Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza rokowania na zbycie nieruchomości gminnej na dzień 22 kwietnia 2015r.


Goleniów, dnia 2015.03.17

B U R M I S T R Z G M I N Y G O L E N I Ó W

zaprasza do wzięcia udziału w rokowaniach

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Goleniów

Obręb nr 5 miasta Goleniowa w rejonie ulicy Pocztowej - J.Sorysa - W.Witosa.

Sposób zagospodarowania wynikający z decyzji o warunkach zabudowy.

Warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku usługowo - mieszkalnego (część usługowa alternatywnie: szkoła muzyczna, szkoła języków obcych, przedszkole).

- działki nr 531/1, 531/3, 531/4 o łącznej powierzchni 954m2 , KW SZ1O/00002257/9

Łączna cena wywoławcza : 90.000zł

Przez teren działek nr 531/3 i 531/4 przebiega sieć gazowa, a przez działkę nr 531/4 przebiega dodatkowo sieć ciepłownicza i kanalizacja deszczowa. Przez działki nr 531/1, 531/3 i 531/4 przebiega sieć wodociągowa.

Przy granicy działki nr 531/3 znajduje się się skrzynka energetyczna. Na działce nr 531/1 znajdują się fundamenty betonowe.

W przypadku kolizji planowanej inwestycji z istniejącym uzbrojeniem Nabywca we własnym zakresie i na własny koszt dokona przeniesienia mediów w uzgodnieniu z poszczególnymi organami sieciowymi.

Nabywca niezwłocznie ustanowi nieodpłatną i nieograniczoną w czasie służebność przesyłu, na prawie własności działki nr 531/4 położonej w obrębie nr 5 miasta Goleniowa, na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Goleniowie, polegającą na usytuowaniu na tej działce ciepłociągu wraz z odwadniającą go kanalizacją deszczową oraz na prawie korzystania z pasa gruntu o szerokości 4,0 m - to jest 2,0 m ze strony lewej i 2,0 m ze strony prawej wzdłuż osi ciepłociągu w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem, w szczególności na prawie wstępu na teren nieruchomości celem usuwania awarii, dokonywania przeglądów, konserwacji, naprawy, modernizacji, rozbudowy i remontów ciepłociągu oraz odwadniającej go kanalizacji deszczowej z każdorazowym obowiązkiem przywrócenia do stanu pierwotnego.

Koszty podatkowe, notarialne, skarbowe i sądowe ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu i wpisu ww. ograniczonego prawa w księdze wieczystej poniesie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Goleniowie przy ulicy Maszewskiej nr 18.

Rokowania odbędą się w dniu 22 kwietnia 2015r. o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników nr 1, sala nr 019 (niski parter).

Oferenci przystępujący do rokowań mają obowiązek wpłacenia przelewem na konto zaliczki pobieranej tytułem zabezpieczenia kosztów w wypadku uchylenia się od zawarcia umowy

do dnia 15 kwietnia 2015r. Zaliczka wynosi 10% ceny wywoławczej.

Zaliczkę należy wpłacać tak, aby należna kwota znalazła się na koncie Urzędu Gminy

i Miasta w Goleniowie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 kwietnia 2015r. Zaliczkę należy wpłacić na konto: Bank PEKAO SA Oddział w Goleniowie Nr (SWIFT: PKOPPLPW) (IBAN PL 28124038391111000044134794) .

Po zakończeniu rokowań zabezpieczenie wniesione przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym oferentom będzie zwrócone w całości

w terminie trzech dni od daty zakończenia rokowań.

Pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach można złożyć w terminie do dnia

17 kwietnia 2015 r.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Sekretariacie UGiM w Goleniowie , pokój 202.

W przypadku przesłania ofert pocztą liczy się data wpływu oferty do UGiM.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  1. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę , jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;

  2. datę sporządzenia zgłoszenia;

  3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

4. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki .

Otwarcie ofert odbędzie się w obecności uczestników w dniu 22 kwietnia 2015r. o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie , Plac Lotników nr 1 , sala nr 019

(niski parter).

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi nabywca.

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić Komisji przetargowej, przed rozpoczęciem rokowań dokument stwierdzający ich tożsamość , natomiast osoby prawne - aktualny odpis

(z ostatnich 3 miesięcy) z właściwego rejestru handlowego (lub równorzędnego), pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej - w oryginałach.

Do nabycia nieruchomości przez oferenta zagranicznego mają zastosowanie odpowiednie przepisy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie wspólnie ustalony w wyniku rokowań.

Nie przystąpienie nabywcy do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości, spowoduje przepadek zabezpieczenia na rzecz Gminy Goleniów.

Dodatkowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu o rokowaniach można

uzyskać w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska UGiM w Goleniowie, tel. /91/ 46-98-243, 46-98-244, pokój 010, e-mail: geodezja@goleniow.pl . Lub na stronie internetowej www.goleniow.pl .

Przed przystąpieniem do rokowań należy zapoznać się z dokumentacją przedmiotowej nieruchomości .

Rokowania zostaną przeprowadzone, chociażby wpłynęła jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach.

Burmistrz Gminy może zamknąć rokowania bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Burmistrz Gminy może odwołać rokowania z uzasadnionej przyczyny, informując o tym

w formie właściwej dla ogłoszenia o rokowaniach.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Genowefa Palczak 19-03-2015 12:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Genowefa Palczak 17-03-2015
Ostatnia aktualizacja: - 19-03-2015 12:29