herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Budowa Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym Edyta Tomala 2017-05-25 14:48:31
Budowa Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym Edyta Tomala 2017-05-25 14:44:16
Budowa Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym Edyta Tomala 2017-05-25 14:43:42
Budowa Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym Edyta Tomala 2017-05-25 14:43:20
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na terenie Gminy Goleniów Kamila Janiszewska 2017-05-25 13:19:26
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na terenie Gminy Goleniów Kamila Janiszewska 2017-05-25 13:19:10
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Bocznej i Wytwórczej w Goleniowie wraz z infrastrukturą techniczną, dla potrzeb obsługi zabudowy wielorodzinnej, jednorodzinnej i usługowej Izabela Szturo 2017-05-25 11:43:32
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Bocznej i Wytwórczej w Goleniowie wraz z infrastrukturą techniczną, dla potrzeb obsługi zabudowy wielorodzinnej, jednorodzinnej i usługowej Izabela Szturo 2017-05-25 11:43:09
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów Arkadiusz Sell 2017-05-25 11:19:48
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Goleniowie Arkadiusz Sell 2017-05-25 11:18:42
Projekt uchwały w sprawie Karty Samorządności Arkadiusz Sell 2017-05-25 11:17:14
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2017-2025 Arkadiusz Sell 2017-05-25 11:16:51
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 r. Arkadiusz Sell 2017-05-25 11:16:23
Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego na terenie użytku ekologicznego pn. "Niebieski korytarz ekologiczny koryta rzeki Iny i jej dopływów - I" Arkadiusz Sell 2017-05-25 11:15:59
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów obejmującego teren w obrębach ewidencyjnych Ciechno, Budno, Marszewo, Żółwia Błoć, Żdżary, Miękowo, Wierzchosław, Niewiadowo i Nr 9 miasta Goleniów Arkadiusz Sell 2017-05-25 11:14:23
Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Goleniowie w obrębie ewidencyjnym nr 11 przy ul. Bocznej Arkadiusz Sell 2017-05-25 11:13:47
Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Goleniów w obrębie geodezyjnym nr 4 - dotyczącego terenu w rejonie "Górki Radarowej" Arkadiusz Sell 2017-05-25 11:12:57
Projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Doraźnej Komisji do opracowania zmian w uchwałach dotyczących pracy Kapituły ds. nadawania tytułów Honorowego Obywatela Gminy Goleniów oraz Zasłużonego Mieszkańca Gminy Goleniów Arkadiusz Sell 2017-05-25 11:12:15
Projekt uchwały w sprawie powołania Doraźnej Komisji do opracowania zmian w uchwałach dotyczących pracy Kapituły ds. nadawania tytułów Honorowego Obywatela Gminy Goleniów oraz Zasłużonego Mieszkańca Gminy Goleniów Arkadiusz Sell 2017-05-25 11:11:45
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów użyczenia nieruchomości zabudowanych remizami strażackimi w Krępsku, Lubczynie i Mostach Arkadiusz Sell 2017-05-25 11:11:16
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Gminnego programu opieki nad zabytkami gminy i miasta Goleniów na lata 2017-2021" Arkadiusz Sell 2017-05-25 11:10:25
Projekt uchwały w sprawie udzielania dotacji na remont kościoła filialnego w miejscowości Podańsko p.w. Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy Arkadiusz Sell 2017-05-25 11:09:28
Projekt uchwały w sprawie udzielania dotacji na remont kościoła parafialnego w miejscowości Mosty p.w. Matki Bożej Gromnicznej Arkadiusz Sell 2017-05-25 11:09:00
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu "Aktywna integracja w Gminie Goleniów" nr RPZP.07.01.00-32-K414/17 złożonego w ramach konkursu nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K414/17 dla osi priorytetowej VII - "Wyłączenie społeczne", Działania 7.1 - "Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej" - Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Arkadiusz Sell 2017-05-25 11:07:41
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/553/10 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Goleniów Arkadiusz Sell 2017-05-25 11:06:22
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Goleniów za 2016 r. Arkadiusz Sell 2017-05-25 11:05:50
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - Środowiskowym Domu Samopomocy w Goleniowie Arkadiusz Sell 2017-05-25 11:03:14
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Goleniów z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok Arkadiusz Sell 2017-05-25 11:02:42
Projekty uchwał Arkadiusz Sell 2017-05-25 11:01:21
Porządek obrad sesji Arkadiusz Sell 2017-05-25 11:00:41
Porządek obrad sesji Arkadiusz Sell 2017-05-25 11:00:12
Informacja o zwołaniu sesji Arkadiusz Sell 2017-05-25 10:56:42
XXXI sesja Rady Miejskiej w dniu 31 maja 2017 r. Arkadiusz Sell 2017-05-25 10:55:47
Zarządzenie nr 125/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 18 maja 2017r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Agnieszka Miturska 2017-05-25 08:46:26
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych w Gminie Goleniów Grzegorz Matławski 2017-05-24 14:43:40
Budowa drogi gminnej wzdłuż Kanału Jankowskiego w Goleniowskim Parku Przemysłowym Justyna Grabia 2017-05-24 12:06:42
Budowa drogi gminnej wzdłuż Kanału Jankowskiego w Goleniowskim Parku Przemysłowym Justyna Grabia 2017-05-24 11:49:01
Budowa drogi gminnej wzdłuż Kanału Jankowskiego w Goleniowskim Parku Przemysłowym Justyna Grabia 2017-05-24 11:47:58
Budowa drogi gminnej wzdłuż Kanału Jankowskiego w Goleniowskim Parku Przemysłowym Justyna Grabia 2017-05-24 11:47:49
Budowa drogi gminnej wzdłuż Kanału Jankowskiego w Goleniowskim Parku Przemysłowym Justyna Grabia 2017-05-24 11:47:43