herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Obwieszczenie - zawiadamiam, że w dniu 19 lipca 2012r. inwestor dostarczył raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą budowa nowego mostu na rzece Ina wraz z budową dróg dojazdowych, ciągów komunikacyjnych i infrastrukturą techniczną w miejscowości Goleniów. dostarczył raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą budowa nowego mostu na rzece Ina wraz z budową dróg dojazdowych, ciągów komunikacyjnych i infrastrukturą techniczną w miejscowości Goleniów.

 

Goleniów, dnia 24 lipca 2012r.

WPNS.6220.33.2011.JC

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Stosownie do art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz.1227 z późn. zmian.) zawiadamiam, że w dniu 19 lipca 2012r. Pan Andrzej Bayer BAYER PROJEKT Sp z o. o. Sp. Komandytowa z siedzibą w Szczecinie dostarczył raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą budowa nowego mostu na rzece Ina wraz z budową dróg dojazdowych, ciągów komunikacyjnych i infrastrukturą techniczną w miejscowości Goleniów.

 

W związku z powyższym przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Przedmiotem decyzji, która ma być wydana w sprawie jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia wymienionego powyżej. Organem właściwym do wydania decyzji w sprawie jest Burmistrz Gminy Goleniów, natomiast Organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Goleniowie.

Zainteresowani w powyższej sprawie mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie, pokój nr 206 w godzinach pracy urzędu, z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz pozostałymi materiałami i dowodami, oraz zgłosić pisemnie ewentualne zastrzeżenia i wnioski ( na adres Urzędu Gminy i Miasta, Goleniów, ul. Plac Lotników 1) lub ustnie do protokołu albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym w ciągu 21 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia. Wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

 


 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Chilkiewicz 24-07-2012 14:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Chilkiewicz 24-07-2012
Ostatnia aktualizacja: Joanna Chilkiewicz 24-07-2012 14:56