herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Obwieszczenie - zawiadamia się, że w dniu 01.02.2017 r. została wydana decyzja nr 3/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej ( wraz z ciągiem pieszo-rowerowym, zjazdami i przepustami ), sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej oraz wodociągowej wraz z przyłączami, sieci kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego, wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych : 11/11,13/3,26,30/1,31/6,76,77,96/10,98/2,98/8,98/9,1223 w obrębie Łozienica, gm. Goleniów; realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,, Budowadrogi gminnej wzdłuż Kanału Jankowskiego w Goleniowskim Parku Przemysłowym ".