herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

OBWIESZCZENIE - przedłożenie raportu o oddzialywaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na rozszerzeniu zakresu inwestycji polegającej na budowie elektrowni biogazowej na terenie działki nr 55/10 zlokalizowanej w Goleniowskim Parku Przemysłowym, w obrębie geodezyjnym Łozienica.

 

Goleniów, dnia 21 września 2010r.

WAOŚ.AM.7625/28/2008

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Stosownie do art. 33 ust. 1 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz.1227)zawiadamiam, że w dniu 21 września 2010r. wnioskodawca – Lębork Energia Sp. z o.o., Szczecin, Plac Rodła 8 dostarczył raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: rozszerzeniu zakresu inwestycji polegającej na budowie elektrowni biogazowej na terenie działki nr 55/10, zlokalizowanej w Goleniowskim Parku Przemysłowym, w obrębie geodezyjnym Łozienica.

 

W związku z powyższym przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Przedmiotem decyzji, która ma być wydana w sprawie jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia wymienionego powyżej. Organem właściwym do wydania decyzji w sprawie jest Burmistrz Gminy Goleniów, natomiast Organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są Regionalny Dyrektor ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Goleniowie.

Zainteresowani w powyższej sprawie mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie, pokój nr 206 w godzinach pracy urzędu, z zebranymi materiałami i dowodami oraz zgłosić pisemnie ewentualne zastrzeżenia i wnioski ( na adres Urzędu Gminy i Miasta , Goleniów, ul. Plac Lotników 1) lub ustnie do protokołu albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym w ciągu 21 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia. Wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Chilkiewicz 22-09-2010 14:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Chilkiewicz 22-09-2010
Ostatnia aktualizacja: - 22-09-2010 14:31