herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

ZAWIADOMIENIE O DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ - SWEDWOOD POLAND

 

 

Goleniów, dnia 25 października 2010r.

 

WAOŚ.AM-7625/7/2010

 

 

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

 

Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie, zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. Nr 199, poz. 1227/ zawiadamia, że w dniu 17 czerwca 2010r. została wydana decyzja Nr 19/ŚU/2010 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą:

 

  • budowie fundamentów pod filar atmosferyczny wentylacyjny na działce nr 202/4, służący do posadowienia filtra wentylacyjnego do odciągów wiórów i trocin z hal produkcyjnych zakładu,

  • wiaty do magazynowania palet drewnianych na działce nr 203,

  • rozbiórce istniejącej hali zabudowy rębaków i budowa nowej zabudowy na tym samym miejscu na działce nr 202/4

  • budowie silosu stalowego do magazynowania trocin oraz wiórów wraz z fundamentem,

  • przebudowie i modernizacji sieci oraz infrastruktury technicznej na działkach nr 202/4 i nr 203.

Planowana inwestycja realizowana będzie w obrębie geodezyjnym nr 5 miasta Goleniów na terenie istniejącego zakładu przetwórstwa drzewnego.

 

 

W związku z powyższym informuje się, że:

  • dokumentacja dotycząca sprawy jest do wglądu w Wydziale Architektury i Ochrony Środowiska, Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie (po. 206), w godzinach od 7.30 do 15.15 (od poniedziałku do piątku),

  • w terminie 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia można zapoznać się z materiałami oraz wnieść stosowne uwagi i zastrzeżenia lub wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie.

 

Po upływie ustawowego terminu sprawa zostanie rozpoznana w oparciu o posiadane dowody i materiały.

 

Liczba stron w postępowaniu o wydanie w/w decyzji przekracza 20, w związku z tym, stosownie do art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. Nr 199, poz. 1227/, stosuje się przepisy art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000 roku, poz.1071 z późniejszymi zmianami), strony będą zawiadomione o decyzji i innych czynnościach organu poprzez obwieszczenie umieszczane w sposób zwyczajowo przyjęty.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Chilkiewicz 25-10-2010 07:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Chilkiewicz 25-10-2010
Ostatnia aktualizacja: - 25-10-2010 07:52