Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 16/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 2 grudnia 2013 w sprawie powołania składu oraz przyjęcie regulaminu pracy komisji opiniującej wnioski o udzielenie klubom sportowym dotacji celowej na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu z budżetu Gminy Goleniów.


Zarządzenie Nr 16/2013

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 2 grudnia 2013

w sprawie powołania składu oraz przyjęcie regulaminu pracy komisji opiniującej wnioski o udzielenie klubom sportowym dotacji celowej na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu z budżetu Gminy Goleniów.

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 i 645) oraz § 6 ust 1 UCHWAŁY Nr XIV/154/11 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Goleniów (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 11 stycznia 2012, poz. 25)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuje się komisję opiniującą wnioski klubów sportowych o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Goleniów na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu, w składzie:

1) Tomasz Banach - zastępca Burmistrza Gminy Goleniów - przewodniczący komisji,

2) Janina Mucek - Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu - członek komisji,

3) Przemysław Joppek - Inspektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu- członek komisji.

§ 2. Komisja pracuje w oparciu o regulaminu stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Obsługę komisji zapewnia Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

§ 4. Komisja kończy swoją pracę z chwilą przekazania Burmistrzowi Gminy przez przewodniczącego komisji protokołu zawierającego propozycje wysokości kwot dotacji dla klubów sportowych.

§ 5. Traci moc Zarządzenie Nr 1/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 7 stycznia 2013r. w sprawie powołania składu oraz przyjęcie regulaminu pracy komisji opiniującej wnioski o udzielenie klubom sportowym dotacji celowej na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu z budżetu Gminy Goleniów.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. Burmistarza Gminy Goleniów

Henryk Zajko

Załącznik do Zarządzenia Nr 16/2013

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 2 grudnia 2013

Regulamin pracy komisji opiniującej wnioski klubów o udzielenie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu z budżetu Gminy Goleniów.

§ 1. Zadaniem komisji jest rozpatrzenie i zaopiniowanie wniosków klubów sportowych o udzielenie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu, przedstawienie propozycji kwot dotacji dla w/w podmiotów.

§ 2. 1. Komisja pracuje w składzie określonym przez Burmistrza Gminy Goleniów w formie zarządzenia.

2. Pracami kieruje jej przewodniczący wyznaczony przez Burmistrza Gminy Goleniów.

3. Obrady komisji są prawomocne przy obecności co najmniej 50 % składu komisji.

§ 3. Przewodniczący komisji opiniującej:

1) wyznacza termin posiedzenia komisji,

2) powiadamia członków komisji o terminie posiedzenia i harmonogramie obrad na co najmniej 3 dni przed posiedzeniem,

3) kieruje pracami komisji,

4) przedstawia Burmistrzowi Gminy Goleniów propozycję kwot dotacji dla klubów sportowych.

§ 4. 1. Podczas posiedzenia komisja dokonuje formalnoprawnej oceny wniosków.

2. W przypadku stwierdzenia braków formalnych we wniosku złożonym przez klub sportowy, komisja wzywa do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia wezwania.

3. W przypadku nieusunięcia przez klub sportowy braków formalnych w terminie określonym przez komisję opiniującą, wniosek o udzielenie dotacji pozostaje bez rozpatrzenia.

4. Podczas drugiego posiedzenia, wyznaczonego na okres po terminie uzupełnienia braków formalnych określonych § 5. 2 komisja ocenia wnioski pod względem merytorycznym według kryteriów określonych w Uchwale Nr XIV/154/11 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Goleniów (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 11 stycznia 2011r, poz. 25)

5. W przypadku braku konieczności uzupełniania braków formalnych, komisja może dokonać oceny wniosków pod względem merytorycznym podczas pierwszego posiedzenia.

§ 5. 1. Członkowie komisji składają oświadczenie o bezstronności w stosunku do rozpatrywanych wniosków.

2. Członkowie komisji, którzy są związani z rozpatrywanym wnioskiem nie biorą udziału w jego ocenie.

§ 6. Prace komisji, dotyczące danego naboru wniosków o udzielenia dotacji celowej na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu z budżetu Gminy Goleniów, kończą się w momencie przedstawienia Burmistrzowi Gminy Goleniów przez komisję protokołu końcowego z prac komisji, zawierającego wykaz klubów sportowych ubiegających się o dotacje, wysokość dotacji, o którą wnioskowały oraz propozycje przydzielenia kwot dotacji.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Przemysław Joppek 10-12-2013 08:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Przemysław Joppek 10-12-2013
Ostatnia aktualizacja: - 10-12-2013 08:27