Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 258/2021 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2021r. Andrzej Cieśliński 2021-11-30 15:50:48
ZARZĄDZENIE NR 256/2021 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 23 listopada 2021 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2021r. Andrzej Cieśliński 2021-11-30 15:49:39
Rejestr uchwał VII kadencji (lata 2014-2018) Monika Jasińska 2021-11-30 13:57:21
Rejestr uchwał VIII kadencji (lata 2018-2023) Monika Jasińska 2021-11-30 13:55:43
Uchwała Nr XLI/513/21 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 16 września 2021 r. na Burmistrza Gminy Goleniów Monika Jasińska 2021-11-30 13:51:26
Uchwała Nr XLI/514/21 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej Monika Jasińska 2021-11-30 13:51:16
Uchwała Nr XLI/513/21 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 16 września 2021 r. na Burmistrza Gminy Goleniów Monika Jasińska 2021-11-30 13:50:22
Uchwała Nr XLI/512/21 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 12 września 2021 r. na Burmistrza Gminy Goleniów Monika Jasińska 2021-11-30 13:49:47
Uchwała Nr XLI/511/21 w sprawie przekazania pisma mieszkańca Gminy Goleniów do Prokuratury Rejonowej w Goleniowie Monika Jasińska 2021-11-30 13:49:05
Uchwała Nr XLI/510/21 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy Goleniów Monika Jasińska 2021-11-30 13:47:54
Uchwała Nr XLI/509/21 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2021-2028 Monika Jasińska 2021-11-30 13:46:58
Uchwała Nr XLI/508/21 w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 r. Monika Jasińska 2021-11-30 13:46:05
Uchwała Nr XLI/507/21 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów dla terenu lotniska w Goleniowie Monika Jasińska 2021-11-30 13:45:26
Uchwała Nr XLI/506/21 w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego na terenie użytku ekologicznego pn. "Niebieski korytarz ekologiczny koryta rzeki Iny i jej dopływów - I" Monika Jasińska 2021-11-30 13:44:08
Uchwała Nr XLI/505/21 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Goleniów na lata 2017-2030 Monika Jasińska 2021-11-30 13:42:37
Uchwała Nr XLI/504/21 w sprawie przyjęcia Programu Usług Społecznych Monika Jasińska 2021-11-30 13:40:59
Uchwała Nr XLI/503/21 w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Goleniów z organizacjami pozarządowymi na rok 2022 Monika Jasińska 2021-11-30 13:40:02
Uchwała Nr XLI/502/21 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie w związku z realizacją budowy budynków mieszkalnych przy ulicy Stargardzkiej/ Wytwórczej w Goleniowie I i II etap Monika Jasińska 2021-11-30 13:38:03
Uchwała Nr XLI/501/21 w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych miasta i gminy Goleniów na lata 2021-2025 będących w posiadaniu Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie Monika Jasińska 2021-11-30 13:36:32
Uchwała Nr XLI/500/21 w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Goleniów" Monika Jasińska 2021-11-30 13:34:46
Uchwała Nr XLI/499/21 w sprawie przyjęcia "Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Goleniów na lata 2022-2025" Monika Jasińska 2021-11-30 13:33:18
Uchwała Nr XLI/499/21 w sprawie przyjęcia "Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Goleniów na lata 2022-2025" Monika Jasińska 2021-11-30 13:33:02
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych w działce nr 317/12 w obrębie geodezyjnym Lubczyna. Adrianna Nalikowska 2021-11-30 09:11:46
Obwieszczenie- zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek PRD NOWOGARD S.A prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów z budowy, remontów  i demontażu  przy ul. Prostej 7 w Łozienicy, gmina Goleniów na terenie części działki numer 216/11 obręb geodezyjny Łozienica. Joanna Chilkiewicz 2021-11-29 14:31:35
Obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów podaje do publicznej wiadomości, że przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  dla przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów z budowy, remontów  i demontażu  przy ul. Prostej 7 w Łozienicy, gmina Goleniów na terenie części działki numer 216/11 obręb geodezyjny Łozienica. Joanna Chilkiewicz 2021-11-29 14:26:55
Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, że zgodnie z artykułem z art. 77 ust 1 w oparciu o art. 75 ust 1. pkt 4 z dnia 3 października  2008 r, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa    w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 247 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów z budowy, remontów  i demontażu  przy ul. Prostej 7 w Łozienicy, gmina Goleniów na terenie części działki numer 216/11 obręb geodezyjny Łozienica wydaje się po uzgodnieniu   z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie, Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie . Joanna Chilkiewicz 2021-11-29 14:22:48
Harmonogram posiedzeń komisji i sesji w okresie od 30.11.2021 r. do 22.12.2021 r. Justyna Miturska 2021-11-29 11:51:41
Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, że zgodnie z artykułem z art. 77 ust 1 w oparciu o art. 75 ust 1. pkt 4 z dnia 3 października 2008 r, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 247 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach   dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie technologii chowu drobiu na Fermie Drobiu          w m. Żółwia Błoć, na chów  niosek w stadzie zagrodowym. Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie działek 11 oraz 20/12 obręb geodezyjny Żółwia Błoć, wydaje się po uzgodnieniu   z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie, Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie  oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego. Joanna Chilkiewicz 2021-11-29 11:41:02
Obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów podaje do publicznej wiadomości, że przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie technologii chowu drobiu na Fermie Drobiu w m. Żółwia Błoć, na chów  niosek w stadzie zagrodowym. Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie działek 11 oraz 20/12 obręb geodezyjny Żółwia Błoć. Joanna Chilkiewicz 2021-11-29 11:32:35
Protokół Nr 08/21 z 22 listopada 2021 r. Paulina Kładko-Krześniak 2021-11-29 11:21:21
Zarządzenie Nr 197/2021 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 06 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości stanowiących wlasność Gminy Goleniów. Genowefa Palczak 2021-11-29 10:08:04
Obwieszczenie- podaje się stronom do wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego wraz                                   z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz segmentami  biurowo-socjalnymi na terenie działek nr 1227/10 , 1227/9, 1227/4, 53/2  obręb geodezyjny Łozienica, a także częściowo na działkach nr  52, 97, 53/1, obręb geodezyjny Łozienica,   Gmina Goleniów Joanna Chilkiewicz 2021-11-26 15:15:38
Dane teleadresowe Agnieszka Roszatycka-Krause 2021-11-26 14:04:41
Zarządzenie Nr 257/2021 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Goleniów. Genowefa Palczak 2021-11-26 13:52:38
OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO polegającej na budowie linii kablowych SN i nn wraz ze złączami kablowo? pomiarowymi oraz budowie stacji transformatorowej 15/0,4 kV, na terenie działek nr 6/1, 6/5, 86/1, 86/2, 86/3, 104/5, 104/6, 113, 115/2, 135, 233 w obrębie geodezyjnym Tarnówko. Adrianna Nalikowska 2021-11-26 09:30:22
Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor ds. remontów i inwestycji w Wydziale Gospodarki Gminnej w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie Marta Kachniarz 2021-11-25 15:23:29
Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Aplikant w Straży Miejskiej w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie Marta Kachniarz 2021-11-25 15:21:00
Ogórska Anna Monika Jasińska 2021-11-25 14:52:16
Skałecka-Włodarczyk Lucyna Monika Jasińska 2021-11-25 14:51:52
Mituła Łukasz Monika Jasińska 2021-11-25 14:51:00