herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów w obrębie geodezyjnym Komarowo OBEJMUJĄCA TEREN ELEKTROWNI WIATROWYCH

 

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów w obrębie geodezyjnym Komarowo” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko OBEJMUJĄCA TEREN ELEKTROWNI WIATROWYCH

 

Na podstawie art.17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717, z późniejszymi zmianami) w związku z art. 4 ust.2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871)  oraz uchwały   Nr IX/78/07 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 30 maja 2007 roku,  a także art. 39 ust. 1, art. 40, art. 54 ust.2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227, z późniejszymi zmianami)

 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu „Zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów w obrębie geodezyjnym Komarowo” oraz prognozy oddziaływania na środowisko wykonanej w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko OBEJMUJĄCA TEREN ELEKTROWNI WIATROWYCH  (Plan obejmuje obszar stanowiący działki o numerach ewidencyjnych: 407, 408, 409, 413, 414, 415, 419/1, 419/2, 420/1, 420/2, 420/3, 420/5, 420/6, w obrębie geodezyjnym Komarowo ), w dniach:

 

od 02.04.2012r. do 07.05.2012r.

w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta  w Goleniowie, Plac Lotników 1 w pok. nr 206  w godz. od 8,00 do15,30.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 26.04.2012r. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie  w sali konferencyjnej o godz. 16,00.

 

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu czy prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi do wyłożonych dokumentów.

Uwagi należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokółu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej: e-mail: ugim@goleniow.pl do Burmistrza Gminy Goleniów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.05.2012r.

 

                                                                         Burmistrz Gminy Goleniów

                                                                               Robert Krupowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Elżbieta Milewska 23-03-2012 09:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Milewska 23-03-2012
Ostatnia aktualizacja: Elżbieta Milewska 23-03-2012 13:58