Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie - o wystąpieniu do organów uzgadniających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy Szkolnej wraz z infrastrukturą techniczną, zlokalizowanej na terenie działek nr 47, 49, 105, 104/1, 141/2, 215, 216/2, 232, 233, 234/2, 235, 238, 268/1, 268/5, 288, 324, 343, 344, 354, 365 obręb geodezyjny 0005.

 

WPNS.6220.33.2013.JC                                                                                                                           Goleniów, dnia 04 września 2013r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających

 

 

Stosownie do art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 tekst jednolity)

 

zawiadamiam

że, zostało wszczęte z dniem 04 września 2013 roku postępowanie administracyjne w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy Szkolnej wraz z infrastrukturą techniczną, zlokalizowanej na terenie działek nr 47, 49, 105, 104/1, 141/2, 215, 216/2, 232, 233, 234/2, 235, 238, 268/1, 268/5, 288, 324, 343, 344, 354, 365 obręb geodezyjny 0005.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z. art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013r. poz. 267 tekst jednolity) w związku z art, 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) obwieszczenie w powyższej sprawie zostanie poddane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: http://bip.goleniow.pl/

Strony mogą zapoznać się z aktami w/w przedsięwzięcia, składać wnioski i zastrzeżenia w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie Plac Lotników 1, 72 - 100 Goleniów (pokój nr 206) w terminie 21 dni od chwili podania do publicznej wiadomości. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Gminy Goleniów

Zgodnie z art, 64 ust. pkt 1, 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii.

Ponadto zgodnie z art, 41 §l Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu: zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.


 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Chilkiewicz 06-09-2013 12:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Chilkiewicz 06-09-2013
Ostatnia aktualizacja: - 06-09-2013 12:55