herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Ogłoszenie Burmistrza Gminy o przetargu ustnym nielgraniczonym na zbycie nieruchomości stanowiacych własność Gminy Goleniów na dzień 27 kwietnia 2012r.


Goleniów, 21.02.2012r.

 

 

       • B U R M I S T R Z G M I N Y G O L E N I Ó W

ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony

na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Goleniów.

 

     • Obręb nr 9 miasta Goleniowa ul. Maszewska - Zakładowa

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów działki przeznaczone zostały pod tereny przemysłowe w strefie rozwoju funkcji uciążliwych.

Teren przeznaczony pod:

 • obiekty składowo - magazynowe,

 • usługi rzemiosła, usługi, hurtownie,

 • zakłady produkcyjne nieuciążliwe.

 

 1. działka nr 50/1 o powierzchni 1.422m2, KW 37925,

działka nr 50/2 o powierzchni 595m2, KW 37925,

działka nr 68/7 o powierzchni 1.096m2, KW 37925,

działka nr 68/8 o powierzchni 2.646m2, KW 37925

Łączna powierzchnia nieruchomości 5.759m2

Łączna cena wywoławcza : 476.810zł

 

 1. działka nr 50/3 o powierzchni 285m2, KW 37925,

działka nr 50/4 o powierzchni 1.016m2, KW 37925,

działka nr 50/5 o powierzchni 551m2, KW 37925,

działka nr 68/4 o powierzchni 1.548m2, KW 37925,

działka nr 68/5 o powierzchni 1.862m2, KW 37925,

działka nr 68/6 o powierzchni 526m2, KW 37925

Łączna powierzchnia nieruchomości 5.788m2

Łączna cena wywoławcza : 474.690zł

Na działkach 68/4 i 50/5 znajdują się elementy betonowe do uprzątnięcia na koszt nabywcy.

Działki zakrzaczone, porośnięte trawą.

 

Pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości był ogłoszony na dzień 15 lipca 2011r., drugi na dzień 15 listopada 2011r.

 

Wadium na poszczególne nieruchomości wynosi 10% ceny wywoławczej

 

Niwelacja i uprzątnięcie terenu poszczególnych nieruchomości na koszt nabywców.

Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych gruntów. Nabywca zobowiązany będzie do przygotowania gruntów do zabudowy we własnym zakresie.

 

Nieruchomości nie są obciążone, ani nie są przedmiotem innych zobowiązań.

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony 23% podatek VAT.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2012r. o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników nr 1, sala nr 019 (niski parter).

W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą przelewem na konto do dnia 19 kwietnia 2012r. określone w ogłoszeniu wadium. Wadium należy wpłacać tak, aby należna kwota znalazła się na koncie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 kwietnia 2012r. Wadium należy wpłacać na konto: Bank PeKaO SA Oddział w Goleniowie Nr (SWIFT: PKOPPLPW) (IBAN PL 28124038391111000044134794.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej w trakcie ustalania listy licytantów.

Wpłacając wadium należy wyraźnie zaznaczyć na jaką nieruchomość dokonana jest wpłata.

Wadium oferenta , który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a innym oferentom zostanie zwrócone w całości.

Zapłata pozostałej części należności za zakup nieruchomości musi nastąpić przed zawarciem umowy sprzedaży, z odpowiednim wyprzedzeniem tak , aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym tut. Urzędu przed zawarciem umowy.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.

 

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej, przed rozpoczęciem przetargu, dokument tożsamości, natomiast osoby prawne - aktualny odpis (z ostatnich 3 miesięcy) z właściwego rejestru handlowego (lub równorzędnego), pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej - w oryginałach.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Małżonkowie oboje biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo drugiego małżonka.

 

Do nabycia nieruchomości przez oferenta zagranicznego mają zastosowanie odpowiednie przepisy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców .

 

Wadium przepada na rzecz Gminy Goleniów w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu.

Organizator przetargu zawiadomi oferenta, który wygrał przetarg o miejscu i terminie sporządzenia aktu notarialnego umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Dodatkowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w ogłoszeniu o przetargu można

uzyskać w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska UGiM w Goleniowie, tel. /..91/ 46-98-243, 46-98-244 , pokój 010, e-mail: geodezja@goleniow.pl .

Burmistrz Gminy Goleniów zastrzega sobie prawo do chwili rozpoczęcia przetargu - do odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu .

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Genowefa Palczak 22-02-2012 11:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Genowefa Palczak 22-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Genowefa Palczak 28-02-2012 09:15