Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza przetarg ograniczony na zbycie nieruchomości gminnej na dzień 26 maja 2015r.


Goleniów, dnia 2015.03.25

B U R M I S T R Z G M I N Y G O L E N I Ó W

ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony

na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Goleniów.

Obręb nr 9 miasta Goleniowa przy ulicy Zakładowej.

Nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego. Dla działki nie została wydana Decyzja o warunkach zabudowy określająca sposób zagospodarowania nieruchomości.

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego - tereny przemysłowe. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi zabudowa usługowa.

Kształt działki utrudnia jej racjonalne wykorzystanie. Działka ogrodzona jest siatką osadzoną w ramach stalowych oraz częściowo prefabrykowanym betonowym ogrodzeniem.

Przez działkę przebiegają następujące sieci: sieć energetyczna, sieć gazowa i sieć kanalizacji sanitarnej. Nabywca przy nabyciu działki nr 85/3 zobowiązuje się do ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebności przesyłu na rzecz Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Na potrzeby obsługi sieci energetycznej i sieci gazowej odrębnym porozumieniem zostanie ustalone ograniczone prawo rzeczowe.

- działka nr 85/3 o powierzchni 371m2, KW nr SZ1O/000277000/1

Cena wywoławcza: 31.000zł

Przetarg ustny ograniczony przeprowadzony będzie dla właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych, zlokalizowanych na sąsiednich działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: nr 85/1 i 84, z których zapewniony będzie bezpośredni dostęp do zbywanej nieruchomości.

Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej

Nieruchomość na dzień ogłoszenia przetargu nie jest obciążona, ani nie jest przedmiotem innych zobowiązań.

Cenę nabycia będzie stanowiła wylicytowana kwota powiększona o podatek VAT zgodnie

z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.

Przetarg odbędzie się w dniu 26 maja 2015r. o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy

i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników nr 1, sala nr 019 (niski parter).

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny przedłożyć aktualne dokumenty potwierdzające prawo własności lub prawo użytkowania wieczystego przyległych nieruchomości wraz z dowodem uiszczenia wadium, w terminie do dnia 15 maja 2015r.,

w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska UGiM

w Goleniowie, pokój 010.

Wadium należy wnosić na konto Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie w Banku PeKaO SA Oddział w Goleniowie Nr (SWIFT: PKOPPLPW) (IBAN PL 28124038391111000044134794).

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona po sprawdzeniu dowodów potwierdzających spełnienie warunków, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, nie później niż w dniu 18 maja 2015r.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Małżonkowie oboje biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo drugiego małżonka.

Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a innym oferentem zostanie zwrócone w całości .

W wypadku uchylenia się od zawarcia umowy przez uczestnika, który przetarg wygrał, wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Dodatkowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu o przetargu można

uzyskać w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska UGiM w Goleniowie, tel. /91/ 46-98-243, 46-98-244, pokój 010, e-mail: geodezja@goleniow.pl. Lub na stronie internetowej www.goleniow.pl .

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją przedmiotowej nieruchomości.

Burmistrz Gminy Goleniów zastrzega sobie prawo do chwili rozpoczęcia przetargu - do odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Goleniów, 2014.12.11

K O M I S J A P R Z E T A R G O W A

Podaje do publicznej wiadomości listę osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu ustnym ograniczonym na zbycie nieruchomości położonej w obrębie nr 6 miasta Goleniowa w rejonie ulicy Młynarskiej.

Nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego. Dla działki nie została wydana Decyzja o warunkach zabudowy określająca sposób zagospodarowania nieruchomości.

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego - tereny usług nieuciążliwych z zabudową mieszkaniową. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dostęp do drogi publicznej jest możliwy przez sąsiednie nieruchomości. Działka jest ogrodzona. Na działce znajduje się jeden budynek gospodarczy oraz część drugiego budynku gospodarczego w stanie kwalifikującym się do rozbiórki. Przez działkę przebiega przyłącze kanalizacyjne (ks.160) nie wchodzące w skład przedsiębiorstwa GWIK. W wypadku kolizji planowanej inwestycji z istniejącym uzbrojeniem Nabywca we własnym zakresie i na własny koszt dokona przeniesienia istniejącej infrastruktury zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

- działka nr 44/2 o powierzchni 425m2, KW nr SZ1O/00017472/0

Cena wywoławcza: 40.520zł

1. Bogumiła Maluśki

Podpisy Komisji Przetargowej :

1. ..........................................

2. ..........................................

3. ..........................................

P R O T O K Ó Ł

Sporządzony w dniu 11 grudnia 2014r. z posiedzenia Komisji Przetargowej.

W dniu 14 listopada 2014r. został ogłoszony przetarg ustny ograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości:

Obręb nr 6 miasta Goleniowa w rejonie ulicy Młynarskiej.

Nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego. Dla działki nie została wydana Decyzja o warunkach zabudowy określająca sposób zagospodarowania nieruchomości.

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego - tereny usług nieuciążliwych z zabudową mieszkaniową. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dostęp do drogi publicznej jest możliwy przez sąsiednie nieruchomości. Działka jest ogrodzona. Na działce znajduje się jeden budynek gospodarczy oraz część drugiego budynku gospodarczego w stanie kwalifikującym się do rozbiórki. Przez działkę przebiega przyłącze kanalizacyjne (ks.160) nie wchodzące w skład przedsiębiorstwa GWIK. W wypadku kolizji planowanej inwestycji z istniejącym uzbrojeniem Nabywca we własnym zakresie i na własny koszt dokona przeniesienia istniejącej infrastruktury zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

- działka nr 44/2 o powierzchni 425m2, KW nr SZ1O/00017472/0

Cena wywoławcza: 40.520zł

Przetarg ustny ograniczony przeprowadzony będzie na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych, zlokalizowanych na sąsiednich działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: nr 43, 45 i 46, z których zapewniony będzie bezpośredni dostęp do zbywanej nieruchomości.

Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu było przedłożenie następujących dowodów :

- aktualnych dokumentów potwierdzających prawo własności lub prawo użytkowania wieczystego przyległych nieruchomości,

- dowód uiszczenia wadium .

Powyższe dowody zainteresowani winni byli przedłożyć do dnia 11 grudnia 2014r.

w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska UGiM

w Goleniowie, pokój 010.

Komisja Przetargowa w składzie :

1. Anna Gałaj

2. Elżbieta Pirkoś

3. Agnieszka Miturska

Stwierdziła, że w wyznaczonym terminie tj. do dnia 11 grudnia 2014r. następujące osoby przedłożyły dokumenty :

Bogumiła Maluśki zamieszkała w Goleniowie przy ulicy Młynarskiej nr 8:

- Zawiadomienie Sądu Rejonowego w Goleniowie V Wydziału Ksiąg Wieczystych potwierdzające, że Pani Bogumiła Szczepańska Maluśki c. Józefa i Bronisławy jest właścicielem sąsiedniej nieruchomości położonej w Goleniowie przy ulicy Młynarskiej nr 8, dla której Sąd Rejonowy w Goleniowie prowadzi Księgę Wieczystą nr SZ1O/0001251/0.

- dowód wpłaty wadium z dnia 21 listopada 2014r. na kwotę 4.052zł (cztery tysiące pięćdziesiąt dwa złote).

Komisja Przetargowa na posiedzeniu w dniu dzisiejszym dokonała sprawdzenia dowodów i postanowiła o dopuszczeniu do uczestniczenia w przetargu ograniczonym następujących osób :

1. Bogumiła Maluśki

Podpisy Komisji Przetargowej:

1. ...................................................

2. ...................................................

3. ....................................................

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Genowefa Palczak 26-03-2015 08:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Genowefa Palczak 25-03-2015
Ostatnia aktualizacja: - 26-03-2015 08:38