Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 149/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie sprawowania kontroli nad podmiotami organizującymi pracę z rodziną i placówkami wsparcia dziennego oraz określenia sposobu ich przeprowadzania

Zarządzenie Nr 149/2023

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 7 czerwca 2023 r.

w sprawie sprawowania kontroli nad podmiotami organizującymi pracę z rodziną i placówkami wsparcia dziennego oraz określenia sposobu ich przeprowadzania

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), w związku z art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

 1. Zarządzam sprawowanie kontroli nad podmiotami organizującymi pracę z rodziną oraz placówkami wsparcia dziennego w gminie Goleniów.
 2. Do przeprowadzania postępowania kontrolnego, o którym mowa w ust. 1, Burmistrz może upoważnić osobę posiadającą specjalistyczną wiedzę z zakresu przedmiotu kontroli, wydając stosowne upoważnienia.

§ 2

Kontrolę nad podmiotami organizującymi pracę z rodziną oraz placówkami wsparcia dziennego przeprowadza się nie rzadziej niż raz na trzy lata, z zastrzeżeniem § 4 pkt. 3 i 4.

§ 3

Kontrola nad podmiotami organizującymi pracę z rodziną oraz placówkami wsparcia dziennego ma na celu:

 1. sprawdzenie stanu faktycznego ze stanem określonym w przepisach prawa,
 2. ocenę prawidłowości pracy,
 3. sprawdzenie, czy wydatki publiczne są dokonywane w sposób: umożliwiający terminową realizację zadań, celowy i oszczędny, w wysokościach i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań i przepisów prawa,
 4. wydania zaleceń i wniosków pokontrolnych.

§ 4

Kontrola może być prowadzona jako:

 1. kompleksowa, obejmująca całokształt zadań realizowanych przez kontrolowaną jednostkę, wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 2. problemowa, obejmująca wybrane zagadnienia,
 3. doraźna, wynikająca z bieżącej, pilnej potrzeby sprawdzenia stanu faktycznego,
 4. sprawdzająca, obejmująca ocenę stopnia realizacji zaleceń wydanych podczas uprzednio przeprowadzonych kontroli.

§ 5

Przed przystąpieniem do kontroli Burmistrz ustala w formie pisemnej:

 1. nazwę jednostki kontrolowanej,
 2. przedmiot kontroli i jej zakres,
 3. okres objęty kontrolą,
 4. przewidywany okres trwania kontroli.

§ 6

 1. Przeprowadzone czynności kontrolne należy udokumentować w postaci protokołu pokontrolnego.
 2. Protokół z kontroli winien być sporządzony w terminie 30 dni od dnia zakończenia kontroli, podpisany przez osoby kontrolujące i kierownika podmiotu kontrolowanego, bądź przez osobę przez niego upoważnioną.
 3. W przypadku stwierdzenia uchybień należy sporządzić zalecenia pokontrolne.
 4. Kierownik podmiotu kontrolowanego może odmówić podpisania protokołu, składając pisemne wyjaśnienia dotyczące odmowy.
 5. Odmowa podpisania protokołu przez kierownika podmiotu kontrolowanego nie wstrzymuje czynności kontrolnych. Informację o odmowie podpisania odnotowuje się w protokole.
 6. Kierownik podmiotu kontrolowanego jest zobowiązany w terminie 30 dni od dnia otrzymania protokołu, pisemnie powiadomić Burmistrza o wykonaniu zaleceń pokontrolnych.

§ 7

Ustala się wzory dokumentów:

 1. wzór upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia,
 2. wzór protokołu kontroli, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 8

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Gminy Goleniów.

§ 9

Traci moc Zarządzenie Nr 315 Burmistrza Gminy Goleniów z 31 grudnia 2020 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie do sprawowania kontroli nad podmiotami organizującymi pracę z rodziną i placówkami wsparcia dziennego oraz określania sposobu ich przeprowadzenia.

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Gminy Goleniów

Robert Krupowicz

 

Załącznik nr 1 oraz Załącznik nr 2 są do pobrania poniżej.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Roszatycka-Krause 21-11-2023 15:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Roszatycka-Krause 07-06-2023
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Roszatycka-Krause 21-11-2023 15:05