herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

OBWIESZCZENIEo zmianie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów w obrębach ewidencyjnych nr 3 miasta Goleniowa i Kliniska Wielkie.

 

OBWIESZCZENIEo zmianie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów w obrębach ewidencyjnych nr 3 miasta Goleniowa i  Kliniska Wielkie.

 

 

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647) i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o  udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Goleniowie uchwały  Nr XXI/246/12 z dnia 27 czerwca 2012 r. o zmianie uchwały nr X/97/11 z dnia 29 czerwca 2011 r. zmienionej Uchwałami  Nr XII/126/11 z dnia 28 września 2011 r. i Nr XV/166/11 z dnia 21 grudnia 2011 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów rozszerzającą zakres zmiany o „określenie zasad zagospodarowania terenów w obszarze oddziaływania jezior i rzek w obszarze administracyjnym gminy Goleniów”  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Uchwała znajduje się w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników 1, pok. 206.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do zmian studiumi planów miejscowych w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej - e-mail:ugim@goleniow.pl do Burmistrza Gminy Goleniów, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07 sierpnia 2012 r.

 

                                                                                                   Burmistrz Gminy Goleniów

                                                                                                   Robert Krupowicz

  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Elżbieta Milewska 12-07-2012 10:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-07-2012
Ostatnia aktualizacja: - 12-07-2012 10:47