXVII/425/13 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2013-2025 2015-01-16 08:53
dokument Uchwała Nr XXXVII/424/13 w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 r. 2015-01-16 08:52
dokument Uchwała Nr XXXVI/423/13 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów na sposób załatwienia złożonego wniosku 2015-01-16 08:52
dokument Uchwała Nr XXXVI/422/13 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów dotyczącej zbierania odpadów komunalnych z nieruchomości położonej w Goleniowie 2015-01-16 08:52
dokument Uchwała Nr XXXVI/421/13 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Gminę Goleniów nowo wybudowanych urządzeń energetycznych na terenie Gminy Goleniów na rzecz ENEA OPERATOR Sp. z o.o. w Poznaniu 2015-01-16 08:52
dokument Uchwała Nr XXXVI/420/13 w sprawie zaliczenia niektórych ulic na terenie Gminy Goleniów do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu 2015-01-16 08:52
dokument Uchwała Nr XXXVI/419/13 w sprawie zaliczenia dróg publicznych na terenie miasta Goleniów do kategorii dróg gminnych (ul. Norwida, ul. Andersa i ul. Dworcowa w Goleniowie) 2015-01-16 08:51
dokument Uchwała Nr XXXVI/418/13 w sprawie zniesienia pomnika przyrody 2015-01-16 08:51
dokument Uchwała Nr XXXVI/417/13 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Goleniów 2020-01-24 11:42
dokument Uchwała Nr XXXVI/416/13 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Goleniów i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę 2015-01-16 08:51
dokument Uchwała Nr XXXVI/415/13 w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego wykonywania przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Goleniowie na rzecz mieszkańców Gminy Stepnica zadań związanych z prowadzeniem terapii dziennej dla osób upośledzonych umysłowo 2015-01-16 08:51
dokument Uchwała Nr XXXVI/414/13 w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego wykonywania przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Goleniowie na rzecz mieszkańców Gminy Maszewo zadań związanych z prowadzeniem terapii dziennej dla osób upośledzonych umysłowo 2015-01-16 08:51
dokument Uchwała Nr XXXVI/413/13 w sprawie nadania nazw ulicom Złota, Srebrna, Platynowa i Krucza we wsi Kliniska Wielkie oraz w sprawie nadania nazwy ulicy - będącej rozszerzeniem zasięgu ulicy Szczecińskiej we wsi Kliniska Wielkie 2015-01-16 08:51
dokument Uchwała Nr XXXVI/412/13 w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie miasta Goleniowa, w ciągu ulicy Dworcowej, w obrębie Goleniów-8 2015-01-16 08:50
dokument Uchwała Nr XXXVI/411/13 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Gryfice dotyczącego przewozu i opieki uczniów niepełnosprawnych do ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki 2015-01-16 08:50
dokument Uchwała Nr XXXVI/410/13 w sprawie stanowienia o kierunkach działania Burmistrza Gminy Goleniów w zakresie realizacji projektu "Radosny przedszkolak", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2015-01-16 08:50
dokument Uchwała Nr XXXVI/409/13 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie 2015-01-16 08:50
dokument Uchwała Nr XXXVI/408/13 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2014 2020-01-24 11:42
dokument Uchwała Nr XXXVI/407/13 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 r. 2015-01-16 08:50
dokument Uchwała Nr XXXVI/406/13 w sprawie wskazówek do opracowania projektu budżetu Gminy Goleniów na rok 2014 2015-01-16 08:49
dokument Uchwała Nr XXXVI/405/13 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2013-2025 2015-01-16 08:49
dokument Uchwała Nr XXXVI/404/13 w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 r. 2015-01-16 08:49
dokument Uchwała Nr XXXV/403/13 w sprawie nadania nazwy ulicy Franciszka Starowieyskiego we wsi Załom 2015-01-16 08:48
dokument Uchwała Nr XXXV/402/13 w sprawie podniesienia kwoty dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 2015-01-16 08:48
dokument Uchwała Nr XXXV/401/13 w sprawie przyjęcia do wykonania zadania z zakresu administracji rządowej pn. "Dofinansowanie zakupu i/lub wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych uczęszczających do szkół lub placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Goleniów" 2015-01-16 08:48
dokument Uchwała Nr XXXV/400/13 w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu na koszt gminy i zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu 2015-01-16 08:48
dokument Uchwała Nr XXXV/399/13 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Goleniowie oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania 2015-01-16 08:48
dokument Uchwała Nr XXXV/398/13 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do "Powiatowego programu zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla gmin z terenu Powiatu Goleniowskiego na lata 2013-2018" 2015-01-16 08:48
dokument Uchwała Nr XXXV/397/13 w sprawie stanowienia o kierunkach działania Burmistrza Gminy Goleniów w zakresie realizacji projektu "Źródło rzeki" - woda w sztuce i ekologii, współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2015-01-16 08:47
dokument Uchwała Nr XXXV/396/13 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2013-2025 2015-01-16 08:47
dokument Uchwała Nr XXXV/395/13 w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 r. 2015-01-16 08:47
dokument Uchwała Nr XXXIV/394/13 w sprawie rozpatrzenia skargi na Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych Wojciecha Maciejewskiego 2015-01-16 08:47
dokument Uchwała Nr XXXIV/393/13 w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Rady Miejskiej 2015-01-16 08:47
dokument Uchwała Nr XXXIV/392/13 w sprawie rozpatrzenia wezwania z dnia 10 maja 2013 r. dotyczącego złożonego wniosku do Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 01 kwietnia 2012 r. o wyjaśnienie pełnienia funkcji kierownika w Goleniowskim Domu Kultury przez radnego Rady Miejskiej w Goleniowie 2015-01-16 08:46
dokument Uchwała Nr XXXIV/391/13 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów dotyczącej niezałatwienia w terminie ustawowym złożonego wniosku 2015-01-16 08:46
dokument Uchwała Nr XXXIV/390/13 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów 2015-01-16 08:46
dokument Uchwała Nr XXXIV/389/13 w sprawie podziału sołectwa Mosty na dwa odrębne sołectwa Mosty i Mosty Osiedle 2020-01-24 11:41
dokument Uchwała Nr XXXIV/388/13 w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX/337/13 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 27 lutego 2013 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworca, których właścicielem albo zarządcą jest Gmina Goleniów udostępnionych dla operatorów lub przewoźników, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich 2015-01-16 08:46
dokument Uchwała Nr XXXIV/387/13 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej - sieci wodociągowej w Podańsku 2015-01-16 08:45
dokument Uchwała Nr XXXIV/386/13 w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie miasta Goleniowa 2015-01-16 08:45
dokument Uchwała Nr XXXIV/385/13 w sprawie nadania nazwy ulicy Dębia Góra w Goleniowie 2015-01-16 08:45
dokument Uchwała Nr XXXIV/384/13 w sprawie przyjęcia do realizacji "Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w Gminie Goleniów na lata 2013-2015" 2015-01-16 08:45
dokument Uchwała Nr XXXIV/383/13 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania pożyczek z budżetu Gminy dla organizacji pozarządowych 2015-01-16 08:45
dokument Uchwała Nr XXXIV/382/13 w sprawie udzielania dotacji na remont kościoła filialnego w Podańsku 2015-01-16 08:44
dokument Uchwała Nr XXXIV/381/13 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pyrzyce 2015-01-16 08:44
dokument Uchwała Nr XXXIV/380/13 w sprawie emisji obligacji Gminy Goleniów w 2013 r. 2015-01-16 08:44
dokument Uchwała Nr XXXIV/379/13 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2013-2025 2015-01-16 08:43
dokument Uchwała Nr XXXIV/378/13 w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 r. 2015-01-16 08:43
dokument Uchwała Nr XXXIV/377/13 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2012 2015-01-16 08:43
dokument Uchwała Nr XXXIV/376/13 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Goleniów w roku 2012 2015-01-16 08:43
dokument Uchwała Nr XXXIII/375/13 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów dotyczącej niewykonania uchwały Rady Miejskiej w Goleniowie 2015-01-16 08:42
dokument Uchwała Nr XXXIII/374/13 zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze Gminy Goleniów 2015-01-16 08:42
dokument Uchwała Nr XXXIII/373/13 w sprawie określenia wykazu kąpielisk na rok 2013 na terenie Gminy Goleniów 2015-01-16 08:42
dokument Uchwała Nr XXXIII/372/13 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych 2015-01-16 08:42
dokument Uchwała Nr XXXIII/371/13 w sprawie przystąpienia do "Powiatowego programu zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla gmin z terenu Powiatu Goleniowskiego na lata 2013-2018" 2015-01-16 08:42
dokument Uchwała Nr XXXIII/370/13 w sprawie przedłużenia czasu trwania umowy pożyczki dla Zachodniopomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Szczecinie 2015-01-16 08:42
dokument Uchwała Nr XXXIII/369/13 zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Goleniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie 2015-01-16 08:41
dokument Uchwała Nr XXXIII/368/13 w sprawie udzielenia pożyczki przez Burmistrza Gminy w roku 2013 dla Goleniowskiego Domu Kultury 2020-01-24 11:40
dokument Uchwała Nr XXXIII/367/13 w sprawie emisji obligacji Gminy Goleniów w 2013 r. 2020-01-24 11:39
dokument Uchwała Nr XXXIII/366/13 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2013-2025 2015-01-16 08:41
dokument Uchwała Nr XXXIII/365/13 w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 r. 2015-01-16 08:41
dokument Uchwała Nr XXXII/364/13 w sprawie nadania tytułu Zasłużonego Mieszkańca Gminy Goleniów dla Pana Seweryna Orchowskiego 2015-01-16 08:35
dokument Uchwała Nr XXXII/363/13 w sprawie nadania tytułu Zasłużonego Mieszkańca Gminy Goleniów dla Pana Andrzeja Zdzisława Wojciechowskiego 2015-01-16 08:35
dokument Uchwała Nr XXXI/362/13 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Goleniowskiego Domu Kultury za rok 2012 2015-01-16 08:35
dokument Uchwała Nr XXXI/361/13 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Goleniowie za rok 2012 2015-01-16 08:35
dokument Uchwała Nr XXXI/360/13 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat na obszarze Gminy Goleniów 2015-01-16 08:34
dokument Uchwała Nr XXXI/359/13 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Goleniów 2015-01-16 08:34
dokument Uchwała Nr XXXI/358/13 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Goleniów i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę 2015-01-16 08:34
dokument Uchwała Nr XXXI/357/13 w sprawie nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach 2015-01-16 08:34
dokument Uchwała Nr XXXI/356/13 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie 2015-01-16 08:34
dokument Uchwała Nr XXXI/355/13 w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 r. 2015-01-16 08:33
dokument Uchwała Nr XXX/354/13 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów dotyczącej niezałatwienia wniosku zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego 2015-01-16 08:33
dokument Uchwała Nr XXX/353/13 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów dotyczącej niezałatwienia w terminie ustawowym złożonej sprawy 2015-01-16 08:33
dokument Uchwała Nr XXX/352/13 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Goleniów na 2013 rok 2015-01-16 08:33
dokument Uchwała Nr XXX/351/13 w sprawie udzielania dotacji na remont kościoła parafialnego w Rurzycy 2015-01-16 08:32
dokument Uchwała Nr XXX/350/13 w sprawie udzielania dotacji na remont kościoła parafialnego w Niewiadowie 2015-01-16 08:32
dokument Uchwała Nr XXX/349/13 w sprawie udzielania dotacji na remont kościoła parafialnego w Borzysławcu 2015-01-16 08:32
dokument Uchwała Nr XXX/348/13 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2013-2025 2015-01-16 08:32
dokument Uchwała Nr XXX/347/13 w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 r. 2015-01-16 08:32
dokument Uchwała Nr XXIX/346/13 w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 r. 2015-01-16 08:31
dokument Uchwała Nr XXIX/345/13 w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Goleniowskiego na realizację zakupu wyposażenia dla Szpitalnego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Goleniowie 2015-01-16 08:31
dokument Uchwała Nr XXIX/344/13 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Goleniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie 2015-01-16 08:31
dokument Uchwała Nr XXIX/343/13 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów dotyczącej niezałatwienia w terminie ustawowym złożonych pism 2015-01-16 08:31
dokument Uchwała Nr XXIX/342/13 w sprawie przyjęcia aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy i miasta Goleniów przyjętych uchwałą nr XLII/510/06 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie uchwalenia "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Goleniów" 2015-01-16 08:30
dokument Uchwała Nr XXIX/341/13 w sprawie nadania nazw ulicom Gołębia i Sowia we wsi Kliniska Wielkie 2015-01-16 08:30
dokument Uchwała Nr XXIX/340/13 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XIX/233/08 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 25.06.2008 r., w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Łozienica 2015-01-16 08:30
dokument Uchwała Nr XXIX/339/13 w sprawie zaliczenia niektórych ulic na terenie Gminy Goleniów do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu 2015-01-16 08:30
dokument Uchwała Nr XXIX/338/13 w sprawie zaliczenia niektórych ulic na terenie miasta Goleniowa do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu 2015-01-16 08:30
dokument Uchwała Nr XXIX/337/13 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworca, których właścicielem albo zarządcą jest Gmina Goleniów udostępnionych dla operatorów lub przewoźników, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich 2015-01-16 08:29
dokument Uchwała Nr XXIX/336/13 w sprawie ustalenia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych na terenie Gminy Goleniów 2015-01-16 08:29
dokument Uchwała Nr XXIX/335/13 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Goleniów na 2013 rok" 2015-01-16 08:29
dokument Uchwała Nr XXIX/334/13 w sprawie rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych składanych do udzielenia absolutorium 2020-01-24 11:38
dokument Uchwała Nr XXIX/333/13 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy 2015-01-16 08:29
dokument Uchwała Nr XXIX/332/13 w sprawie inkasa podatków od osób fizycznych: rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psów i opłaty targowej, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 2015-01-16 08:28
dokument Uchwała Nr XXIX/331/13 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2012-2045 2015-01-16 08:28
dokument Uchwała Nr XXIX/330/13 w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 r. 2015-01-16 08:27
dokument Uchwała Nr XXVIII/329/13 w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Goleniowie na 2013 r. 2015-01-16 08:27
dokument Uchwała Nr XXVIII/328/13 w sprawie podstawowej tematyki sesji Rady Miejskiej na 2013 r. 2015-01-16 08:27
dokument Uchwała Nr XXVIII/327/13 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej 2015-01-16 08:27
dokument Uchwała Nr XXVIII/326/13 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów dotyczącej odmowy przesunięcia terminu spłaty zaległości za czynsz 2015-01-16 08:26
dokument Uchwała Nr XXVIII/325/13 w sprawie nadania nazwy ulicy Pod Lasem we wsi Kliniska Wielkie 2015-01-16 08:26
dokument Uchwała Nr XXVIII/324/13 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów 2015-01-16 08:26
dokument Uchwała Nr XXVIII/323/13 w sprawie powierzenia Spółce Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Goleniowie wykonywania zadań z zakresu gospodarki komunalnej 2015-01-16 08:26
dokument Uchwała Nr XXVIII/322/13 w sprawie podziału Gminy Goleniów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2015-01-16 08:26
dokument Uchwała Nr XXVIII/321/13 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2012-2045 2015-01-16 08:25
dokument Uchwała Nr XXVIII/320/13 w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 r. 2015-01-16 08:25