Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie nr 180/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 13 czerwca 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r.

Zarządzenie nr 180/2023

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 13 czerwca 2023 roku

 

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r.

Na podstawie art. 257 pkt. 1, i 3, art. 258 ust. 1 pkt. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414, z 2023r. poz. 412, poz. 658, poz. 803), w związku z  § 9 uchwały Rady Miejskiej w Goleniowie nr LVI/648/22 z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok, zarządzam:

§ 1. Zmienia się dochody i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zmienia się wydatki i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy  oraz Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Opracowała: Magdalena Chomont

        Załącznik Nr 1

do Zarządzenia 180/2023

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 13 czerwca 2023r.

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

855

 

 

Rodzina

11 961 378,76

12 826,00

11 974 204,76

 

85502

 

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

11 553 077,39

12 826,00

11 565 903,39

 

 

2060

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone
gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego
stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

22 252,00

12 826,00

35 078,00

 

 

 

Zlecone

22 252,00

12 826,00

35 078,00

Razem:

266 817 362,30

12 826,00

266 830 188,30

                                                                                                                 

     Załącznik Nr 2

do Zarządzenia 180/2023

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 13 czerwca 2023r.

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

 

 

Transport i łączność

22 341 814,57

0,00

22 341 814,57

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

13 436 836,06

-22 000,00

13 414 836,06

 

 

4270

Zakup usług remontowych

2 000 000,00

-22 000,00

1 978 000,00

 

 

 

Własne

2 000 000,00

-22 000,00

1 978 000,00

 

60021

 

Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

3 449 487,51

22 000,00

3 471 487,51

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 000,00

22 000,00

23 000,00

 

 

 

Własne

1 000,00

22 000,00

23 000,00

750

 

 

Administracja publiczna

18 292 722,99

0,00

18 292 722,99

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

15 654 775,75

0,00

15 654 775,75

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

298 419,80

1 000,00

299 419,80

 

 

 

Własne

298 419,80

1 000,00

299 419,80

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

100 957,00

-1 000,00

99 957,00

 

 

 

Własne

100 957,00

-1 000,00

99 957,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

108 346 010,90

0,00

108 346 010,90

 

80101

 

Szkoły podstawowe

56 134 020,76

-391 893,45

55 742 127,31

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 436 960,07

-69 061,45

1 367 898,62

 

 

 

Własne

1 436 960,07

-69 061,45

1 367 898,62

 

 

4260

Zakup energii

2 539 095,82

55 000,00

2 594 095,82

 

 

 

Własne

2 539 095,82

55 000,00

2 594 095,82

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1 302 019,35

-140 000,00

1 162 019,35

 

 

 

Własne

1 302 019,35

-140 000,00

1 162 019,35

 

 

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

99 401,66

-3 000,00

96 401,66

 

 

 

Własne

99 401,66

-3 000,00

96 401,66

 

 

4790

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

25 455 220,79

-274 832,00

25 180 388,79

 

 

 

Własne

25 455 220,79

-274 832,00

25 180 388,79

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

621 134,00

40 000,00

661 134,00

 

 

 

Własne

621 134,00

40 000,00

661 134,00

 

80103

 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

4 329 442,44

298 720,00

4 628 162,44

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

148 501,00

148 501,00

 

 

 

Własne

0,00

148 501,00

148 501,00

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

150 219,00

150 219,00

 

 

 

Własne

0,00

150 219,00

150 219,00

 

80104

 

Przedszkola

29 697 340,33

-200 000,00

29 497 340,33

 

 

4260

Zakup energii

470 850,00

40 000,00

510 850,00

 

 

 

Własne

470 850,00

40 000,00

510 850,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

784 060,56

-240 000,00

544 060,56

 

 

 

Własne

784 060,56

-240 000,00

544 060,56

 

80146

 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

269 468,00

0,00

269 468,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

98 337,00

2 251,00

100 588,00

 

 

 

Własne

98 337,00

2 251,00

100 588,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

171 131,00

-2 251,00

168 880,00

 

 

 

Własne

171 131,00

-2 251,00

168 880,00

 

80148

 

Stołówki szkolne i przedszkolne

0,00

280 000,00

280 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

60 000,00

60 000,00

 

 

 

Własne

0,00

60 000,00

60 000,00

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

220 000,00

220 000,00

 

 

 

Własne

0,00

220 000,00

220 000,00

 

80150

 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

4 005 715,95

13 173,45

4 018 889,40

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

433 228,32

1 815,80

435 044,12

 

 

 

Własne

433 228,32

1 815,80

435 044,12

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

61 544,89

252,65

61 797,54

 

 

 

Własne

61 544,89

252,65

61 797,54

 

 

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

15 124,00

105,00

15 229,00

 

 

 

Własne

15 124,00

105,00

15 229,00

 

 

4790

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

2 198 706,14

11 000,00

2 209 706,14

 

 

 

Własne

2 198 706,14

11 000,00

2 209 706,14

852

 

 

Pomoc społeczna

14 462 122,46

0,00

14 462 122,46

 

85295

 

Pozostała działalność

431 645,86

0,00

431 645,86

 

 

4270

Zakup usług remontowych

26 000,00

-50,00

25 950,00

 

 

 

Własne

26 000,00

-50,00

25 950,00

 

 

4580

Pozostałe odsetki

0,00

50,00

50,00

 

 

 

Własne

0,00

50,00

50,00

855

 

 

Rodzina

17 296 827,71

12 826,00

17 309 653,71

 

85502

 

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

11 867 145,71

12 826,00

11 879 971,71

 

 

3110

Świadczenia społeczne

10 090 506,00

12 826,00

10 103 332,00

 

 

 

Zlecone

10 090 506,00

12 826,00

10 103 332,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

29 290 962,98

0,00

29 290 962,98

 

90004

 

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

2 262 500,00

0,00

2 262 500,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

2 225 000,00

-150,00

2 224 850,00

 

 

 

Własne

2 225 000,00

-150,00

2 224 850,00

 

 

4520

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

0,00

150,00

150,00

 

 

 

Własne

0,00

150,00

150,00

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

9 068 271,44

0,00

9 068 271,44

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

5 922 743,44

0,00

5 922 743,44

 

 

4190

Nagrody konkursowe

0,00

999,35

999,35

 

 

 

Własne

0,00

999,35

999,35

 

 

4220

Zakup środków żywności

95 114,75

-999,35

94 115,40

 

 

 

Własne

95 114,75

-999,35

94 115,40

Razem:

305 461 800,29

12 826,00

305 474 626,29

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Chomont 14-06-2023 15:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Chomont 13-06-2023
Ostatnia aktualizacja: - 14-06-2023 15:08