herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza pierwszy przetarg ograniczony na zbycie nieruchomości gminnych na dzień 14 listopada 2016r.


Goleniów, dnia 2016.10.06

B U R M I S T R Z G M I N Y G O L E N I Ó W

ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony

na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Goleniów.

Obręb nr 2 miasta Goleniowa pomiędzy ulicami: Polską, Jana Pawła II

i Księdza Franciszka Włodarczyka

Nieruchomości nie zabudowane znajdujące się w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej.

1)

- działka nr 620/10 o powierzchni 126m2, KW nr SZ1O/00054049/7

Cena wywoławcza: 16.990zł

Nieruchomość nie ma zapewnionego bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Przetarg ustny ograniczony przeprowadzony będzie na rzecz użytkowników wieczystych i właścicieli nieruchomości przyległych, zlokalizowanych na sąsiednich działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: nr 446, 620/4, 450/10, 350/1, z których zapewnione będzie bezpośrednie dojście do zbywanej nieruchomości.

Do działki brak wjazdu.

Działka nr 620/10 obciążona będzie nieodpłatną i na czas nieokreślony służebnością przejścia na rzecz działek powstałych w wyniku podziału działki nr 620/7, których właścicielem pozostanie Gmina Goleniów.

2)

- działka nr 620/11 o powierzchni 128m2, KW nr SZ1O/00054049/7

Cena wywoławcza: 17.230zł

Nieruchomość nie ma zapewnionego bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Przetarg ustny ograniczony przeprowadzony będzie na rzecz użytkowników wieczystych i właścicieli nieruchomości przyległych, zlokalizowanych na sąsiednich działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: nr 450/8, 450/9 i 350/1, z których zapewnione będzie bezpośrednie dojście do zbywanej nieruchomości.

Do działki brak wjazdu.

Działka nr 620/11 obciążona będzie nieodpłatną i na czas nieokreślony służebnością przejścia na rzecz działek powstałych w wyniku podziału działki nr 620/7, których właścicielem pozostanie Gmina Goleniów.

3)

- działka nr 620/12 o powierzchni 148m2, KW nr SZ1O/00054049/7

Cena wywoławcza: 19.660zł

Nieruchomość nie ma zapewnionego bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Przetarg ustny ograniczony przeprowadzony będzie na rzecz użytkowników wieczystych i właścicieli nieruchomości przyległych, zlokalizowanych na sąsiednich działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: nr 450/7, 450/6, 350/3, 620/6, z których zapewnione będzie bezpośrednie dojście do zbywanej nieruchomości.

Do działki brak wjazdu.

Działka nr 620/12 obciążona będzie nieodpłatną i na czas nieokreślony służebnością przejścia na rzecz działek powstałych w wyniku podziału działki nr 620/7, których właścicielem pozostanie Gmina Goleniów.

Wadium na poszczególne nieruchomości wynosi 10% ceny wywoławczej

Nieruchomości na dzień ogłoszenia przetargu nie są obciążone innymi służebnościami, ani nie są przedmiotem innych zobowiązań.

Cenę nabycia będzie stanowiła wylicytowana kwota powiększona o podatek VAT zgodnie

z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.

Przetarg odbędzie się w dniu 14 listopada 2016r. o godzinie 10,00 w siedzibie Urzędu Gminy

i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników nr 1, sala nr 019 (niski parter).

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny przedłożyć aktualne dokumenty potwierdzające prawo własności lub prawo użytkowania wieczystego przyległych nieruchomości wraz z dowodem uiszczenia wadium, w terminie do dnia 08 listopada 2016r., w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska UGiM w Goleniowie, pokój 010.

Wadium należy wnosić na konto Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie w Banku PeKaO SA Oddział w Goleniowie Nr (SWIFT: PKOPPLPW) (IBAN PL 28124038391111000044134794).

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona po sprawdzeniu dowodów potwierdzających spełnienie warunków, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, nie później niż w dniu 09 listopada 2016r.

Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a innym oferentem zostanie zwrócone w całości .

W wypadku uchylenia się od zawarcia umowy przez uczestnika, który przetarg wygrał, wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Dodatkowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w ogłoszeniu o przetargu można

uzyskać w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska UGiM w Goleniowie, tel. /91/ 46-98-243, 46-98-244, pokój 010, e-mail: geodezja@goleniow.pl. lub na stronie internetowej www.goleniow.pl .

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją przedmiotowych nieruchomości.

Burmistrz Gminy Goleniów zastrzega sobie prawo do chwili rozpoczęcia przetargu - do odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Goleniów , 06.10.2016r.

WPNS.6840.41.2016.GP

Państwo

Angelika i Tomasz

Flak

ul. Podmiejska nr 18

Podańsko

72-101 Goleniów

Sprawa : dotyczy zbycia w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości położonej w obrębie nr 2 miasta Goleniowa pomiędzy ulicami: Polską, Jana Pawła II i Księdza Franciszka Włodarczyka w Goleniowie.

W załączeniu przesyłamy ogłoszenie o przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie nr 2 miasta Goleniowa pomiędzy ulicami: Polską, Jana Pawła II i Księdza Franciszka Włodarczyka, wpisanych w Księdze Wieczystej KW nr SZ1O/00054049/7.

Z poważaniem,

W załączeniu:

1. Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na dzień 14 listopada 2016r.

Goleniów , 2014.08.22

K O M I S J A P R Z E T A R G O W A

Podaje do publicznej wiadomości listę osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu ustnym ograniczonym na zbycie nieruchomości nie zabudowanej znajdującej się w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, położonej w obrębie nr 2 miasta Goleniowa pomiędzy ulicami: Polską, Jana Pawła II i Księdza Franciszka Włodarczyka:

- działka nr 620/5 o powierzchni 100m2, KW nr SZ1O/00054049/7

Cena wywoławcza: 8.090zł

Nieruchomość nie ma zapewnionego bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Przetarg ustny ograniczony przeprowadzony będzie na rzecz użytkowników wieczystych i właścicieli nieruchomości przyległych, zlokalizowanych na sąsiednich działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: nr 350/3, 160, 620/8 i 620/6 z których zapewnione będzie bezpośrednie dojście do zbywanej nieruchomości.

Do działki dojście jest możliwe przez działkę nr 620/8, która jest obciążona służebnością przejścia na rzecz działki nr 620/5, wjazdu brak.

Działka nr 620/5 obciążona jest nieodpłatną i na czas nieokreślony służebnością przejścia na rzecz każdoczesnego właściciela działek nr 620/6.

Na działce znajdują się skamieniałości i betony, teren wymaga wyrównania. Niwelacja

i uprzątnięcie terenu działki na koszt nabywców. Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych gruntu. Nabywcy zobowiązani będą do przygotowania gruntu do użytkowania we własnym zakresie.

1. Ewelina i Marek de Weyher

2. Angelika Flak

Podpisy Komisji Przetargowej :

1. ..........................................

2. ..........................................

3. ..........................................

P R O T O K Ó Ł

Sporządzony w dniu 22 sierpnia 2014r. z posiedzenia Komisji Przetargowej.

W dniu 26 czerwca 2014r. został ogłoszony przetarg ustny ograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości:

Obręb nr 2 miasta Goleniowa pomiędzy ulicami: Polską, Jana Pawła II

i Księdza Franciszka Włodarczyka

- działka nr 620/5 o powierzchni 100m2, KW nr SZ1O/00054049/7

Cena wywoławcza: 8.090zł

Nieruchomość nie ma zapewnionego bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Przetarg ustny ograniczony przeprowadzony będzie na rzecz użytkowników wieczystych i właścicieli nieruchomości przyległych, zlokalizowanych na sąsiednich działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: nr 350/3, 160, 620/8 i 620/6 z których zapewnione będzie bezpośrednie dojście do zbywanej nieruchomości.

Do działki dojście jest możliwe przez działkę nr 620/8, która jest obciążona służebnością przejścia na rzecz działki nr 620/5, wjazdu brak.

Działka nr 620/5 obciążona jest nieodpłatną i na czas nieokreślony służebnością przejścia na rzecz każdoczesnego właściciela działek nr 620/6.

Na działce znajdują się skamieniałości i betony, teren wymaga wyrównania. Niwelacja

i uprzątnięcie terenu działki na koszt nabywców. Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych gruntu. Nabywcy zobowiązani będą do przygotowania gruntu do użytkowania we własnym zakresie.

Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu było przedłożenie następujących dowodów :

- aktualnych dokumentów potwierdzających prawo własności lub prawo użytkowania wieczystego przyległych nieruchomości,

- dowód uiszczenia wadium .

Powyższe dowody zainteresowani winni byli przedłożyć do dnia 21 sierpnia 2014r.

w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska UGiM

w Goleniowie, pokój 010.

Komisja Przetargowa w składzie :

1. Anna Gałaj

2. Elżbieta Pirkoś

3. Genowefa Palczak

Stwierdziła , że w wyznaczonym terminie tj. do dnia 21 sierpnia 2014r. następujące osoby przedłożyły dokumenty :

1. Angelika Flak, zam. w Podańsku przy ulicy Podmiejskiej nr 18:

- akt notarialny Rep. A. 3714/2013 z dnia 02.09.2013r. umowa sprzedaży nie zabudowanej działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 620/6 o powierzchni 239m2,

- dowód wpłaty wadium z dnia 21.08.2014r. na kwotę 809zł (osiemset dziewięć złotych).

2. Marek de Weyher, zam. w Goleniowie przy ulicy Polskiej nr 20/5:

- akt notarialny Rep. A. 2065/2013 z dnia 23.05.2014r. umowa sprzedaży.

- dowód wpłaty wadium z dnia 12.08.2014r. na kwotę 809zł (osiemset dziewięć złotych).

Komisja Przetargowa na posiedzeniu w dniu dzisiejszym tj. 22.08.2014r. dokonała sprawdzenia dowodów i postanowiła o dopuszczeniu do uczestniczenia w przetargu ograniczonym następujących osób :

  1. Angelika Flak

  2. Marek de Weyher

Podpisy Komisji Przetargowej:

1. ...................................................

2. ...................................................

3. ....................................................

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Genowefa Palczak 07-10-2016 09:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Genowefa Palczak 07-10-2016
Ostatnia aktualizacja: - 07-10-2016 09:47