herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Usługa przewozu osób na terenie gminy Goleniów Kamila Janiszewska 2017-06-27 14:54:56
Usługa przewozu osób na terenie gminy Goleniów Kamila Janiszewska 2017-06-27 14:54:28
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu inwestycyjnym p.n.: "Budowa centrum przesiadkowego w miejscowości Załom wraz z pętlą autobusową" Izabela Szturo 2017-06-27 13:34:05
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu inwestycyjnym p.n.: "Budowa centrum przesiadkowego w miejscowości Załom wraz z pętlą autobusową" Izabela Szturo 2017-06-27 13:33:46
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu inwestycyjnym p.n.: "Budowa centrum przesiadkowego w miejscowości Załom wraz z pętlą autobusową" Izabela Szturo 2017-06-27 13:33:21
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu inwestycyjnym p.n.: "Budowa centrum przesiadkowego w miejscowości Załom wraz z pętlą autobusową" Izabela Szturo 2017-06-27 13:33:01
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu inwestycyjnym p.n.: Przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku na Centrum Aktywności Lokalnej oraz Środowiskowy Dom Samopomocy wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną Izabela Szturo 2017-06-27 12:06:16
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu inwestycyjnym p.n.: Przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku na Centrum Aktywności Lokalnej oraz Środowiskowy Dom Samopomocy wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną Izabela Szturo 2017-06-27 12:05:55
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu inwestycyjnym p.n.: Przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku na Centrum Aktywności Lokalnej oraz Środowiskowy Dom Samopomocy wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną Izabela Szturo 2017-06-27 12:04:28
Obwieszczenie - zawiadamia się , że w dniu 13.06.2017 r. została wydana decyzja nr 10/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie lapidarium z miejscami do wypoczynku, ciągami komunikacyjnymi i parkingami wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastruturą techniczną na terenie działek o nr geodzyjnych : 116/2,100,217 w obrębie Załom, gm. Goleniów. Karolina Lasocka 2017-06-27 11:16:35
Obwieszczenie - zawiadamia się, że w dniu 13.06.2017 r. została wydana decyzja nr 11/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie placu rekreacyjnego, w tym : ciągów komunikacyjnych, wykonaniu oraz posadowieniu obiektów rekreacyjno - sportowych wraz z obiektami małej architektury ( placu gier oraz zabaw, siłowni zewnętrznej itp. ), oświetlenia terenu wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr geodezyjnym 144/27 w obrębie Mosty, gm. Goleniów. Karolina Lasocka 2017-06-27 11:10:47
Informator opłaty od posiadania psa Katarzyna Dywan 2017-06-27 08:52:01
Informator opłaty od posiadania psa - dokument usunięty Katarzyna Dywan 2017-06-27 08:51:28
Obwieszczenie- zawiadamia się, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku gospodarczego o budynek hali pakowania elementów balsowych oraz zmianie sposobu użytkowania części budynku gospodarczego na część socjalną na terenie działki nr 117/49 położonej w obrębie geodezyjnym Budno. Joanna Chilkiewicz 2017-06-26 15:31:19
Informator opłaty od posiadania psa - dokument usunięty Katarzyna Dywan 2017-06-26 15:06:04
Informator - podatek od środków transportowych Katarzyna Dywan 2017-06-26 15:05:45
Wykonanie remontów w placówkach oświatowych na terenie Gminy Goleniów Justyna Grabia 2017-06-26 15:05:33
obwieszczenie - zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej T-Mobile Polska S.A. nr 43470 Żdżary na terenie działki nr 100/15 położonej w obrębie geodezyjnym Żdżary. Kamila Buksik 2017-06-26 15:05:02
Budowa przystanku kajakowego wraz z zagospodarowaniem terenu i elementami funkcjonalnie związanymi w miejscowości Goleniów w rejonie ul. Konstytucji 3-go Maja Izabela Szturo 2017-06-26 14:56:52
Budowa przystanku kajakowego wraz z zagospodarowaniem terenu i elementami funkcjonalnie związanymi w miejscowości Goleniów w rejonie ul. Konstytucji 3-go Maja Izabela Szturo 2017-06-26 14:56:34
Informator opłaty od posiadania psa - dokument usunięty Katarzyna Dywan 2017-06-26 14:34:11
Informator opłaty od posiadania psa - dokument usunięty Katarzyna Dywan 2017-06-26 14:32:36
Informator opłaty od posiadania psa - dokument usunięty Katarzyna Dywan 2017-06-26 14:31:45
Informator opłaty od posiadania psa - dokument usunięty Katarzyna Dywan 2017-06-26 14:19:18
Informator opłaty od posiadania psa - dokument usunięty Katarzyna Dywan 2017-06-26 14:18:18
Zarządzenie Nr 171/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie składu komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na dwa stanowiska Aplikanta w Straży Miejskiej w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie Marta Kachniarz 2017-06-26 14:09:07
"Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Lubczynie" Ewelina Jarmoła 2017-06-26 11:25:23
"Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Lubczynie" Ewelina Jarmoła 2017-06-26 11:24:39
Remont instalacji elektrycznych budynku Zespołu Szkół Publicznych w Białuniu Ewelina Jarmoła 2017-06-26 10:52:29
Remont instalacji elektrycznych budynku Zespołu Szkół Publicznych w Białuniu Ewelina Jarmoła 2017-06-26 10:51:35
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie p.n. Badanie sprawozdań finansowych oraz sporządzenie protokołów z kontroli przez biegłego rewidenta z realizacji projektu Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Goleniów na lata 2017-2030 Monika Niciejewska 2017-06-26 10:31:49
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie p.n. Badanie sprawozdań finansowych oraz sporządzenie protokołów z kontroli przez biegłego rewidenta z realizacji projektu Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Goleniów na lata 2017-2030 Monika Niciejewska 2017-06-26 10:29:10
Uchwała Nr XXXII/408/17 w sprawie rozpatrzenia skargi na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Goleniowie Arkadiusz Sell 2017-06-26 10:25:43
Uchwała Nr XXXII/407/17 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów Arkadiusz Sell 2017-06-26 10:25:10
Uchwała Nr XXXII/406/17 w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej przekroczenia przez Burmistrza Gminy Goleniów ustawowego terminu załatwienia sprawy Arkadiusz Sell 2017-06-26 10:24:35
Uchwała Nr XXXII/405/17 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2017-2025 Arkadiusz Sell 2017-06-26 10:23:53
Uchwała Nr XXXII/404/17 w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 r. Arkadiusz Sell 2017-06-26 10:23:00
Uchwała Nr XXXII/403/17 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Goleniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie Arkadiusz Sell 2017-06-26 10:22:16
Uchwała Nr XXXII/402/17 w sprawie zatwierdzenia do realizacji przez Gminę Goleniów partnerskiego projektu "Transgraniczny Festiwal Kultury i Sztuki Euroregionu Pomerania. Remont, modernizacja i wyposażenie Rampy Kolejowej w Goleniowie, Amfiteatru Miejskiego w Stargardzie i budynku przy Zamku w Bröellin wraz z dostosowaniem obiektów do nowych funkcji użytkowych" Arkadiusz Sell 2017-06-26 10:21:24
Uchwała Nr XXXII/401/17 w sprawie zatwierdzenia do realizacji przez Gminę Goleniów projektu "Budowa ul. Leśnej w dz. 143 w m. Załom, Gmina Goleniów" Arkadiusz Sell 2017-06-26 10:20:29