Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXXVIII/465/05 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 16 listopada 2005r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2006.


Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 grudnia 2005 r. Nr 103 poz. 2127

Nie obowiązuje - Uchwała Nr II/11/06

Uchwała Nr XXXVIII/465/05

Rady Miejskiej w Goleniowie

z dnia 16 listopada 2005r.

w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2006.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457) oraz art. 10 i art.12 ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (Dz.U. z 2002r. Nr 9 poz.84, Nr 200 poz.1683, z 2003r. Nr 96 poz.874, Nr 110 poz.1039, Nr 188 poz.1840, nr 200 poz.1953, Nr 203 poz.1966, z 2004r. Nr 92 poz.880, poz.884, Nr 96 poz.959, Nr 123 poz.1291, Nr 281 poz.2782; z 2005 r. Nr 130 poz.1087, Nr 143 poz.1199, Nr 164 poz.1365, Nr 167 poz.1399, Nr 169 poz.1419, Nr 175 poz.1462)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się stawki podatku od środków transportowych na rok 2006:

  1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

1) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie 343 zł

2) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 460 zł

3) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 664 zł

  1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita w tonach

Stawka podatku w złotych

Nie mniej niż

Mniej niż

Osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

589

910

13

14

589

910

14

15

707

1.178

15

707

1.290

Trzy osie

12

17

611

942

17

19

611

942

19

21

611

942

21

23

1.018

1.463

23

25

1.044

1.624

25

1.044

1.624

Cztery osie i więcej

12

25

1.537

2.276

25

27

1.537

2.276

27

29

1.537

2.276

29

31

1.704

2.452

31

1.704

2.452

  1. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

1.125 zł.

4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawka podatku w złotych

Nie mniej niż

Mniej niż

Osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

18

1.018

1.285

18

25

1.018

1.285

25

31

1.339

1.799

31

1.455

1.936

Trzy osie i więcej

12

40

1.284

1.775

40

1.775

2.505

  1. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton 251 zł

  1. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą i wyższą niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów : ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawka podatku w złotych

Nie mniej niż

Mniej niż

Osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

18

251

300

18

25

300

525

25

330

579

Dwie osie

12

28

579

793

28

33

632

876

33

38

876

1.331

38

1.185

1.751

Trzy osie i więcej

12

38

697

971

38

971

1.319

7. Od autobusów:

1) do 30 miejsc siedzących 675 zł

2) powyżej 30 miejsc siedzących 1.456 zł

§ 2. Zwalnia się z podatku od środków transportowych samochody ciężarowe o masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton, przyczepy i naczepy będące własnością osób fizycznych i prawnych, prowadzących przy ich pomocy wyłącznie działalność rolniczą, będących płatnikami podatku rolnego.

§ 3. Zwalnia się z podatku od środków transportowych środki transportowe będące w posiadaniu jednostek i zakładów budżetowych Gminy i wykorzystywane wyłącznie na ich potrzeby, za wyjątkiem pojazdów, o których mowa w art.8 pkt. 2, 4, 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 4. Dla pojazdów wymienionych w:

  1. §1 ust.1, 3, 5, 7 obniża się stawki podatków o 50 zł., gdy wiek pojazdu jest poniżej 5 lat (rok produkcji równy lub wyższy od 2002),

  2. §1 ust. 1, 3, 7 obniża się stawki podatku o 50 zł. za posiadanie katalizatora spalin.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXVII/346/04 Rady Miejskiej z dnia 15 grudnia 2004r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2005 (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 104 poz. 2362).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Goleniów.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Henryk Zajko

Opracowała: Agnieszka Drożdżal

UZASADNIENIE

Stawki podatku od środków transportu na rok 2006 proponuje się pozostawić na dotychczasowym poziomie z uwagi na sytuację na rynku paliw, która powoduje negatywne oddziaływanie na wyniki branży transportowej.

Nastąpiła jednakże konieczność dostosowania pojedynczych stawek do stawek maksymalnych ogłoszonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Stawki maksymalne ulegają corocznie podwyższeniu na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku, w którym stawki ulegają podwyższeniu, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego - Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", górne granice stawek kwotowych na każdy rok podatkowy.

Stawki minimalne ulegają przeliczeniu na następny rok podatkowy zgodnie z procentowym wskaźnikiem kursu euro na pierwszy dzień roboczy października danego roku w stosunku do kursu euro w roku poprzedzającym dany rok podatkowy. Do przeliczenia tych stawek stosuje się kurs wymiany euro i walut krajowych opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Minister Finansów oblicza corocznie ww wskaźnik i jeżeli jest on niższy niż 5%, stawki minimalne nie ulegają zmianie w następnym roku podatkowym.

W roku 2004 stawki minimalne ogłoszone przez Ministra Finansów na rok 2005 przewyższyły stawki maksymalne. W sytuacji takiej mają zastosowanie przepisy art. 10 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, które nakazują przyjąć stawkę podatku od środków transportowych dla poszczególnych rodzajów pojazdów w wysokości odpowiedniej stawki minimalnej.

W roku 2005 stawki minimalne ogłoszone przez Ministra Finansów na rok 2006 uległy znacznemu obniżeniu, z uwagi na niski kurs euro. Tym samym stawki przyjęte na rok 2005 zgodnie z wyżej opisana zasadą, są wyższe niż stawki maksymalne przyjęte na rok 2006, zatem zobligowani jesteśmy do ich dostosowania.

Zwolnienia w zakresie tego podatku pozostają niezmienione.

1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Przesmycki 06-11-2009 14:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-11-2009
Ostatnia aktualizacja: - 06-11-2009 14:23