Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie nr 255/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 20 września 2023 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r., i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r.

Zarządzenie nr 255/2023

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 20 września 2023 roku

 

 

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023r., i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2023r.

Na podstawie art. 257 pkt. 1, i 3, art. 258 ust. 1 pkt. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641), w związku z § 9 uchwały Rady Miejskiej w Goleniowie nr LVI/648/22 z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok, zarządzam:

§ 1. Zmienia się dochody i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zmienia się wydatki i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy  oraz Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Opracowała: Magdalena Chomont

  Załącznik Nr 1

do Zarządzenia 255/2023

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 20 września 2023r.

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

751

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

158 005,00

53,00

158 058,00

 

75110

 

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

1 590,00

53,00

1 643,00

 

 

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

1 590,00

53,00

1 643,00

 

 

 

Zlecone

1 590,00

53,00

1 643,00

758

 

 

Różne rozliczenia

56 504 777,60

169,48

56 504 947,08

 

75814

 

Różne rozliczenia finansowe

11 532 032,60

169,48

11 532 202,08

 

 

2100

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

5 391 839,65

169,48

5 392 009,13

 

 

 

Własne

5 391 839,65

169,48

5 392 009,13

852

 

 

Pomoc społeczna

3 334 374,29

558,72

3 334 933,01

 

85203

 

Ośrodki wsparcia

1 008 209,92

558,72

1 008 768,64

 

 

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

845 389,92

558,72

845 948,64

 

 

 

Zlecone

845 389,92

558,72

845 948,64

853

 

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

2 810 967,36

6 120,00

2 817 087,36

 

85395

 

Pozostała działalność

1 401 982,36

6 120,00

1 408 102,36

 

 

2100

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

82 398,14

6 120,00

88 518,14

 

 

 

Własne

82 398,14

6 120,00

88 518,14

Razem:

276 275 385,02

6 901,20

276 282 286,22

 

 Załącznik Nr 2

do Zarządzenia 255/2023

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 20 września 2023r.

 

 

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

 

 

Transport i łączność

27 206 534,26

0,00

27 206 534,26

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

16 573 298,34

18 376,00

16 591 674,34

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

7 885 676,50

18 376,00

7 904 052,50

 

 

 

Własne

7 885 676,50

18 376,00

7 904 052,50

 

60021

 

Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

5 169 876,70

-18 376,00

5 151 500,70

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

380 611,80

-18 376,00

362 235,80

 

 

 

Własne

380 611,80

-18 376,00

362 235,80

751

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

158 005,00

53,00

158 058,00

 

75110

 

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

1 590,00

53,00

1 643,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1 590,00

53,00

1 643,00

 

 

 

Zlecone

1 590,00

53,00

1 643,00

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2 408 530,68

0,00

2 408 530,68

 

75495

 

Pozostała działalność

100 000,00

0,00

100 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

18 487,24

-500,00

17 987,24

 

 

 

Własne

18 487,24

-500,00

17 987,24

 

 

4220

Zakup środków żywności

1 498,76

500,00

1 998,76

 

 

 

Własne

1 498,76

500,00

1 998,76

801

 

 

Oświata i wychowanie

110 741 708,77

169,48

110 741 878,25

 

80101

 

Szkoły podstawowe

57 003 176,98

-198 856,25

56 804 320,73

 

 

2590

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

5 433 884,83

-328 499,38

5 105 385,45

 

 

 

Własne

5 433 884,83

-328 499,38

5 105 385,45

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

713 131,04

5 410,02

718 541,06

 

 

 

Własne

713 131,04

5 410,02

718 541,06

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4 989 635,59

16 443,81

5 006 079,40

 

 

 

Własne

4 989 635,59

16 443,81

5 006 079,40

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

649 276,58

-3 297,00

645 979,58

 

 

 

Własne

649 276,58

-3 297,00

645 979,58

 

 

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

365 982,00

3 981,00

369 963,00

 

 

 

Własne

365 982,00

3 981,00

369 963,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1 149 629,11

-107 829,00

1 041 800,11

 

 

 

Własne

1 149 629,11

-107 829,00

1 041 800,11

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1 566 258,00

79 036,30

1 645 294,30

 

 

 

Własne

1 566 258,00

79 036,30

1 645 294,30

 

 

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

76 395,44

-4 000,00

72 395,44

 

 

 

Własne

76 395,44

-4 000,00

72 395,44

 

 

4790

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

24 523 029,30

-10 102,00

24 512 927,30

 

 

 

Własne

24 523 029,30

-10 102,00

24 512 927,30

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 163 748,99

150 000,00

1 313 748,99

 

 

 

Własne

1 163 748,99

150 000,00

1 313 748,99

 

80103

 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

4 802 913,44

109 340,68

4 912 254,12

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

66 377,90

2 100,00

68 477,90

 

 

 

Własne

66 377,90

2 100,00

68 477,90

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

62 000,55

-816,00

61 184,55

 

 

 

Własne

62 000,55

-816,00

61 184,55

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

99 782,00

13 156,68

112 938,68

 

 

 

Własne

99 782,00

13 156,68

112 938,68

 

 

4790

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

1 819 879,11

-2 100,00

1 817 779,11

 

 

 

Własne

1 819 879,11

-2 100,00

1 817 779,11

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

144 252,89

97 000,00

241 252,89

 

 

 

Własne

144 252,89

97 000,00

241 252,89

 

80104

 

Przedszkola

30 103 871,91

49 795,94

30 153 667,85

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

87 163,63

-4 545,00

82 618,63

 

 

 

Własne

87 163,63

-4 545,00

82 618,63

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

1 504,00

200,00

1 704,00

 

 

 

Własne

1 504,00

200,00

1 704,00

 

 

4420

Podróże służbowe zagraniczne

0,00

750,00

750,00

 

 

 

Własne

0,00

750,00

750,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

215 513,00

17 690,94

233 203,94

 

 

 

Własne

215 513,00

17 690,94

233 203,94

 

 

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

4 413,00

700,00

5 113,00

 

 

 

Własne

4 413,00

700,00

5 113,00

 

 

4790

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

2 659 932,93

2 000,00

2 661 932,93

 

 

 

Własne

2 659 932,93

2 000,00

2 661 932,93

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

8 008 492,13

33 000,00

8 041 492,13

 

 

 

Własne

8 008 492,13

33 000,00

8 041 492,13

 

80107

 

Świetlice szkolne

4 332 272,31

-8 940,50

4 323 331,81

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

55 446,32

100,00

55 546,32

 

 

 

Własne

55 446,32

100,00

55 546,32

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

491 437,17

-2 000,00

489 437,17

 

 

 

Własne

491 437,17

-2 000,00

489 437,17

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

60 420,75

-1 357,00

59 063,75

 

 

 

Własne

60 420,75

-1 357,00

59 063,75

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

107 880,00

5 616,50

113 496,50

 

 

 

Własne

107 880,00

5 616,50

113 496,50

 

 

4790

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

2 231 161,59

-11 300,00

2 219 861,59

 

 

 

Własne

2 231 161,59

-11 300,00

2 219 861,59

 

80113

 

Dowożenie uczniów do szkół

3 613 393,78

249,46

3 613 643,24

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

3 669,00

249,46

3 918,46

 

 

 

Własne

3 669,00

249,46

3 918,46

 

80149

 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

5 461 241,20

16 600,45

5 477 841,65

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

2 758,00

73,00

2 831,00

 

 

 

Własne

2 758,00

73,00

2 831,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

101 477,00

1 170,00

102 647,00

 

 

 

Własne

101 477,00

1 170,00

102 647,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

11 974,00

166,00

12 140,00

 

 

 

Własne

11 974,00

166,00

12 140,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

14 977,00

611,42

15 588,42

 

 

 

Własne

14 977,00

611,42

15 588,42

 

 

4790

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

356 803,29

14 580,03

371 383,32

 

 

 

Własne

356 803,29

14 580,03

371 383,32

 

80150

 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

4 038 050,40

23 810,22

4 061 860,62

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

27 923,89

600,00

28 523,89

 

 

 

Własne

27 923,89

600,00

28 523,89

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

453 044,12

3 200,00

456 244,12

 

 

 

Własne

453 044,12

3 200,00

456 244,12

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

62 797,54

70,00

62 867,54

 

 

 

Własne

62 797,54

70,00

62 867,54

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

80 358,00

14 240,22

94 598,22

 

 

 

Własne

80 358,00

14 240,22

94 598,22

 

 

4790

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

2 195 966,14

5 700,00

2 201 666,14

 

 

 

Własne

2 195 966,14

5 700,00

2 201 666,14

 

80153

 

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

443 943,75

169,48

444 113,23

 

 

4350

Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

33 956,16

169,48

34 125,64

 

 

 

Własne

33 956,16

169,48

34 125,64

 

80195

 

Pozostała działalność

247 246,00

8 000,00

255 246,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3 009,07

1 000,00

4 009,07

 

 

 

Własne

3 009,07

1 000,00

4 009,07

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

197 534,80

7 000,00

204 534,80

 

 

 

Własne

197 534,80

7 000,00

204 534,80

852

 

 

Pomoc społeczna

14 625 679,26

558,72

14 626 237,98

 

85203

 

Ośrodki wsparcia

1 292 994,35

558,72

1 293 553,07

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

776 602,60

558,72

777 161,32

 

 

 

Zlecone

588 938,60

558,72

589 497,32

 

 

4260

Zakup energii

95 472,00

-1 872,45

93 599,55

 

 

 

Zlecone

22 107,00

-1 872,45

20 234,55

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

81 703,72

-446,37

81 257,35

 

 

 

Własne

56 145,00

-446,37

55 698,63

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

18 016,00

2 318,82

20 334,82

 

 

 

Własne

4 712,00

446,37

5 158,37

 

 

 

Zlecone

13 304,00

1 872,45

15 176,45

853

 

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

9 118 706,23

6 120,00

9 124 826,23

 

85395

 

Pozostała działalność

5 714 721,23

6 120,00

5 720 841,23

 

 

3290

Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP

80 548,56

6 000,00

86 548,56

 

 

 

Własne

80 548,56

6 000,00

86 548,56

 

 

4740

Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

5 701,66

100,18

5 801,84

 

 

 

Własne

5 701,66

100,18

5 801,84

 

 

4850

Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

1 134,36

19,82

1 154,18

 

 

 

Własne

1 134,36

19,82

1 154,18

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

29 485 018,88

0,00

29 485 018,88

 

90095

 

Pozostała działalność

1 846 499,83

0,00

1 846 499,83

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

226 933,17

-250,00

226 683,17

 

 

 

Własne

226 933,17

-250,00

226 683,17

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

500 984,91

250,00

501 234,91

 

 

 

Własne

500 984,91

250,00

501 234,91

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

9 204 929,69

0,00

9 204 929,69

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

6 045 571,69

0,00

6 045 571,69

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

111 129,46

-718,99

110 410,47

 

 

 

Własne

111 129,46

-718,99

110 410,47

 

 

4220

Zakup środków żywności

96 136,14

-370,01

95 766,13

 

 

 

Własne

96 136,14

-370,01

95 766,13

 

 

4260

Zakup energii

419 284,89

-900,00

418 384,89

 

 

 

Własne

419 284,89

-900,00

418 384,89

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

137 371,04

1 989,00

139 360,04

 

 

 

Własne

137 371,04

1 989,00

139 360,04

Razem:

314 919 823,01

6 901,20

314 926 724,21

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Chomont 21-09-2023 07:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Chomont 20-09-2023
Ostatnia aktualizacja: - 21-09-2023 07:46