herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów w obrębie geodezyjnym Mosty, której przedmiotem jest zagospodarowanie terenu wyznaczonego na załączniku graficznym do uchwały pod teren eksploatacji złoża kruszywa naturalnego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko,

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów

w obrębie ewidencyjnym Mosty

.

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, z późniejszymi zmianami), art. 54 ust. 2 i 3, art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1277 z późn.zmian.) oraz Uchwały Nr XLIV/575/10 z dnia 08 września 2010 r.  w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu,

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów w obrębie geodezyjnym Mosty, której przedmiotem jest zagospodarowanie terenu wyznaczonego na załączniku graficznym do uchwały pod teren eksploatacji złoża kruszywa naturalnego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko,

      w dniach od 24  sierpnia 2011 r. do dnia 23 września 2011 r. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów, w pokoju nr 206 w godzinach od 900 do 1500.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się dnia 21 września 2011r.  o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej - e-mail:ugim@goleniow.pl do Burmistrza Gminy Goleniów, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 października 2011 r.

 

 

                                                                  Burmistrz Gminy Goleniów

                                                                              Robert  

 

Krupowicz                                                                                                                                                                                                                                                         

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Elżbieta Milewska 16-08-2011 08:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Milewska 16-08-2011
Ostatnia aktualizacja: - 16-08-2011 08:26