Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr III/26/06 w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2007 r. 2016-10-19 10:32
dokument Uchwała Nr III/25/06 o zmianie uchwały w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających pow. 4,5% alkoholu oraz zasad usytuowania na terenie gminy i miasta Goleniów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 2016-10-19 10:31
dokument Uchwała Nr III/24/06 w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Goleniów z organizacjami pozarządowymi na rok 2007 2016-10-19 10:30
dokument Uchwała Nr III/23/06 w sprawie zmiany "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Goleniów na 2006 rok" 2016-10-19 10:29
dokument Uchwała Nr III/22/06 w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2006 roku 2016-10-19 10:28
dokument Uchwała Nr III/21/06 w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2006 2016-10-19 10:27
dokument Uchwała Nr III/20/06 w sprawie zmian budżetu gminy na 2006r. 2016-10-19 10:26
dokument Uchwała Nr II/19/06 w sprawie wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy Goleniów 2016-10-19 10:25
dokument Uchwała Nr II/18/06 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na trenie Gminy Goleniów 2016-10-19 10:24
dokument Uchwała Nr II/17/06 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Goleniów 2016-10-19 10:24
dokument Uchwała Nr II/16/06 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dla ponadlokalnego określania i realizacji wybranych zadań w zakresie gospodarki odpadami 2016-10-19 10:19
dokument Uchwała Nr II/15/06 w sprawie realizacji inwestycji pod nazwą: "Centrum Edukacyjno-Kulturalne" Mostach 2016-10-19 10:18
dokument Uchwała Nr II/14/06 w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów w roku 2007 2016-10-19 10:16
dokument Uchwała Nr II/13/06 w sprawie obniżenia ceny skupu 1 q żyta służącej do obliczenia podatku rolnego w roku 2007 2016-10-19 10:14
dokument Uchwała Nr II/12/06 w sprawie opłaty targowej 2016-10-19 10:13
dokument Uchwała Nr II/11/06 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2007 2016-10-19 10:04
dokument Uchwała Nr II/10/06 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2007 r. 2016-10-19 10:03
dokument Uchwała Nr II/9/06 w sprawie udzielenia pożyczki przez Burmistrza Gminy w roku 2006 dla Miejskiego Klubu Sportowego "Ina" Goleniów 2016-10-19 10:02
dokument Uchwała Nr II/8/06 w sprawie zmian budżetu gminy na 2006 r. 2016-10-19 09:44
dokument Uchwała Nr II/7/06 w sprawie ustalenia wysokości ryczałtowych diet dla radnych Rady Miejskiej oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych 2016-10-19 09:43
dokument Uchwała Nr II/6/06 w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej 2016-10-19 09:42
dokument Uchwała Nr II/5/06 w sprawie wstąpienia kandydata w okręgu wyborczym nr 1 z listy wyborczej nr 17 w miejsce radnego, którego mandat wygasł 2016-10-19 09:41
dokument Uchwała Nr I/4/06 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego 2016-10-19 09:40
dokument Uchwała Nr I/3/06 w sprawie wyboru Przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej 2016-10-19 09:39
dokument Uchwała Nr I/2/06 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Goleniowie 2016-10-19 09:38
dokument Uchwała Nr I/1/06 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Goleniowie 2016-10-19 09:38
dokument Uchwała Nr XLVII/575/06 zmieniająca uchwałę Miejskiej Rady Narodowej w Goleniowie w sprawie nadania nazwy ulicy Żeromskiego 2016-10-18 13:24
dokument Uchwała Nr XLVII/574/06 w sprawie zmian budżetu gminy na 2006r. 2016-10-18 13:23
dokument Uchwała Nr XLVI/573/06 w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Goleniów dla Pana Roba Lubsena 2016-10-18 13:22
dokument Uchwała Nr XLVI/572/06 o zmianie uchwały w sprawie określenia na 2007 rok limitu wydawania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką 2016-10-18 13:21
dokument Uchwała Nr XLVI/571/06 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Łozienicy, zbywanej na cel publiczny 2016-10-18 13:19
dokument Uchwała Nr XLVI/570/06 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie działek specjalną strefą ekonomiczną 2016-10-18 13:18
dokument Uchwała Nr XLVI/569/06 w sprawie ustalenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Goleniowie 2016-10-18 13:16
dokument Uchwała Nr XLVI/568/06 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie 2016-10-18 13:14
dokument Uchwała Nr XLVI/567/06 w sprawie cen biletów za przejazdy środkami komunikacji miejskiej na terenie miasta i gminy Goleniów 2016-10-18 13:13
dokument Uchwała Nr XLVI/566/06 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności z tytułu opłat za używanie komunalnych lokali mieszkalnych oraz udzielenie innych ulg w spłacie tych na należności 2016-10-18 13:12
dokument Uchwała Nr XLVI/565/06 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów w obrębie geodezyjnym Łozienica 2016-10-18 13:11
dokument Uchwała Nr XLVI/564/06 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć - rejon węzła drogowego 2016-10-18 13:09
dokument Uchwała Nr XLVI/563/06 o uchyleniu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć 2016-10-18 13:08
dokument Uchwała Nr XLVI/562/06 w sprawie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego osiedla mieszkaniowego "Przed górką radarową" w Goleniowie 2016-10-18 13:07
dokument Uchwała Nr XLVI/561/06 w sprawie przystąpienia do realizacji programu "Aktywizacja i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym" 2016-10-18 13:05
dokument Uchwała Nr XLVI/560/06 w sprawie nadania imienia Noblistów Polskich Gimnazjum Nr 1 w Goleniowie 2016-10-18 12:54
dokument Uchwała Nr XLVI/559/06 w sprawie wskazówek do opracowania projektu budżetu Gminy Goleniów na rok 2007 2016-10-18 12:52
dokument Uchwała Nr XLVI/558/06 w sprawie zmian budżetu gminy na 2006r. 2016-10-18 12:51
dokument Uchwała XLV/557/06 w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej przebudowy lokalu mieszkalnego w Goleniowie 2016-10-18 12:50
dokument Uchwała Nr XL/556/06 w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Nr XLIV/544/06 Rady Miejskiej 2016-10-18 12:48
dokument Uchwała Nr XL/555/06 w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia uprawnienia uchwałą Nr XLIII/520/06 Rady Miejskiej 2016-10-18 12:47
dokument Uchwała Nr XLV/554/06 Sprostowanie błędu pisarskiego w uchwale w sprawie podwyższenia kapitału zakłado-wego spółki z o.o. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Goleniowie 2016-10-18 12:46
dokument Uchwała Nr XLV/553/06 o zmianie uchwały w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających pow. 4,5% alkoholu oraz zasad usytuowania na terenie gminy i miasta Goleniów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 2016-10-18 12:41
dokument Uchwała Nr XLV/552/06w sprawie określenia na 2007 rok limitu wydawania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego Taksówką 2016-10-18 12:39
dokument Uchwała Nr XLV/551/06 w sprawie utworzenia oddziałów integracyjnych w Przedszkolu Publicznym Nr 6 z siedzibą w Goleniowie przy ul. Piaskowej 9 2016-10-18 12:36
dokument Uchwała Nr XLV/550/06 w sprawie utworzenia oddziałów integracyjnych w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Bolesława Chrobrego z siedzibą w Goleniowie przy ul. Szczecińskiej 36 2016-10-18 12:34
dokument Uchwała Nr XLV/549/06 w sprawie zwrotu kosztów przewozu prywatnym samochodem osobowym dzieci i dzieci 2016-10-18 12:32
dokument Uchwała Nr XLV/548/06 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin 2016-10-18 12:31
dokument Uchwała Nr XLV/547/06 w sprawie ustalenia zabezpieczeń w formie weksla in blanco 2016-10-18 12:29
dokument Uchwała Nr XLV/546/06 w sprawie zmian budżetu gminy na 2006r. 2016-10-18 12:27
dokument Uchwała Nr XLV/545/06 w sprawie nadania tytułu Zasłużonego Mieszkańca Gminy Goleniów dla Pana Ludwika Grycza 2016-10-18 12:23
dokument Uchwała Nr XLIV/544/06 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów w obrębie geodezyjnym Tarnówko 2016-10-18 12:18
dokument Uchwała Nr XLIV/543/06 zmieniająca uchwałę w sprawie programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych w Gminie Goleniów 2016-10-18 12:17
dokument Uchwała Nr XLIV/542/06 w sprawie przejęcia od Urzędu Marszałkowskiego zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa skrzyżowania ulic: Szkolnej, Nowogardzkiej, Wolińskiej, Armii Krajowej, Jagiełły w ciągu drogi wojewódzkiej nr 113 w miejscowości Goleniów" 2016-10-18 12:15
dokument Uchwała Nr XLIV/541/06 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Goleniowie przy ulicy S. Mikołajczyka, przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe 2016-10-18 12:10
dokument Uchwała Nr XLIV/540/06 o zmianie uchwały w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2006 r. 2016-10-18 08:59
dokument Uchwała Nr XLIV/539/06 w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zniesienie, ustalenie i zmianę rodzaju urzędowych nazw miejscowości 2016-10-18 08:58
dokument Uchwała Nr XLIV/538/06 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w granicach działki nr 144/120 w obrębie geodezyjnym Mosty w gminie Goleniów 2016-10-18 08:56
dokument Uchwała Nr XLIV/537/06 w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pożyczek przez Burmistrza Gminy w roku 2006 2016-10-18 08:53
dokument Uchwała Nr XLIV/536/06 w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Goleniów 2016-10-17 15:12
dokument Uchwała Nr XLIV/535/06 w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Goleniów 2016-10-17 15:08
dokument Uchwała Nr XLIV/534/06 w sprawie zmian budżetu gminy na 2006r. 2016-10-17 15:06
dokument Uchwała Nr XLIV/533/06 w sprawie nadania tytułu Zasłużonego Mieszkańca Gminy Goleniów dla Pana Tadeusza Jakubika 2016-10-17 15:04
dokument Uchwała Nr XLIV/532/06 w sprawie zmian budżetu gminy na 2006r. 2016-10-17 15:03
dokument Uchwała Nr XLIV/531/06 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Goleniów a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczącego współfinansowania przedsięwzięcia p.n. "Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno ściekowej na terenie Miasta i Gminy Goleniów" oraz ustanowienia prawnego zabezpieczenia udziału Gminy w finansowaniu wykonania dokumentacji 2016-10-17 15:02
dokument Uchwała Nr XLIV/530/06 w sprawie wystąpienia Gminy Goleniów z Celowego Związku Gmin R - XXI 2016-10-17 14:30
dokument Uchwała Nr XLIII/529/06 w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej wypowiedzenia umowy dzierżawy części działki nr 48/16 w Goleniowie 2016-10-17 14:29
dokument Uchwała Nr XLIII/528/06 w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie nr 3 miasta Goleniów 2016-10-17 14:28
dokument Uchwała Nr XLIII/527/06 w sprawie programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych w Gminie Goleniów 2016-10-17 14:27
dokument Uchwała Nr XLIII/526/06 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Goleniów na lata 2004 - 2008" 2016-10-17 14:13
dokument Uchwała Nr XLIII/525/06 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wysokości udziałów we współwłasności nieruchomości położonej w Goleniowie przy ulicy Dworcowej 1 2016-10-17 14:11
dokument Uchwała Nr XLIII/524/06 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Goleniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółki z o.o. 2016-10-17 14:10
dokument Uchwała Nr XLIII/523/06 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy-Ordynacja podatkowa 2016-10-17 13:21
dokument Uchwała Nr XLIII/522/06 w sprawie ustalenia zabezpieczeń w formie weksla in blanco 2016-10-17 13:19
dokument Uchwała Nr XLIII/521/06 w sprawie zmian budżetu gminy na 2006 r. 2016-10-17 13:18
dokument Uchwała Nr XLIII/520/06 w sprawie zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów" 2016-10-17 13:16
dokument Uchwała Nr XLII/519/06 w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej wykupu mieszkania 2016-10-17 13:15
dokument Uchwała Nr XLII/518/06 w sprawie nadania imienia Jana Brzechwy Szkole Podstawowej Nr 3 w Goleniowie 2016-10-17 13:14
dokument Uchwała Nr XLII/517/06 zmieniająca uchwałę w sprawie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Goleniów 2016-10-17 13:13
dokument Uchwała Nr XLII/516/06 w sprawie udzielenia pożyczek przez Burmistrza Gminy w roku 2006 2016-10-17 13:12
dokument Uchwała Nr XLII/515/06 w sprawie zmian budżetu gminy na 2006r. 2016-10-17 13:11
dokument Uchwała Nr XLII/514/06 w sprawie zmiany "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Goleniów na 2006 rok" 2016-10-17 13:10
dokument Uchwała Nr XLII/513/06 o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Karty Współpracy Gminy Goleniów z organizacjami pozarządowymi 2016-10-17 13:09
dokument Uchwała Nr XLII/512/06 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia, Promocji i Profilaktyki na lata 2006 ? 2010 2016-10-17 13:07
dokument Uchwała Nr XLII/511/06 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Goleniów za rok 2005 2016-10-17 13:06
dokument Uchwała Nr XLII/510/06 w sprawie przyjęcia "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Goleniów" 2016-10-17 13:05
dokument Uchwała Nr XLI/509/06 uchylająca uchwałę w sprawie ograniczenia w używaniu i sprzedaży galanterii pirotechnicznej na terenie Gminy Goleniów 2016-10-14 09:37
dokument Uchwała Nr XLI/508/06w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczącej ustalenia, zmiany i zniesienia nazw urzędowych i zmian określeń rodzajów miejscowości i ich części składowych, dla niektórych miejscowości położonych na terenie gminy Goleniów z mieszkańcami tych miejscowości 2016-10-14 09:36
dokument Uchwała Nr XLI/507/06 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy we wsi Kliniska Wielkie 2016-10-14 09:35
dokument Uchwała Nr XLI/506/06 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w obrębie nr 1 miasta Goleniów 2016-10-14 09:34
dokument Uchwała Nr XLI/505/06 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych stanowiących składniki miesięcznej stawki wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Goleniowie 2016-10-14 09:33
dokument Uchwała Nr XLI/504/06 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów w obrębach geodezyjnych : Łozienica, Lubczyna, Inina 2016-10-14 09:32
dokument Uchwała Nr XLI/503/06 zmieniająca uchwały w sprawie zwolnień z tytułu podatku od posiadania psów 2016-10-14 09:31
dokument Uchwała Nr XLI/502/06 w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Goleniów 2016-10-14 09:30
dokument Uchwała Nr XLI/510/06 w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2006 roku 2016-10-14 09:29
dokument Uchwała Nr XLI/500/06 w sprawie zmian budżetu gminy na 2006r. 2016-10-14 09:28
dokument Uchwała Nr XL/499/06 w sprawie trybu rozpatrzenia skargi przez Burmistrza Gminy na Dyrektora Gimnazjum 2016-10-14 09:27
dokument Uchwała Nr XL/498/06 w sprawie wystąpienia z Komunalnego Związku Celowego Gmin Pomorza Zachodniego "POMERANIA" 2016-10-14 09:26
dokument Uchwała Nr XL/497/06 w sprawie zwrotu kosztów przewozu prywatnym samochodem osobowym 6-letniego dziecka 2016-10-14 09:25
dokument Uchwała Nr XL/496/06 w sprawie współdziałania z Gminą Miasto Szczecin w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Goleniów 2016-10-14 09:24
dokument Uchwała Nr XL/495/06 zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za utrzymanie pionu żywieniowego oraz świadczenia usług edukacyjno-wychowawczych w przedszkolach Gminy Goleniów 2016-10-14 09:23
dokument Uchwała Nr XL/494/06 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia szczegółowych zasad przyznawania 2016-10-14 09:22
dokument Uchwała Nr XL/493/06 zmieniająca uchwałę w sprawie partycypacji Gminy Goleniów w kosztach budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego w ramach budownictwa Goleniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. oraz zapewnienia środków finansowych na częściową spłatę kredytu zaciągniętego na budowę 2016-10-14 09:21
dokument Uchwała Nr XL/492/06 w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatków od osób fizycznych: rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz podatku od posiadania psa i opłaty targowej, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 2016-10-14 09:20
dokument Uchwała Nr XL/491/06 w sprawie zmian budżetu gminy na 2006r. 2016-10-14 09:19
dokument Uchwała Nr XL/490/06 w sprawie zmiany uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki z o.o. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Goleniowie 2016-10-14 09:17
dokument Uchwała Nr XL/489/06 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Goleniów 2016-10-14 09:17
dokument Uchwała Nr XL/488/06 w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2006-2008 będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie 2016-10-14 09:15
dokument Uchwała Nr XL/487/06 w sprawie rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych składanych do udzielenia absolutorium 2016-10-14 09:14
dokument 2012-07-24 08:16