Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 112/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 24 kwietnia 2023r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie dofinansowania rozwoju sportu przez Gminę Goleniów na okres do 31 grudnia 2023 r.

 

Zarządzenie Nr 112/2023

 

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 24 kwietnia 2023r.

 

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie dofinansowania rozwoju sportu przez Gminę Goleniów na okres do 31 grudnia 2023 r.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 t.j. i poz. 572) art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1599 t.j. i poz. 2185), oraz Uchwały Nr XIX/225/16 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Goleniów

zarządza się co następuje:

 

1. Ogłasza się nabór wniosków o przyznanie dofinansowania rozwoju sportu przez Gminę Goleniów na okres do 31 grudnia 2023 r.

2. Treść ogłoszenia o naborze wniosków o przyznanie dofinansowania rozwoju sportu przez Gminę Goleniów na okres do 31 grudnia 2023 r. stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. Wzór formularza wniosku o dofinansowanie stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4. Warunki i tryb finansowania rozwoju sportu przez Gminę Goleniów określa Uchwała Nr XIX/225/16 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Goleniów

5. Na realizację zadania przeznacza się do 20 000 zł

6. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.

7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

z-ca Burmistrza Gminy Goleniów

Tomasz Banach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 112/2023

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 24 kwietnia 2023 r.

 

Nabór wniosków o przyznanie dofinansowania rozwoju sportu

przez Gminę Goleniów na okres do 31 grudnia 2023 r.

 

I. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW


Wnioski na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Zarządzenia należy składać w Biurze Obsługi Interesanta UGiM Goleniów przy Pl. Lotników 1 lub przesłać pocztą w terminie do dnia 9 maja 2023 roku (data wpływu do UGiM Goleniów).

Wnioski złożone po 9 maja 2023 roku nie zostaną rozpatrzone.

 

II. TERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKÓW


Burmistrz Gminy Goleniów rozpatrzy i poda do publicznej wiadomości wykaz klubów sportowych, którym udzielone zostało dofinansowanie w terminie do dnia 31 maja 2023 r.

III. OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

 1. Preferowane są wnioski skupiające się na zadaniach na rzecz dzieci i młodzieży.

 2. Realizacja zadania zleconego organizacji następuje po zawarciu umowy.

 3. Warunkiem zawarcia umowy o dofinansowanie jest akceptacja przez strony postanowień umowy

 4. Zastrzega się prawo odwołania naboru wniosków oraz przesunięcia terminu składania wniosków, a także jego unieważnienia.


IV. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA FINANSOWANIE ROZWOJU SPORTU PRZEZ GMINĘ GOLENIÓW


Na realizację zadań z zakresu finansowania sportu przez Gminę Goleniów w ramach realizacji Uchwały Nr XIX/225/16 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Goleniów przeznacza się środki finansowe w wysokości do 20.000 zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 112/2023

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 24 kwietnia 2023 r.

……………………………………..

/pieczęć Wnioskodawcy /

WNIOSEK

o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Goleniów

w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

w kwocie .........................................................

 

 1. Dane wnioskodawcy:

 

 1. Nazwa Klubu: ..............................................................................................................................

 

 1. Forma prawna:

0x08 graphic
stowarzyszenie kultury fizycznej

0x08 graphic
uczniowski klub sportowy

 

 1. Numer w KRS lub w innym rejestrze: ..................................................................................................

 

 1. Adres: ..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

 

 1. E-Mail: ..............................................................................................................................

 

 1. Nazwa banku: ..............................................................................................................................

 

nr rachunku _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _

 

 1. Osoby statutowo upoważnione do reprezentowania podmiotu i posiadających zdolność do podejmowania zobowiązań finansowych w imieniu podmiotu (zawierania umów):

 

- imię i nazwisko .................................................... funkcja ............................... tel. ...........................

 

- imię i nazwisko .................................................... funkcja ............................... tel. ...........................

 

- imię i nazwisko .................................................... funkcja ............................... tel. ...........................

 

 

 1. Ocena formalna:

(jeżeli odpowiedź brzmi TAK, należy zakreślić odpowiedni kwadrat. Niespełnienie łącznie wszystkich warunków wyklucza klub z możliwości ubiegania się o dotację gminną):

0x08 graphic
Klub posiada siedzibę na terenie Gminy

Klub jest stowarzyszeniem kultury fizycznej lub uczniowskim klubem sportowym

0x08 graphic
Klub szkoli dzieci i młodzież

0x08 graphic
Klub uczestniczy w współzawodnictwie dzieci i młodzieży organizowanym przez poszczególne związki sportowe, dla której prowadzona jest klasyfikacja przez merytoryczne Ministerstwo

0x08 graphic
Klub posiada aktualną licencję klubu uprawniającą do udziału w rozgrywkach i zawodach odpowiedniego polskiego związku sportowego lub podmiotu działającego w jego imieniu

0x08 graphic
Przeciwko klubowi nie jest prowadzona egzekucja na podstawie przepisów prawa cywilnego i administracyjnego,

0x08 graphic
Klub nie zalega z opłaceniem podatków wobec Urzędu Skarbowego, opłat oraz składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

0x08 graphic
Klub nie działa dla osiągnięcia zysku.

 

 

 1. Opis zadania

 1. Miejsce wykonywania zadania: .......................................................................................................

 

 1. Termin realizacji zadania:

 

0x08 graphic
0x08 graphic
od podpisania umowy do 31 grudnia ………

0x08 graphic
do dnia …………………

 

 1. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania:

 

..................................................................................................................................................

 

..................................................................................................................................................

 

..................................................................................................................................................

 

..................................................................................................................................................

 

 1. Szczegółowy zakres rzeczowy działania na rzecz dzieci i młodzieży z uwzględnieniem działań wykonywanych w okresie od 1.01.2021 do dnia złożenia wniosku.

 

..................................................................................................................................................

 

..................................................................................................................................................

 

..................................................................................................................................................

 

..................................................................................................................................................

 

..................................................................................................................................................

 

..................................................................................................................................................

 

..................................................................................................................................................

 

..................................................................................................................................................

 

 1. Zakładane rezultaty realizacji zadania:

 

..................................................................................................................................................

 

..................................................................................................................................................

 

..................................................................................................................................................

 

..................................................................................................................................................

 

..................................................................................................................................................

 

 1. Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:

 

..................................................................................................................................................

 

..................................................................................................................................................

 

 1. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania:

 

1. Całkowity koszt zadania w zł .............................. w tym:

 

- kwota wnioskowana ze środków Gminy Goleniów w zł .............., stanowiąca ……. % całkowitego kosztu zadania,

 

- środki własne w zł ……………… stanowiąca ……. % całkowitego kosztu zadania.

 

2. Kwota wnioskowana ze środków Gminy Goleniów w podziale na:

 

- sekcje dyscyplin sportów indywidualnych ……………………………….. zł

 

- sekcje dyscyplin sportów gier zespołowych ……………………………….. zł

 

 1. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów w zł:

 

 

Lp.

 

Rodzaj kosztów związany z realizacją zadania

 

 

Koszty ogółem

w tym:

 

 

 

 

z wnioskowanej dotacji

 

ze środków własnych

1.

zakup sprzętu sportowego

 

 

 

2.

pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach

 

 

 

3.

pokrycie kosztów organizacji zgrupowań sportowych

 

 

 

4.

pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego

 

 

 

5.

badania lekarskie zawodników uprawniających do uczestnictwa w zawodach

 

 

 

6.

ubezpieczenie zawodników i trenerów

 

 

 

7.

sfinansowanie wynagrodzenia kadry szkoleniowej oraz pochodnych od tych wynagrodzeń

 

 

 

8.

sfinansowanie kosztów administracyjnych, w tym: wynagrodzenia pracowników klubu sportowego oraz pochodnych od tych wynagrodzeń, opłat czynszowych, opłat za media, zakupu artykułów i sprzętu biurowego, kosztów niezbędnych delegacji służbowych

 

 

 

9.

sfinansowanie stypendiów dla zawodników

 

 

 

10.

inne kosztów uzasadnionych celem zadania

 

 

 

 

Razem

 

 

 

Świadomy(-i) odpowiedzialności karnej za składanie informacji niezgodnej z aktualnym stanem prawnym i faktycznym oświadczam (-my), że:

 

 1. proponowane zadanie w całości mieści się w zakresie działalności statutowej Klubu,

 

 1. Klub bierze udział we współzawodnictwie sportowym organizowanym lub prowadzonym w określonej dyscyplinie sportu przez polski związek sportowy lub podmioty działające z jego upoważnienia,

 

 1. przeciwko Klubowi nie jest prowadzona egzekucja na podstawie przepisów prawa cywilnego i administracyjnego,

 

 1. Klub nie zalega z opłaceniem podatków wobec Urzędu Skarbowego, opłat oraz składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

 

 1. Klub nie działa dla osiągnięcia zysku.

 

 

............................................................................................

 

............................................................................................

 

............................................................................................

/podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy/

 

 

……………….., dnia...............................

 

 

 

Załączniki:

(jeżeli odpowiedź brzmi TAK, należy zakreślić odpowiedni kwadrat. Niedostarczenie z wnioskiem łącznie wszystkich załączników wyklucza klub z możliwości ubiegania się o dotację gminną):

 

0x08 graphic
dokument potwierdzający uczestnictwo Klubu w współzawodnictwie dzieci i młodzieży organizowanym przez poszczególne związki sportowe, dla której prowadzona jest klasyfikacja przez merytoryczne Ministerstwo.

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Matławski 24-04-2023 12:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Przemysław Joppek 24-04-2023
Ostatnia aktualizacja: Grzegorz Matławski 25-04-2023 08:46