Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE NR 29/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r.

 

ZARZĄDZENIE NR 29/2023

 

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 31 stycznia 2023 roku

 

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r.

Na podstawie art. 257 pkt. 1, i 3, art. 258 ust.1 pkt. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414), w związku z § 9 uchwały Rady Miejskiej w Goleniowie nr LVI/648/22 z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok, zarządzam:

§ 1. Zmienia się dochody i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zmienia się wydatki i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy oraz Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia 29/2023

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 31 stycznia 2023r.

 

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

855

 

 

Rodzina

11 751 405,71

18 752,00

11 770 157,71

 

85502

 

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

11 504 183,71

18 752,00

11 522 935,71

 

 

2060

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone
gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego
stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

0,00

18 752,00

18 752,00

 

 

 

Zlecone

0,00

18 752,00

18 752,00

Razem:

253 771 414,03

18 752,00

253 790 166,03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia 29/2023

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 31 stycznia 2023r.

 

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

400

 

 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

6 000 000,00

0,00

6 000 000,00

 

40002

 

Dostarczanie wody

6 000 000,00

0,00

6 000 000,00

 

 

4150

Dopłaty w spółkach prawa handlowego

0,00

5 140 377,46

5 140 377,46

 

 

 

Własne

0,00

5 140 377,46

5 140 377,46

 

 

6030

Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych

6 000 000,00

-5 300 000,00

700 000,00

 

 

 

Własne

6 000 000,00

-5 300 000,00

700 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

159 622,54

159 622,54

 

 

 

Własne

0,00

159 622,54

159 622,54

750

 

 

Administracja publiczna

18 285 285,01

0,00

18 285 285,01

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

15 639 569,72

0,00

15 639 569,72

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

658 406,00

-46 040,00

612 366,00

 

 

 

Własne

658 406,00

-46 040,00

612 366,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 537 565,00

13 758,00

1 551 323,00

 

 

 

Własne

1 537 565,00

13 758,00

1 551 323,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

218 820,00

1 966,00

220 786,00

 

 

 

Własne

218 820,00

1 966,00

220 786,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

323 000,00

30 316,00

353 316,00

 

 

 

Własne

323 000,00

30 316,00

353 316,00

852

 

 

Pomoc społeczna

14 245 698,86

0,00

14 245 698,86

 

85203

 

Ośrodki wsparcia

1 200 836,00

0,00

1 200 836,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

77 210,00

-2 405,00

74 805,00

 

 

 

Własne

57 210,00

-2 405,00

54 805,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

1 300,00

2 405,00

3 705,00

 

 

 

Własne

1 000,00

2 405,00

3 405,00

853

 

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

4 891 262,41

0,00

4 891 262,41

 

85395

 

Pozostała działalność

1 816 277,41

0,00

1 816 277,41

 

 

2817

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

0,00

42 140,00

42 140,00

 

 

 

Własne

0,00

42 140,00

42 140,00

 

 

2819

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

0,00

7 860,00

7 860,00

 

 

 

Własne

0,00

7 860,00

7 860,00

 

 

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

307 000,00

-250 000,00

57 000,00

 

 

 

Własne

307 000,00

-250 000,00

57 000,00

 

 

2827

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

0,00

262 953,60

262 953,60

 

 

 

Własne

0,00

262 953,60

262 953,60

 

 

2829

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

0,00

49 046,40

49 046,40

 

 

 

Własne

0,00

49 046,40

49 046,40

 

 

2837

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

0,00

60 934,44

60 934,44

 

 

 

Własne

0,00

60 934,44

60 934,44

 

 

2839

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

0,00

11 365,56

11 365,56

 

 

 

Własne

0,00

11 365,56

11 365,56

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

28 410,00

-11 300,00

17 110,00

 

 

 

Własne

28 410,00

-11 300,00

17 110,00

 

 

4220

Zakup środków żywności

8 400,00

-3 000,00

5 400,00

 

 

 

Własne

8 400,00

-3 000,00

5 400,00

 

 

4307

Zakup usług pozostałych

425 088,32

-143 276,00

281 812,32

 

 

 

Własne

425 088,32

-143 276,00

281 812,32

 

 

4309

Zakup usług pozostałych

79 287,95

-26 724,00

52 563,95

 

 

 

Własne

79 287,95

-26 724,00

52 563,95

855

 

 

Rodzina

17 114 075,71

18 752,00

17 132 827,71

 

85502

 

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

11 843 393,71

18 752,00

11 862 145,71

 

 

3110

Świadczenia społeczne

10 070 254,00

16 752,00

10 087 006,00

 

 

 

Zlecone

10 070 254,00

16 752,00

10 087 006,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

67 134,00

2 000,00

69 134,00

 

 

 

Zlecone

65 498,00

2 000,00

67 498,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

27 760 845,46

0,00

27 760 845,46

 

90003

 

Oczyszczanie miast i wsi

1 950 000,00

-15 500,00

1 934 500,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1 920 000,00

-15 500,00

1 904 500,00

 

 

 

Własne

1 920 000,00

-15 500,00

1 904 500,00

 

90005

 

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

1 856,00

15 500,00

17 356,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0,00

7 000,00

7 000,00

 

 

 

Własne

0,00

7 000,00

7 000,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

1 213,50

1 213,50

 

 

 

Własne

0,00

1 213,50

1 213,50

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

0,00

171,50

171,50

 

 

 

Własne

0,00

171,50

171,50

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

4 000,00

4 000,00

 

 

 

Własne

0,00

4 000,00

4 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1 476,00

3 100,00

4 576,00

 

 

 

Własne

1 476,00

3 100,00

4 576,00

 

 

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

0,00

15,00

15,00

 

 

 

Własne

0,00

15,00

15,00

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

8 898 152,44

0,00

8 898 152,44

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

5 614 598,50

0,00

5 614 598,50

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

97 955,75

3 000,00

100 955,75

 

 

 

Własne

97 955,75

3 000,00

100 955,75

 

 

4270

Zakup usług remontowych

24 256,00

-3 000,00

21 256,00

 

 

 

Własne

24 256,00

-3 000,00

21 256,00

Razem:

306 000 824,46

18 752,00

306 019 576,46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosław Guzikiewicz 03-02-2023 13:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosław Guzikiewicz 31-01-2023
Ostatnia aktualizacja: Mirosław Guzikiewicz 22-03-2023 08:01