Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XV/167/11 w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2012 r. 2015-01-21 14:57
dokument Uchwała Nr XV/166/11 o zmianie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów w obrębach ewidencyjnych nr 3 miasta Goleniowa i Kliniska Wielkie 2015-01-21 14:57
dokument Uchwała Nr XV/165/11 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnień z tytułu podatku od nieruchomości 2015-01-21 14:57
dokument Uchwała Nr XV/164/11 w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla organów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Goleniów 2015-01-21 14:57
dokument Uchwała Nr XV/163/11 w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2011 2015-01-21 14:57
dokument Uchwała Nr XV/162/11 w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 r. 2015-01-21 14:56
dokument Uchwała Nr XV/161/11 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2012-2045. 2015-01-21 14:56
dokument Uchwała Nr XV/160/11 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goleniów na 2012 rok 2015-01-21 14:56
dokument Uchwała Nr XIV/159/11 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie działki specjalną strefą ekonomiczną 2015-01-21 14:54
dokument Uchwała Nr XIV/158/11 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku budowy dróg - ulicy M. Kolbego i ulicy Piastów w Goleniowie wraz z kanalizacją deszczową 2015-01-21 14:54
dokument Uchwała Nr XIV/157/11 w sprawie przyjęcia do realizacji "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Goleniów lata 2012-2016" 2015-01-21 14:53
dokument Uchwała Nr XIV/156/11 w sprawie przyjęcia do realizacji "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Goleniów na 2012 rok" 2015-01-21 14:53
dokument Uchwała Nr XIV/155/11 w sprawie Programu współpracy Gminy Goleniów z organizacjami pozarządowymi na rok 2012 2015-01-21 14:53
dokument Uchwała Nr XIV/154/11 w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Goleniów 2015-01-21 14:53
dokument Uchwała Nr XIV/153/11 w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i wysokości stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i lokalnej historii oraz opieką nad zabytkami w Gminie Goleniów 2015-01-21 14:53
dokument Uchwała Nr XIV/152/11 w sprawie ustalenia Gminnego Programu Stypendialnego i zasad udzielania stypendiów artystycznych dla uczniów i studentów 2015-01-21 14:53
dokument Uchwała Nr XIV/151/11 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi i dziennymi opiekunami 2015-01-21 14:53
dokument Uchwała Nr XIV/150/11 o zmianie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Goleniów 2015-01-21 14:53
dokument Uchwała Nr XIV/149/11 o zmianie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Goleniów 2015-01-21 14:52
dokument Uchwała Nr XIV/148/11 w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych miasta i gminy Goleniów na lata 2012-2017 będących w posiadaniu Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie 2015-01-21 14:52
dokument Uchwała Nr XIV/147/11 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2011-2045 2015-01-21 14:52
dokument Uchwała Nr XIV/146/11 w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 r. 2015-01-21 14:52
dokument Uchwała Nr XIV/145/11 w sprawie opłaty targowej 2015-01-21 14:52
dokument Uchwała Nr XIV/144/11 w sprawie obniżenia ceny skupu 1 q żyta służącej do obliczenia podatku rolnego w roku 2012 2015-01-21 14:52
dokument Uchwała Nr XIV/143/11 w sprawie ustalenia stawek opłaty od posiadania psów w roku 2012 2015-01-21 14:52
dokument Uchwała Nr XIV/142/11 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2012 2015-01-21 14:52
dokument Uchwała Nr XIV/141/11 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 r. 2015-01-21 14:51
dokument Uchwała Nr XIII/140/11 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Goleniowie na kadencję 2012-2015 2015-01-21 14:51
dokument Uchwała Nr XIII/139/11 w sprawie powołania Doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Miejskiej w Goleniowie 2015-01-21 14:51
dokument Uchwała Nr XIII/138/11 w sprawie zmiany załącznika graficznego do uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny miasta Goleniowa wzdłuż nabrzeża rzeki Iny 2015-01-21 14:51
dokument Uchwała Nr XIII/137/11 zmieniająca uchwałę Nr VIII/68/11 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 18 maja 2011 r. zmieniającą rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 2/2001 z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne obszarów położonych w Nadleśnictwie Kliniska 2015-01-21 14:50
dokument Uchwała Nr XIII/136/11 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów w obrębie ewidencyjnym Rurzyca pomiędzy ulicami : Złotą, Goleniowską i Parkową 2015-01-21 14:50
dokument Uchwała Nr XIII/135/11 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów w obrębie geodezyjnym Mosty, dotyczącego części kopalni kruszywa naturalnego "Mosty" 2015-01-21 14:50
dokument Uchwała Nr XIII/134/11 w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wysokości stawek procentowych tych bonifikat 2015-01-21 14:50
dokument Uchwała Nr XIII/133/11 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie 2015-01-21 14:50
dokument Uchwała Nr XIII/132/11 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2011-2045 2015-01-21 14:50
dokument Uchwała Nr XIII/131/11 w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 r. 2015-01-21 14:50
dokument Uchwała Nr XIII/130/11 w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie nr 5 miasta Goleniów 2015-01-21 14:50
dokument Uchwała Nr XII/129/11 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej 2015-01-21 14:49
dokument Uchwała Nr XII/128/11 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej 2015-01-21 14:49
dokument Uchwała Nr XII/127/11 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Rurzyca 2015-01-21 14:49
dokument Uchwała Nr XII/126/11 o zmianie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów w obrębach ewidencyjnych nr 3 miasta Goleniowa i Kliniska Wielkie 2015-01-21 14:49
dokument Uchwała Nr XII/125/11 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Goleniów oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 2015-01-21 14:49
dokument Uchwała Nr XII/124/11 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 1 w Goleniowie 2015-01-21 14:49
dokument Uchwała Nr XII/123/11 w sprawie wskazówek do opracowania projektu budżetu Gminy Goleniów na rok 2012 2015-01-21 14:48
dokument Uchwała Nr XII/122/11 w sprawie udzielania dotacji na sporządzenie projektu konserwatorsko-budowlanego remontu kościoła filialnego w Podańsku 2015-01-21 14:48
dokument Uchwała Nr XII/121/11 w sprawie udzielenia pożyczki przez Burmistrza Gminy w roku 2011 dla Stowarzyszenia Edukacyjno-Społeczno-Kulturalnego Teatr Brama 2015-01-21 14:48
dokument Uchwała Nr XII/120/11 w sprawie zmiany uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki z o.o. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Goleniowie 2015-01-21 14:48
dokument Uchwała Nr XII/119/11 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia pożyczki przez Burmistrza Gminy w roku 2011 dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 2015-01-21 14:48
dokument Uchwała Nr XII/118/11 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2011-2045 2015-01-21 14:48
dokument Uchwała Nr XII/117/11 w sprawie emisji obligacji Gminy Goleniów w roku 2011 2015-01-21 14:48
dokument Uchwała Nr XII/116/11 w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 r. 2015-01-21 14:48
dokument Uchwała Nr XI/115/11 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania 2015-01-21 14:46
dokument Uchwała Nr XI/114/11 w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności z tytułu opłat za używanie komunalnych lokali mieszkalnych oraz udzielanie innych ulg w spłacie tych należności 2015-01-21 14:46
dokument Uchwała Nr XI/113/11 w sprawie wydzierżawienia lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Goleniów oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 2015-01-21 14:46
dokument Uchwała Nr XI/112/11 w sprawie zawarcia porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w realizacji zadań obejmujących dożywianie uczniów w szkole o zasięgu ponadgminnym 2015-01-21 14:46
dokument Uchwała Nr XI/111/11 w sprawie przekazania Gminie Goleniów zadań powiatu w zakresie kultury fizycznej 2015-01-21 14:46
dokument Uchwała Nr XI/110/11 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie 2015-01-21 14:46
dokument Uchwała Nr XI/109/11 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie 2015-01-21 14:46
dokument Uchwała Nr XI/108/11 w sprawie emisji obligacji Gminy Goleniów w roku 2011 2015-01-21 14:45
dokument Uchwała Nr XI/107/11 w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 r. 2015-01-21 14:45
dokument Uchwała Nr X/106/11 w sprawie powołania Zespołu do przedstawienia opinii o kandydatach na ławników sądowych na kadencję 2012-2015 2015-01-21 14:34
dokument Uchwała Nr X/105/11 w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Rady Miejskiej 2015-01-21 14:34
dokument Uchwała Nr X/104/11 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy dotyczącej prawidłowości postępowania przez Komisję Konkursową na wybór organu prowadzącego, któremu zostanie przekazana do prowadzenia Szkoła Podstawowa w Lubczynie 2015-01-21 14:32
dokument Uchwała Nr X/103/11 w sprawie zwolnień z tytułu opłaty od posiadania psów 2015-01-21 14:32
dokument Uchwała Nr X/102/11 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Goleniów" w ramach Programu Priorytetowego System Zielonych Inwestycji GIS - realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2015-01-21 14:32
dokument Uchwała Nr X/101/11 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Goleniów w obrębie ewidencyjnym nr 4 m. Goleniów - dotyczącego terenu w rejonie ul. Rybackiej i ul. Nowogardzkiej 2015-01-21 14:32
dokument Uchwała Nr X/100/11 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów w obrębie geodezyjnym Podańsko 2015-01-21 14:32
dokument Uchwała Nr X/99/11 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Goleniów w obrębie geodezyjnym nr 4 dotyczącego terenu w rejonie "Górki Radarowej" 2015-01-21 14:32
dokument Uchwała Nr X/98/11 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów obejmującego teren w obrębie ewidencyjnym Załom 2015-01-21 14:32
dokument Uchwała Nr X/97/11 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów w obrębach ewidencyjnych nr 3 miasta Goleniowa i Kliniska Wielkie 2015-01-21 14:31
dokument Uchwała Nr X/96/11 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów terenów pod lokalizację drogi publicznej z zachowaniem istniejących obiektów gastronomicznych do czasu realizacji przebudowy drogi 2015-01-21 14:31
dokument Uchwała Nr X/95/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów dla terenu położonego w obrębach ewidencyjnych Kliniska Wielkie i Nadleśnictwo Kliniska 2015-01-21 14:31
dokument Uchwała Nr X/94/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Kliniska Wielkie 2015-01-21 14:31
dokument Uchwała Nr X/93/11 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Goleniów oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 2015-01-21 14:31
dokument Uchwała Nr X/92/11 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Lubczyna 2015-01-21 14:31
dokument Uchwała Nr X/91/11 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Goleniów 2015-01-21 14:31
dokument Uchwała Nr X/90/11 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 2015-01-21 14:31
dokument Uchwała Nr X/89/11 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego z Oddziałami Integracyjnymi Nr 6 "Tęczowa Kraina" w Goleniowie 2015-01-21 14:30
dokument Uchwała Nr X/88/11 w sprawie udzielenia pożyczki przez Burmistrza Gminy w roku 2011 dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 2015-01-21 14:30
dokument Uchwała Nr X/87/11 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2011-2045 2015-01-21 14:30
dokument Uchwała Nr X/86/11 w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 r. 2015-01-21 14:30
dokument Uchwała Nr X/85/11 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2010 2015-01-21 14:30
dokument Uchwała Nr X/84/11 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Goleniów w roku 2010 2015-01-21 14:30
dokument Uchwała Nr X/83/11 w sprawie zmian w Statucie Gminy Goleniów 2015-01-21 14:30
dokument Uchwała Nr IX/82/11 w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 r. 2015-01-21 14:29
dokument Uchwała Nr IX/81/11 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie 2015-01-21 14:28
dokument Uchwała Nr IX/80/11 w sprawie udostępnienia sali gimnastycznej w Krępsku po zajęciach lekcyjnych ogółowi mieszkańców w związku ze złożeniem wniosku na realizację projektu pn. "Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Krępsku w ramach działania 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW 2007-2013 2015-01-21 14:28
dokument Uchwała Nr IX/79/11 w sprawie udzielenia pożyczki przez Burmistrza Gminy w roku 2011 dla Stowarzyszenia Społeczno-Edukacyjno-Kulturalnego Młodzieżowa Orkiestra Dęta WOOD&BRASS BAND 2015-01-21 14:28
dokument Uchwała Nr IX/78/11 w sprawie udzielenia pożyczki przez Burmistrza Gminy w roku 2011 dla Stowarzyszenia Edukacyjno-Społeczno-Kulturalnego Teatr Brama 2015-01-21 14:28
dokument Uchwała Nr IX/77/11 w sprawie udzielenia pożyczki przez Burmistrza Gminy w roku 2011 dla Goleniowskiego Domu Kultury na realizację projektów 2015-01-21 14:28
dokument Uchwała Nr IX/76/11 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Goleniowie w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Szpitala Powiatowego w Goleniowie 2015-01-21 14:27
dokument Uchwała Nr VIII/75/11 w sprawie współdziałania z Gminą Stepnica w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Goleniów 2015-01-21 14:26
dokument Uchwała Nr VIII/74/11 w sprawie współdziałania z Gminą Przybiernów w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Goleniów 2015-01-21 14:26
dokument Uchwała Nr VIII/73/11 w sprawie współdziałania z Gminą Osina w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Goleniów 2015-01-21 14:26
dokument Uchwała Nr VIII/72/11 w sprawie współdziałania z Gminą Nowogard w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Goleniów 2015-01-21 14:26
dokument Uchwała Nr VIII/71/11 w sprawie współdziałania z Gminą Maszewo w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Goleniów 2015-01-21 14:26
dokument Uchwała Nr VIII/70/11 w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2011 na terenie Gminy Goleniów 2015-01-21 14:26
dokument Uchwała Nr VIII/69/11 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Kliniskach, przejmowanej od Polskich Kolei Państwowych S.A. 2015-01-21 14:26
dokument Uchwała Nr VIII/68/11 zmieniająca rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 2/2001 z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne obszarów położonych w Nadleśnictwie Kliniska 2015-01-21 14:26
dokument Uchwała Nr VIII/67/11 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Goleniowie przy ulicy Piaskowej 9 na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 2015-01-21 14:25
dokument Uchwała Nr VIII/66/11 w sprawie przekazania prowadzenia Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lubczynie osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego 2015-01-21 14:25
dokument Uchwała Nr VIII/65/11 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2011-2045 2015-01-21 14:25
dokument Uchwała Nr VIII/64/11 w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 r. 2015-01-21 14:25
dokument Uchwała Nr VII/63/11 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Pomocy Społecznej w Gminie Goleniów na rok 2011 2015-01-21 14:24
dokument Uchwała Nr VII/62/11 w sprawie stanowienia o kierunkach działania Burmistrza Gminy Goleniów w zakresie realizacji projektu wspierającego organy prowadzące szkoły w indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2015-01-21 14:24
dokument Uchwała Nr VII/61/11 w sprawie stanowienia o kierunkach działania Burmistrza Gminy Goleniów w zakresie realizacji projektu Edukacja z pomysłem na sukces współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2015-01-21 14:24
dokument Uchwała Nr VII/60/11 w sprawie powołania delegatów do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania 2015-01-21 14:24
dokument Uchwała Nr VII/59/11 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów udostępnienia, na zasadzie podnajmu, lokali mieszkalnych wynajętych przez Gminę Goleniów od Goleniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Goleniowie 2015-01-21 14:23
dokument Uchwała Nr VII/58/11 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od ceny lokalu mieszkalnego położonego w Goleniowie przy ul. Nowogardzkiej 7/2 2015-01-21 14:23
dokument Uchwała Nr VII/57/11 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Goleniowa obejmującego tereny zieleni parkowej przy ul. Szczecińskiej, ul. Parkowej, ul. Wojska Polskiego 2015-01-21 14:23
dokument Uchwała Nr VII/56/11 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny miasta Goleniowa wzdłuż nabrzeża rzeki Iny 2015-01-21 14:23
dokument Uchwała Nr VII/55/11 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Goleniów na 2011 rok" 2015-01-21 14:22
dokument Uchwała Nr VII/54/11 w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla w Helenowie oraz ustalenia ich trybu 2015-01-21 14:22
dokument Uchwała Nr VII/53/11 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg 2015-01-21 14:22
dokument Uchwała Nr VII/52/11 w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 r. 2015-01-21 14:22
dokument Uchwała Nr VII/51/11 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2011-2045 2015-01-21 14:22
dokument Uchwała Nr VI/50/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Szczecińskiej, Matejki, Nadrzecznej w obrębie ewidencyjnym nr 6 miasta Goleniowa 2015-01-21 14:21
dokument Uchwała Nr VI/49/11 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów w obrębie ewidencyjnym Miękowo 2015-01-21 14:21
dokument Uchwała Nr VI/48/11 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od ceny lokalu mieszkalnego położonego w Gniazdowie nr 2/5 2015-01-21 14:21
dokument Uchwała Nr VI/47/11 w sprawie nadania nazwy ulicy - będącej rozszerzeniem zasięgu ulicy Piastowskiej we wsi Kliniska Wielkie 2015-01-21 14:21
dokument Uchwała Nr VI/46/11 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom we wsi Kliniska Wielkie 2015-01-21 14:21
dokument Uchwała Nr VI/45/11 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w obrębie nr 4 miasta Goleniowa, przeznaczonej pod realizację urządzeń infrastruktury technicznej 2015-01-21 14:20
dokument Uchwała Nr VI/44/11 w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Burmistrza Gminy Goleniów 2015-01-21 14:20
dokument Uchwała Nr VI/43/11 w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Burmistrza Gminy Goleniów 2015-01-21 14:20
dokument Uchwała Nr VI/42/11 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy 2015-01-21 14:20
dokument Uchwała Nr VI/41/11 w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 r. 2015-01-21 14:20
dokument Uchwała Nr VI/40/11 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Goleniów 2015-01-21 14:20
dokument Uchwała Nr VI/39/11 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu płacowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach 2015-01-21 14:20
dokument Uchwała Nr VI/38/11 zmieniająca rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie uznania za pomnik przyrody 2015-01-21 14:20
dokument Uchwała Nr VI/37/11 zmieniająca uchwałę w sprawie uznania za pomniki przyrody 2015-01-21 14:20
dokument Uchwała Nr VI/36/11 w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest, pochodzących z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Goleniów 2015-01-21 14:19
dokument Uchwała Nr VI/35/11 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 2015-01-21 14:17
dokument Uchwała Nr V/34/11 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2011-2045 2015-01-21 14:17
dokument Uchwała Nr IV/33/11 w sprawie ustalenia składu osobowego Doraźnej Komisji Statutowej 2015-01-21 14:17
dokument Uchwała Nr IV/32/11 w sprawie powołania Doraźnej Komisji Statutowej oraz wyboru jej Przewodniczącego 2015-01-21 14:16
dokument Uchwała Nr IV/31/11 w sprawie podstawowej tematyki sesji Rady Miejskiej na 2011 r. 2015-01-21 14:16
dokument Uchwała Nr IV/30/11 w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2011 r. 2015-01-21 14:16
dokument Uchwała Nr IV/29/11 w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu Gminy Goleniów do "Samorządowego Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej" 2015-01-21 14:16
dokument Uchwała Nr IV/28/11 w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Podańsko 2015-01-21 14:16
dokument Uchwała Nr IV/27/11 w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Kliniska Wielkie 2015-01-21 14:15
dokument Uchwała Nr IV/26/11 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Goleniów oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 2015-01-21 14:15
dokument Uchwała Nr IV/25/11 w sprawie zmiany uchwały o zmianie nazwy Straż Gminna dla Gminy Goleniów na nazwę Straż Miejska w Goleniowie i uchwalenia jej regulaminu 2015-01-21 14:15
dokument Uchwała Nr IV/24/11 w sprawie przyjęcia do realizacji "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Goleniów na 2011 rok" 2015-01-21 14:15
dokument Uchwała Nr IV/23/11 w sprawie przyjęcia do realizacji "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Goleniów na 2011 rok" 2015-01-21 14:14
dokument Uchwała Nr IV/22/11 w sprawie udzielenia pożyczki przez Burmistrza Gminy w roku 2011 dla Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia "Szanse bezdroży gmin Powiatu Goleniowskiego" 2015-01-21 14:13
dokument Uchwała Nr IV/21/11 w sprawie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy dla Burmistrza Gminy Goleniów 2015-01-21 14:13
dokument Uchwała Nr IV/20/11 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2011-2045 2015-01-21 14:12
dokument Uchwała Nr IV/19/11 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goleniów na 2011 rok 2015-01-21 14:12