herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

OGŁOSZENIE Burmistrza Gminy Goleniów o otwartym konkursie ofert


OGŁOSZENIE

Burmistrza Gminy Goleniów

o otwartym konkursie ofert

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 i poz. 1146) Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie:

Prowadzenie Centrum Animacji Młodzieży w Goleniowie

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację

 1. Przedmiotem konkursu jest prowadzenie Centrum Animacji Młodzieży w Goleniowie.

Celem zadania jest objęcie wsparciem terapeutycznym, readaptacyjnym, animacyjnym i aktywizacyjnym młodzież mieszkającą na terenie gminy Goleniów, ze szczególnym uwzględnieniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 1. Na realizację ww. zadania Gmina Goleniów przeznacza kwotę 50000 zł.

 2. Kwota wymieniona w ust. 2 wynika z projektu uchwały budżetowej i może ona ulec zmianie po podjęciu przez Radę Miejską w Goleniowie uchwały budżetowej na rok 2015.

II. Zasady przyznawania dotacji

 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 i poz. 1146).

 2. Zlecenia wykonania zadania dokonuje się w formie powierzenia, tj. udzielenia dotacji na finansowanie jego realizacji.

 3. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.

 4. W ramach kosztów projektu finansować można jedynie działania niezbędne do jego realizacji. Wydatki ponoszone w ramach udzielonej dotacji stanowią koszty kwalifikowane od dnia zawarcia umowy do terminu określonego w podpisanej umowie.

 5. Wydatki są kwalifikowane, jeżeli są zgodnie z prawem, związane z realizowanym zadaniem oraz:

a) są niezbędne do realizacji zadania,

b) zostały faktycznie poniesione,

c) zostały poniesione faktycznie na potrzeby osób, do których zadanie jest adresowane,

d) są udokumentowane (dowodem poniesienia wydatków jest opłacona faktura lub inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty),

e) zostały przewidziane w zatwierdzonym kosztorysie.

III. Termin i warunki realizacji zadania

 1. Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2015 r.

 2. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. W takim wypadku organizacja może:

a) odstąpić od zawarcia umowy, powiadamiając o tym pisemnie ogłaszającego konkurs ofert,

b) przedstawić aktualizacje opisu poszczególnych działań/harmonogramu/kosztorysu.

 1. Po zatwierdzeniu oferty i podpisaniu umowy, dokonywanie w trakcie realizacji zadania przesunięć pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków w kosztorysie zadania (przesunięcia środków z jednej pozycji do drugiej) wymaga uzyskania zgody Burmistrza Gminy Goleniów w formie aneksu do umowy, jeżeli suma proponowanych zmian przekroczy 10% wartości danej kategorii wydatków. O przesunięciach do 10% należy poinformować w sprawozdaniu z wykonania zadania.

IV. Termin i warunki składania ofert

 1. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone na drukach zgodnych z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). Formularz oferty dostępny jest na stronie internetowej Gminy Goleniów www.goleniow.pl.

 2. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy i Miasta, ul. Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów, z dopiskiem na kopercie: „Oferta na otwarty konkurs ofert na zadanie: Prowadzenie Centrum Animacji Młodzieży w Goleniowie”.

 3. Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa 31 grudnia 2014 r. o godz. 12.00.

Oferty, które wpłyną po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

 1. Do oferty należy dołączyć kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.

 2. Ofertę oraz wszystkie załączniki należy sporządzić w sposób czytelny w języku polskim.

V. Kryteria wyboru oferty

 1. Kryteria formalne:

a) kompletność i prawidłowość wymaganej dokumentacji (przedłożono kompletny i prawidłowo wypełniony formularz oferty wraz ze wszystkimi załącznikami, podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli),

b) zgodność oferty z rodzajem zadania określonym w ogłoszeniu.

 1. Kryteria merytoryczne:

a) sposób i jakość wykonania zadania, forma realizacji zadania, jego atrakcyjność dla obiorców zadania - oceniana w skali 0 - 35,

b) koszty wykonania zadania: zasadność przedstawionych w projekcie kosztów zadania, rzetelność i efektywność sporządzonego budżetu - oceniane w skali 0 - 35,

c) możliwość realizacji zadania publicznego przez uprawniony podmiot, posiadane zasoby, doświadczenie oferenta, kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot będzie realizować zadanie - oceniana w skali 0 - 30.

Maksymalna liczba punktów 100.

Oferty podmiotów, które osiągną mniej niż 70 punktów nie podlegają finansowaniu.

VI. Termin i tryb wyboru oferty

 1. Komisja konkursowa, powołana na mocy zarządzenia Burmistrza Gminy Goleniów, po wstępnej ocenie projektu pod względem formalnym przez pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, dokona merytorycznej oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty wraz z propozycją przyznanej dotacji na realizację zadania w terminie 7 dni od daty przyjęcia uchwały budżetowej na rok 2015, gwarantującej środki finansowe na realizację przedmiotowego zadania.

 1. Komisja konkursowa w trakcie oceny ofert może poprosić podmioty o dodatkowe informacje lub dokumenty.

 2. Wyniki konkursu komisja konkursowa przedkłada do zatwierdzenia Burmistrzowi Gminy Goleniów.

 3. Burmistrz Gminy Goleniów może dokonać zmian w przedstawionej propozycji komisji konkursowej.

 4. Możliwe jest sfinansowanie jednej oferty lub nie sfinansowanie żadnej z ofert.

 5. Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.

 6. O wynikach konkursu podmioty, które złożyły oferty w konkursie zostaną powiadomione pisemnie.

 7. Wyniki zawierające rozstrzygniecie konkursu zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu i na stronie internetowej Gminy.

VII. Zrealizowane przez Gminę Goleniów w danym roku oraz w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych podmiotom uprawnionym:

2014 r. 50 000 zł

2013 r. 50 000 zł.

VIII. Informacje dodatkowe

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.

 2. Informacje o konkursie można uzyskać bezpośrednio u Sekretarza Gminy w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie w godzinach pracy Urzędu oraz pod numerem telefonu 091 46 98 216.

Burmistrz Gminy Goleniów

Robert Krupowicz

Goleniów, 10 grudnia 2014 r.

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Edyta Guzikiewicz 10-12-2014 15:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-12-2014
Ostatnia aktualizacja: - 10-12-2014 15:00