Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Goleniów na dzień 04 marca 2016

 

 

 

 

Goleniów, dnia 2016.01.21

 

              • B U R M I S T R Z G M I N Y G O L E N I Ó W

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Goleniów

 

Obręb Łozienica

Teren Parku Przemysłowego - pod realizację inwestycji związanych z przemysłem - zakłady przemysłowe i produkcyjne.

- działka nr 103/13 o powierzchni 3.835m2 , KW nr SZ1O/00043943/4, obręb Łozienica

Cena wywoławcza: 166.400zł

Brak planu zagospodarowania przestrzennego dla ww. terenu. Przed rozpoczęciem inwestycji należy uzyskać decyzję o warunkach zabudowy i decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych w przypadku inwestycji mających wpływ na środowisko.

Gleby działki w świetle obowiązujących przepisów nie są zanieczyszczone.

Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych przedmiotowej nieruchomości.

W przypadku niezrealizowania inwestycji na nabytej nieruchomości w terminie 3 lat od daty podpisania notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości, Nabywca zapłaci Sprzedającemu karę umowną w wysokości 50.000zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Dla potrzeb oceny spełnienia warunków przetargu, za zrealizowanie inwestycji rozumie się moment uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektów budowlanych.

W przypadku zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości w obrocie wtórnym przed zrealizowaniem inwestycji nabywca zobowiązuje się scedować obowiązek co do terminów realizacji inwestycji i zapłaty kary umownej na nowego nabywcę. Brak powyższej cesji skutkować będzie dochodzeniem przez Gminę Goleniów roszczeń finansowych (kary umownej w wysokości pięćdziesięciu tysięcy złotych) od pierwotnego nabywcy, a nabywca oświadcza, że przyjmuje to do wiadomości.

Gmina Goleniów zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości nie zabudowanej w terminie

5 lat, z wpisem tego prawa w Księdze Wieczystej.

 

Na ukos przez róg działki przebiega napowietrzna linia energetyczna wysokiego napięcia.

Ustanowione zostało ograniczone prawo rzeczowe tj. służebność przesyłu na rzecz ENEA Operator Spółka z o.o., prawo to zostało ujawnione w dziale III KW i polega na:

- prawie korzystania z części działki tj. z pasa technologicznego o łącznej powierzchni 454m2 gruntu działki o długości linii około 50m, o szerokości pasa służebności 9 m, w celu przebudowania na nieruchomości linii energetycznej a także eksploatacji wskazanej linii po jej przebudowaniu;

- prawie do korzystania z powierzchni ww. pasa technologicznego celem wykonania niezbędnych czynności związanych z przebudową, rozbudową, eksploatacją, konserwacją, remontami infrastruktury przesyłowej;

- obowiązku znoszenia przez właściciela nieruchomości ograniczeń w korzystaniu z pasa technologicznego linii a także na korzystaniu z nieruchomości obciążonej w sposób zgodny

z obowiązującymi przepisami dotyczącymi budowy i eksploatacji linii elektroenergetycznych, ochrony zdrowia i obowiązującymi przepisami dotyczącymi budowy, ochrony życia ludzkiego oraz ochrony środowiska,

- prawie do usunięcia drzew rosnących na trasie linii, nie włączając lasu - na koszt i ryzyko inwestora - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, po uzyskaniu przez inwestora wszelkich wymaganych zgód i pozwoleń.

 

 

Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.

 

Nieruchomość nie jest przedmiotem innych zobowiązań.

      • Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej .

Przetarg odbędzie się w dniu 04 marca 2016r. o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników nr 1, sala nr 019 (niski parter).

W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, prowadzony przez Bank PeKaO SA Oddział w Goleniowie Nr (SWIFT: PKOPPLPW) (IBAN PL 28124038391111000044134794), w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 26 lutego 2016r., wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Gminy i Miasta Goleniowa.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej w trakcie ustalania listy licytantów.

Wpłacając wadium należy wyraźnie zaznaczyć na jaką nieruchomość dokonana jest wpłata.

Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a innym oferentom zostanie zwrócone w całości.

Zapłata pozostałej części należności za zakup nieruchomości musi nastąpić przed zawarciem umowy sprzedaży, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym tut. Urzędu przed zawarciem umowy.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.

 

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej, przed rozpoczęciem przetargu, dokument tożsamości, natomiast osoby prawne - aktualny odpis (z ostatnich 3 miesięcy) z właściwego rejestru handlowego (lub równorzędnego), pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej - w oryginałach.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Małżonkowie oboje biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo drugiego małżonka.

Do nabycia nieruchomości przez oferenta zagranicznego mają zastosowanie odpowiednie przepisy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Wadium przepada na rzecz Gminy Goleniów w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu.

Organizator przetargu zawiadomi oferenta, który wygrał przetarg o miejscu i terminie sporządzenia aktu notarialnego umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Dodatkowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu o przetargu można

uzyskać w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska UGiM w Goleniowie, tel /91/ 46-98-243, 46-98-244 , pokój 010, e-mail: geodezja@goleniow.pl.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją przedmiotowej nieruchomości.

Burmistrz Gminy Goleniów zastrzega sobie prawo do chwili rozpoczęcia przetargu - do odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Genowefa Palczak 21-01-2016 12:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-01-2016
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Krause 07-02-2017 11:55