Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie nr 228/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 10 sierpnia 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r., i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r.

Zarządzenie nr 228/2023

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 10 sierpnia 2023 roku

 

 

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r., i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r.

Na podstawie art. 257 pkt. 1, i 3, art. 258 ust. 1 pkt. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414, z 2023r. poz. 412, poz. 658, poz. 803, poz. 1059), w związku z § 9 uchwały Rady Miejskiej w Goleniowie nr LVI/648/22 z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok, zarządzam:

§ 1. Zmienia się dochody i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zmienia się wydatki i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy  oraz Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Opracowała: Magdalena Chomont

      Załącznik Nr 1

do Zarządzenia 228/2023

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 10 sierpnia 2023r.

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

 

 

Administracja publiczna

588 212,14

167 302,53

755 514,67

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

366 722,48

167 302,53

534 025,01

 

 

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

366 652,48

167 302,53

533 955,01

 

 

 

Zlecone

366 652,48

167 302,53

533 955,01

852

 

 

Pomoc społeczna

3 267 554,40

33 100,00

3 300 654,40

 

85205

 

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

0,00

33 100,00

33 100,00

 

 

2020

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

0,00

33 100,00

33 100,00

 

 

 

Własne

0,00

33 100,00

33 100,00

Razem:

272 391 291,16

200 402,53

272 591 693,69

   

 Załącznik Nr 2

do Zarządzenia 228/2023

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 10 sierpnia 2023r.

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

 

 

Transport i łączność

25 438 534,26

0,00

25 438 534,26

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

14 822 056,12

-21 000,00

14 801 056,12

 

 

4270

Zakup usług remontowych

2 011 700,00

-21 000,00

1 990 700,00

 

 

 

Własne

2 011 700,00

-21 000,00

1 990 700,00

 

60021

 

Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

5 153 118,92

21 000,00

5 174 118,92

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

186 822,37

21 000,00

207 822,37

 

 

 

Własne

186 822,37

21 000,00

207 822,37

750

 

 

Administracja publiczna

18 304 441,68

167 302,53

18 471 744,21

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

843 324,97

167 302,53

1 010 627,50

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

538 662,48

111 002,53

649 665,01

 

 

 

Zlecone

366 652,48

111 002,53

477 655,01

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

38 650,00

6 240,00

44 890,00

 

 

 

Zlecone

0,00

6 240,00

6 240,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

39 400,00

50 060,00

89 460,00

 

 

 

Zlecone

0,00

50 060,00

50 060,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

109 375 208,77

0,00

109 375 208,77

 

80101

 

Szkoły podstawowe

56 261 625,85

-83 000,00

56 178 625,85

 

 

2590

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

5 126 884,83

-93 000,00

5 033 884,83

 

 

 

Własne

5 126 884,83

-93 000,00

5 033 884,83

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 327 846,12

-20 000,00

1 307 846,12

 

 

 

Własne

1 327 846,12

-20 000,00

1 307 846,12

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 051 848,99

30 000,00

1 081 848,99

 

 

 

Własne

1 051 848,99

30 000,00

1 081 848,99

 

80104

 

Przedszkola

29 495 259,91

67 900,00

29 563 159,91

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

699 268,64

22 000,00

721 268,64

 

 

 

Własne

699 268,64

22 000,00

721 268,64

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

96 163,63

-11 000,00

85 163,63

 

 

 

Własne

96 163,63

-11 000,00

85 163,63

 

 

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

39 556,50

-1 000,00

38 556,50

 

 

 

Własne

39 556,50

-1 000,00

38 556,50

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

7 907,00

-600,00

7 307,00

 

 

 

Własne

7 907,00

-600,00

7 307,00

 

 

4480

Podatek od nieruchomości

5 120,00

-68,00

5 052,00

 

 

 

Własne

5 120,00

-68,00

5 052,00

 

 

4520

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

12 300,00

-3 582,00

8 718,00

 

 

 

Własne

12 300,00

-3 582,00

8 718,00

 

 

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

5 263,00

-850,00

4 413,00

 

 

 

Własne

5 263,00

-850,00

4 413,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

7 910 492,13

63 000,00

7 973 492,13

 

 

 

Własne

7 910 492,13

63 000,00

7 973 492,13

 

80148

 

Stołówki szkolne i przedszkolne

305 000,00

20 000,00

325 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

85 000,00

20 000,00

105 000,00

 

 

 

Własne

85 000,00

20 000,00

105 000,00

 

80149

 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

5 435 874,94

-4 900,00

5 430 974,94

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

137 856,00

-1 300,00

136 556,00

 

 

 

Własne

137 856,00

-1 300,00

136 556,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

98 895,00

-1 800,00

97 095,00

 

 

 

Własne

98 895,00

-1 800,00

97 095,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

12 624,00

-1 200,00

11 424,00

 

 

 

Własne

12 624,00

-1 200,00

11 424,00

 

 

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

12 199,00

-400,00

11 799,00

 

 

 

Własne

12 199,00

-400,00

11 799,00

 

 

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

2 551,00

-200,00

2 351,00

 

 

 

Własne

2 551,00

-200,00

2 351,00

852

 

 

Pomoc społeczna

14 588 615,05

33 100,00

14 621 715,05

 

85205

 

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

140 751,00

33 100,00

173 851,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

52 516,90

27 905,74

80 422,64

 

 

 

Własne

52 516,90

27 905,74

80 422,64

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

9 758,10

4 838,85

14 596,95

 

 

 

Własne

9 758,10

4 838,85

14 596,95

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

1 312,00

318,31

1 630,31

 

 

 

Własne

1 312,00

318,31

1 630,31

 

 

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

0,00

37,10

37,10

 

 

 

Własne

0,00

37,10

37,10

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

29 427 544,63

0,00

29 427 544,63

 

90095

 

Pozostała działalność

1 688 725,58

0,00

1 688 725,58

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

211 062,92

400,00

211 462,92

 

 

 

Własne

211 062,92

400,00

211 462,92

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

522 416,16

-400,00

522 016,16

 

 

 

Własne

522 416,16

-400,00

522 016,16

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

9 157 839,94

0,00

9 157 839,94

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

5 997 551,94

900,00

5 998 451,94

 

 

4190

Nagrody konkursowe

2 085,55

600,00

2 685,55

 

 

 

Własne

2 085,55

600,00

2 685,55

 

 

4220

Zakup środków żywności

93 134,04

-600,00

92 534,04

 

 

 

Własne

93 134,04

-600,00

92 534,04

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

337 574,50

900,00

338 474,50

 

 

 

Własne

337 574,50

900,00

338 474,50

 

92195

 

Pozostała działalność

517 288,00

-900,00

516 388,00

 

 

4400

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

6 302,00

-900,00

5 402,00

 

 

 

Własne

6 302,00

-900,00

5 402,00

926

 

 

Kultura fizyczna

6 334 219,52

0,00

6 334 219,52

 

92601

 

Obiekty sportowe

798 134,74

500,00

798 634,74

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

116 234,74

500,00

116 734,74

 

 

 

Własne

116 234,74

500,00

116 734,74

 

92605

 

Zadania w zakresie kultury fizycznej

4 470 084,78

-500,00

4 469 584,78

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

123 195,78

-500,00

122 695,78

 

 

 

Własne

123 195,78

-500,00

122 695,78

Razem:

311 035 729,15

200 402,53

311 236 131,68

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Chomont 11-08-2023 13:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Chomont 10-08-2023
Ostatnia aktualizacja: - 11-08-2023 13:40