Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr VIII/99/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów dotyczącej nieprawidłowości przy wykonywaniu modernizacji monitoringu miejskiego w Goleniowie 2019-04-30 15:18
Uchwała Nr VIII/98/19 w sprawie przekazania wniosku Wojewodzie Zachodniopomorskiemu 2019-04-30 15:17
Uchwała Nr VIII/97/19 w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca Gminy Goleniów 2019-04-30 15:16
Uchwała Nr VIII/96/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na Przewodniczącą Rady Miejskiej w Goleniowie 2019-04-30 15:15
Uchwała Nr VIII/95/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów dotyczącej nienależytego nadzoru nad realizacją Zarządzenia nr 129/2018 z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego Goleniowa 2019-04-30 15:15
Uchwała Nr VIII/94/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów na niepodejmowanie działań w sprawie rozwiązania problemu dostępu do wody zdatnej do spożycia 2019-04-30 15:14
Uchwała Nr VIII/93/19 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2019-2047 2019-04-30 15:13
Uchwała Nr VIII/92/19 w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 r. 2019-04-30 15:13
Uchwała Nr VIII/91/19 w sprawie udzielenia dotacji na opracowanie projektu budowlanego na remont kościoła filialnego p.w. Opieki św. Józefa w Stawnie 2019-04-30 15:12
Uchwała Nr VIII/90/19 w sprawie udzielania dotacji na remont kościoła filialnego p.w. Przenajświętszej Trójcy w Miękowie 2019-04-30 14:51
Uchwała Nr VIII/89/19 w sprawie udzielania dotacji na remont witraży kościoła parafialnego p.w. św. Ap. Piotra i Pawła w Borzysławcu 2019-04-30 14:50
Uchwała Nr VIII/88/19 w sprawie nadania Statutu Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. C.K. Norwida w Goleniowie 2019-04-30 14:49
Uchwała Nr VIII/87/19 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Goleniów na lata 2018-2022 za 2018 r. 2019-04-30 14:49
Uchwała Nr VIII/86/19 w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleniowie wraz z informacją o realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za rok 2018 2019-04-30 14:45
Uchwała Nr VIII/85/19 w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów 2019-04-30 14:44
Uchwała Nr VII/84/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów dotyczącej nieprawidłowości przy wykonywaniu modernizacji monitoringu miejskiego w Goleniowie 2019-04-02 14:07
Uchwała Nr VII/83/19 w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie postanowienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13 marca 2019 r. 2019-04-02 14:06
Uchwała Nr VII/82/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów dotyczącej nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Goleniowie 2019-04-02 14:06
Uchwała Nr VII/81/19 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Goleniowie 2019-04-02 14:05
Uchwała Nr VII/80/19 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru Przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w Goleniowie 2019-04-02 14:04
Uchwała Nr VII/79/19 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Goleniowie 2019-04-02 14:03
Uchwała Nr VII/78/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na Przewodniczącą Rady Miejskiej w Goleniowie dotyczącej analizy oświadczeń majątkowych radnych Rady Miejskiej w Goleniowie 2019-04-02 14:03
Uchwała Nr VII/77/19 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki 2019-04-02 14:02
Uchwała Nr VII/76/19 w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca Gminy Goleniów 2019-04-02 14:01
Uchwała Nr VII/75/19 w sprawie przejęcia od Powiatu Goleniowskiego wykonania zadania inwestycyjnego p.n. "Budowa chodników w ciągu drogi publicznej nr 4101 Z w miejscowości Rurzyca" 2019-04-02 14:01
Uchwała Nr VII/74/19 w sprawie określenia wykazu kąpielisk na rok 2019 na terenie Gminy Goleniów oraz określenia sezonu kąpielowego 2019-04-02 14:00
Uchwała Nr VII/73/19 w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla w Helenowie oraz ustalenia ich trybu 2019-04-02 13:51
Uchwała Nr VII/72/19 w sprawie nadania urzędowych nazw ulic "Wiosenna" i "Słoneczna" w miejscowości Podańsko 2019-04-02 13:51
Uchwała Nr VII/71/19 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/337/13 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworca, których właścicielem albo zarządcą jest Gmina Goleniów udostępnionych dla operatorów lub przewoźników, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich 2019-04-02 13:50
Uchwała Nr VII/70/19 w sprawie określenia wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych w gminie Goleniów 2019-04-02 13:49
Uchwała Nr VII/69/19 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Gminę Goleniów darowizny nieruchomości 2019-04-02 13:48
Uchwała Nr VII/68/19 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Goleniów 2019-04-02 13:48
Uchwała Nr VII/67/19 w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/235/16 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia Polityki Senioralnej w Gminie Goleniów na lata 2016-2023 2019-04-02 13:47
Uchwała Nr VI/66/19 w sprawie powołania delegatów do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania 2019-04-11 09:51
Uchwała Nr VI/65/19 w sprawie wymiaru czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar zajęć w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Goleniów 2019-03-07 11:14
Uchwała Nr VI/64/19 w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów oraz wysokości stawek procentowych bonifikat od opłat z tego tytułu 2019-03-07 11:13
Uchwała Nr VI/63/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonywanie nadzoru przez Burmistrza Gminy Goleniów nad działaniami Komendanta Straży Miejskiej w Goleniowie 2019-03-07 11:12
Uchwała Nr VI/62/19 w sprawie przejęcia od Powiatu Goleniowskiego prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg publicznych pod nazwą "Integracja systemu transportu publicznego poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej od węzła komunikacyjnego Goleniów Park Przemysłowy do systemu ścieżek pieszo-rowerowych w kierunku Dworca Kolejowego "Goleniów" - budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 4103Z (ul. Granitowa) do działki 10/4 obręb Nadleśnictwo Kliniska gmina Goleniów" 2019-03-07 11:12
Uchwała Nr VI/61/19 w sprawie emisji obligacji Gminy Goleniów w 2019 r. 2019-03-07 11:08
Uchwała Nr VI/60/19 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2019-2047 2019-03-07 11:07
Uchwała Nr VI/59/19 w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 r. 2019-03-07 11:07
Uchwała Nr VI/58/19 w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę 2019-03-07 11:05
Uchwała Nr VI/57/19 w sprawie nadania urzędowej nazwy ulicy "Sosnowa" w miejscowości Białuń 2019-03-07 11:05
Uchwała Nr VI/56/19 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Goleniów na 2019 rok 2019-03-07 11:04
Uchwała Nr VI/55/19 w sprawie przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Goleniów" 2019-03-07 11:03
Uchwała Nr VI/54/19 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych miasta i gminy Goleniów na lata 2015-2022 będących w posiadaniu Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie 2019-03-07 11:02
Uchwała Nr V/53/19 w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego wyznaczenia radnych Rady Miejskiej w Goleniowie do prac w zespole ds. osoby/rodziny 2019-02-13 13:48
Uchwała Nr V/52/19 w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Goleniowie na 2019 rok 2019-02-13 13:48
Uchwała Nr V/51/19 w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowie oraz nadania mu statutu 2019-02-13 13:47
Uchwała Nr V/50/19 w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu w 2017 i 2018 r. na realizację zadania polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu szlaku rowerowego 2019-02-13 13:47
Uchwała Nr V/49/19 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Goleniowie na 2019 rok 2019-02-13 13:46
Uchwała Nr V/48/19 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2019-2047 2019-02-18 14:14
Uchwała Nr V/47/19 w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 r. 2019-02-13 13:44
Uchwała Nr V/46/19 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie 2019-02-13 13:44
Uchwała Nr V/45/19 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia przez Gminę Goleniów do realizacji projektu pn.: Opracowanie "Strategii rozwoju elektromobilności Gminy Goleniów" 2019-02-13 13:43
Uchwała Nr V/44/19 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miejskiej w Goleniowie w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego: przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, których organem prowadzącym jest Gmina Goleniów 2019-02-13 13:42
Uchwała Nr V/43/19 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miejskiej w Goleniowie w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, której organem prowadzącym jest Gmina Goleniów 2019-02-13 13:41
Uchwała Nr V/42/19 w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla organów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Goleniów 2019-04-11 09:50
Uchwała Nr V/41/19 w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego prowadzenia Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn oraz zasad określenia i udziału Gminy Stepnica w kosztach jej utrzymania 2019-02-13 13:36
Uchwała Nr V/40/19 w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego prowadzenia Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn oraz zasad określenia i udziału Gminy Przybiernów w kosztach jej utrzymania 2019-02-13 13:35
Uchwała Nr V/39/19 w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego prowadzenia Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn oraz zasad określenia i udziału Gminy Osina w kosztach jej utrzymania 2019-02-13 13:35
Uchwała Nr V/38/19 w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego prowadzenia Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn oraz zasad określenia i udziału Gminy Nowogard w kosztach jej utrzymania 2019-02-13 13:34
Uchwała Nr V/37/19 w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego prowadzenia Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn oraz zasad określenia i udziału Gminy Maszewo w kosztach jej utrzymania 2019-02-13 13:33
Uchwała Nr V/36/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów w obrębach ewidencyjnych Miękowo i Białuń 2019-02-13 13:32
Uchwała Nr V/35/19 w sprawie w sprawie użytku ekologicznego pn. "Dolina rzeki Iny" 2019-02-13 13:30
Uchwała Nr V/34/19 zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia pomnika przyrody pn. "Źródlisko nad brzegiem Strugi Stawnej" 2019-02-22 13:02
Uchwała Nr V/33/19 zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego pn. "Torfowisko mszarne Jankowo" 2019-02-13 13:27
Uchwała Nr V/32/19 w sprawie przyjęcia do realizacji "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Goleniów na 2019 rok" 2019-02-13 13:26