Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

OGŁOSZENIE Burmistrza Gminy Goleniów o otwartym konkursie ofert

 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrza Gminy Goleniów

o otwartym konkursie ofert

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r., poz. 1118 z późn. zm.) Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu:

Organizacja różnych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży

 

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację

 1. Zadanie z obszaru priorytetowych zadań publicznych dotyczące organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w czasie wakacji letnich, w tym:

Zadanie I Organizowanie form wyjazdowych wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Preferowane będą oferty obejmujące dzieci i młodzież spełniające kryteria ustawy o pomocy społecznej - dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać kwoty 456 zł.

Finansowaniem objęte będą formy wypoczynku organizowane poza miejscem zamieszkania, trwające minimum 7 dni (6 noclegów).

Zadanie II Organizowanie wypoczynku stacjonarnego w miejscu zamieszkania dla dzieci i młodzieży.

Finansowaniem objęte będą formy wypoczynku organizowane w miejscu zamieszkania, trwające minimum 5 dni.

 1. Na realizacje ww. zadania Gmina Goleniów przeznacza kwotę 105 000 zł.

 

II. Zasady przyznawania dotacji

 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z póżn. zm.).

 2. Zlecenia wykonania zadania dokonuje się w formie powierzenia, tj. udzielenia dotacji na finansowanie jego realizacji.

 3. Z postępowania konkursowego wyłączone są podmioty, które otrzymały dofinansowania z budżetu Gminy Goleniów w ramach rozwoju sportu w 2015 r.

 4. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.

 5. Kwota przyznanej dotacji może być niższa niż określona w ofercie. W takim wypadku organizacja może:

a) odstąpić od zawarcia umowy, powiadamiając o tym pisemnie organizatora konkursu,

b) przedstawić aktualizacje opisu poszczególnych działań/harmonogramu/kosztorysu.

 1. W ramach kosztów projektu finansować można jedynie działania niezbędne w celu jego realizacji. Wydatki ponoszone w ramach udzielonej dotacji stanowią koszty kwalifikowane od dnia zawarcia umowy do terminu zakończenia realizacji zadania określonego w umowie.

 2. Wydatki są kwalifikowane, jeżeli są zgodne z prawem, związane z realizowanym zadaniem oraz:

a) są niezbędne do realizacji zadania,

b) zostały faktycznie poniesione na potrzeby zadania,

c) są udokumentowane (dowodem poniesienia wydatków jest opłacona faktura lub inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty),

d) zostały przewidziane w zatwierdzonym kosztorysie.

Są nimi następujące koszty dotyczące:

a) wyżywienia oraz zakwaterowania uczestników,

b) zakupu materiałów na zajęcia dla uczestników,

c) transportu uczestników,

d) koszty osobowe opiekunów,

e) obsługi przewodnickiej i sędziowskiej imprez,

f) ubezpieczenia uczestników,

g) wstępu do zwiedzanych obiektów,

h) opłat za wynajem sali i wstęp do obiektów sportowo - rekreacyjnych i kulturalnych.

 1. Zastrzega się prawo do zmniejszenia liczby dzieci i młodzieży objętej finansowaniem w stosunku do przedłożonej oferty.

 2. W przypadku realizacji Zadania I - obejmującego dzieci i młodzież spełniające kryteria ustawy o pomocy społecznej, kwalifikacji uczestników wyjazdu dokonuje organizator we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Goleniowie.

 3. Po zatwierdzeniu oferty i podpisaniu umowy, dokonywanie w trakcie realizacji zadania przesunięć pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków w kosztorysie zadania (przesunięcia środków z jednej pozycji do drugiej) wymaga uzyskania zgody Burmistrza Gminy Goleniów w formie aneksu do umowy, jeżeli nastąpiło jego zwiększenie o więcej niż o 10 %. O przesunięciach do 10 % należy poinformować w sprawozdaniu z wykonania zadania.

 

III. Termin i warunki realizacji zadania

 1. Zadanie musi być realizowane w okresie wakacji letnich, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Do konkursu mogą być składane oferty, których realizacja rozpocznie się nie wcześniej niż 26 czerwca 2015 r. i kończy nie później niż 31 sierpnia 2015 r. (Określając termin realizacji zadania należy uwzględnić czas niezbędny do jego przygotowania, przeprowadzenia i zakończenia. Termin ten nie może być dłuższy niż do dnia 31 sierpnia 2015 r.).

 2. Beneficjentami zadania są dzieci i młodzież z terenu Gminy Goleniów.

 

IV. Termin i warunki składania ofert

 1. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone na drukach zgodnych z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). Formularz oferty dostępny jest na stronie internetowej Gminy Goleniów www.goleniow.pl.

 2. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy i Miasta, ul. Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów, z dopiskiem na kopercie: „Oferta na otwarty konkurs ofert dotyczący organizacji różnych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży”.

 3. Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa 14 maja 2015 r. o godz. 12.00.

Oferta, która wpłynie po ww. terminie nie będzie objęta procedurą konkursową.

 1. Do oferty należy dołączyć kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.

 2. Na każde z zadań będące przedmiotem konkursu należy złożyć odrębną ofertę.

 3. Uwaga! - jeden podmiot może złożyć tylko jedną ofertę na dane zadanie. Złożenie więcej niż jednej oferty przez jeden podmiot na dane zadanie spowoduje wyłączenie go z procedury konkursowej.

 

V. Kryteria wyboru oferty

 1. Kryteria formalne:

a) kompletność i prawidłowość wymaganej dokumentacji (przedłożono kompletny i prawidłowo wypełniony formularz oferty wraz ze wszystkimi załącznikami, podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli),

b) zgodność oferty z rodzajem zadania określonym w ogłoszeniu.

 1. Kryteria merytoryczne:

a) wartość merytoryczna oferty: atrakcyjność oferty programowej rozumiana w szczególności jako różnorodność zajęć, dostosowanie zajęć do adresata wypoczynku, jego wieku, potrzeb rozwojowych, liczba uczestników wypoczynku, czas trwania wypoczynku (oceniana w skali 0 - 35),

b) koszty wykonania zadania: zasadność przedstawionych w projekcie kosztów zadania, rzetelność i efektywność sporządzonego budżetu (oceniane w skali 0 - 35),

c) możliwość realizacji zadania przez oferenta: dysponowanie kadrą zdolną do realizacji zadania, posiadane zasoby rzeczowe, doświadczenie oferenta przy realizacji podobnych zadań zleconych, w przypadku oferentów, którzy w latach poprzednich realizowali zlecone zadania publiczne - ocena realizacji zleconych zadań z uwzględnieniem terminowości i sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków (oceniana w skali 0 - 30).

Maksymalna liczba punktów 100.

Oferty podmiotów, które osiągną mniej niż 70 punktów nie podlegają finansowaniu.

 

VI. Termin i tryb wyboru oferty

 1. Komisja konkursowa, powołana na mocy zarządzenia Burmistrza Gminy Goleniów, po wstępnej ocenie projektu pod względem formalnym przez pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, dokona merytorycznej oceny i wyboru najkorzystniejszych ofert oraz podziału środków na realizację zadania w terminie 14 dni od terminu zakończenia składania ofert.

 2. Komisja konkursowa w trakcie oceny ofert może poprosić podmioty o dodatkowe informacje lub dokumenty.

 3. Wyniki konkursu komisja konkursowa przedkłada do zatwierdzenia Burmistrzowi Gminy Goleniów.

 4. Burmistrz Gminy Goleniów może dokonać zmian w przedstawionej propozycji komisji konkursowej.

 5. Środki finansowe zostaną rozdzielone pomiędzy podmioty uprawnione, których oferty będą wyłonione w drodze konkursu. Możliwe jest finansowanie więcej niż jednej oferty, finansowanie jednej oferty lub nie finansowanie żadnej z ofert.

 6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nierozdysponowania wszystkich środków przewidzianych w ogłoszeniu o konkursie.

 7. Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.

 8. O wynikach konkursu podmioty, które złożyły oferty w konkursie zostaną powiadomione pisemnie.

 9. Wyniki zawierające rozstrzygniecie konkursu zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu i na stronie internetowej Gminy.

 

VII. Zrealizowane przez Gminę Goleniów w danym roku oraz roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych podmiotom uprawnionym:

rok 2015 - organizacja różnych form wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży: 17 490 zł.

rok 2014 - 1) organizacja różnych firm wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży: 21 240 zł.

2) organizacja różnych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży: 105 000 zł.

 

VIII. Regulacje końcowe

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu

 2. Szczegółowych informacji udziela Sekretarza Gminy, Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników 1, pok. 208, numer telefon 91 46 98 216.

 

 

Burmistrz Gminy Goleniów

Robert Krupowicz

 

 

 

Goleniów, 23 kwietnia 2015 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Edyta Guzikiewicz 23-04-2015 13:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-04-2015
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Roszatycka-Krause 03-04-2024 16:02