herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Zarządzenie Nr 8/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 12 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego


Zarządzenie Nr 8/2018

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 12 stycznia 2018 roku

w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 i poz. 2232 ) w związku z art. 19 ust. 4, 5, 6 i 7 ustawy z dnia 26 kwietnia 2009 r. o zarządzaniu kryzysowym (tj. Dz.U. 2017 poz. 209) zarządza się co następuje:

§1.Powołuje się Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego zwany dalej „Gminnym Zespołem" w składzie:

1) Burmistrz Gminy Goleniów - Przewodniczący Gminnego Zespołu,

2) Zastępca Burmistrza Gminy Goleniów - I Zastępca Przewodniczącego Gminnego Zespołu,

3) Dyrektor Wydziału Administracji i Spraw Społecznych - II Zastępca Przewodniczącego Gminnego Zespołu,

4) Komendant Straży Miejskiej w Goleniowie - III Zastępca Przewodniczącego Gminnego Zespołu,

5).Dyrektor Wydziału Gospodarki Gminnej,

6) Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu,

7) Dyrektor Wydziału Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska,

8) Skarbnik Gminy Goleniów,

9) Inspektor ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych,

10) Inspektor ds. Ochrony Środowiska,

11) Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej,

12) Koordynator ds. Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Goleniów,

13) Przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Goleniowie,

14) Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie,

§2 W zależności od potrzeb Gminnego Zespołu do jego składu mogą zostać zaproszone inne osoby wskazane przez Przewodniczącego Gminnego Zespołu.

§3 Siedziba Gminnego Zespołu znajduje się w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników 1,

72 - 100 Goleniów

§ 4. Regulamin pracy oraz organizacji Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§5Traci moc zarządzenie nr 148/2008 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Kryzysowego,

§6Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.

Opracował: I.Tarnożek

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr …/2018 Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia …. stycznia 2018 roku

Regulamin pracy oraz organizacji

Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,

ROZDZIAL I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.1. Regulamin Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, zwanego dalej „Regulaminem", określa zadania i organizację pracy zespołu.

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o :

1) zespole - należy przez to rozumieć Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego;

2) przewodniczącym zespołu - należy przez to rozumieć Burmistrza Gminy Goleniów;

3) zastępcy przewodniczącego - należy przez to rozumieć I Zastępcę Burmistrza Gminy Goleniów lub Dyrektora Wydziału Administracji i Spraw Społecznych;

4) Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego - należy przez to rozumieć opracowany dokument i składający się z:

- planu głównego,

- procedur reagowania kryzysowego,

- załączników funkcjonalnych.

3. Zespól wykonuje zadania z zakresu zarządzania kryzysowego. Przez zarządzanie kryzysowe należy rozumieć działalność organów administracji publicznej będące elementem kierowana bezpieczeństwem narodowym, które polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz na odtwarzaniu infrastruktury lub przywróceniu pierwotnego charakteru.

§ 2.1, Zasięg terytorialny działania zespołu obejmuje obszar gminy Goleniów.

2. Zespól działa na podstawie:

1) Ustawy o zarządzaniu kryzysowym

2) Zarządzenia Burmistrza Gminy Goleniów w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;

3) Rocznego planu pracy zespołu.

ROZDZIAŁ II

SIEDZIBA PRACY ZESPOŁU GMINNEGO

§ 3 Siedzibą Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego jest budynek Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników 1, 72 - 100 Goleniów

ROZDZIAŁ III

ZADANIA ZESPOŁU GMINNEGO

§4.1. Zespół jest organem pomocniczym Burmistrza Gminy Goleniów w zapewnieniu wykonywania zadań
z zakresu zarządzania kryzysowego,

2, Do zadań zespołu należy:

1) Ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń,

2) przygotowanie propozycji działań i przedstawianie wójtowi wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w planie zarządzania kryzysowego,

3) przekazywanie do publicznej wiadomości informacji związanych z zagrożeniami,

4) opiniowanie gminnego planu

5) wykonywanie innych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego zaproponowanych przez przewodniczącego, członków zespołu lub w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej.

3. Do zadań przewodniczącego zespołu należy:

1) kierowanie zespołem,

2) inicjowanie i organizowanie prac Zespołu,

3) określanie przedmiotu i terminów posiedzeń,

4) zapraszanie na posiedzenia osób nie będących członkami zespołu,

5) przewodniczenie posiedzeniom,

6) podejmowanie ostatecznych decyzji w sytuacjach zagrożenia.

4. Do zastępcy przewodniczącego zespołu należy:

1) zastępowanie przewodniczącego zespołu w razie jego nieobecności,

2) koordynacja bieżących prac zespołu,

3) tworzenie warunków do realizacji podjętych decyzji.

5. Do zadań członków zespołu należy;

1) monitorowanie zagrożeń oraz ich dokumentowanie

2) przygotowanie materiałów zleconych przez przewodniczącego,

3) nadzorowanie i koordynowanie przedsięwzięć związanych z ewakuacją ludność, ostrzeganiem, powiadamianiem i alarmowaniem,

4) prezentowanie analiz i wniosków dotyczących ochrony ludności, jej mienia oraz środowiska naturalnego

5) utrzymanie w gotowości siły i środki pozostające w ich gestii, przewidywane do działania w sytuacjach kryzysowych

ROZDZIAŁ IV

TRYB PRACY GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

§5.1. Zespół pracuje na posiedzeniach w oparciu o roczny plan pracy zespołu.

2. Roczny plan pracy zespołu, opracowuje się corocznie na kolejny rok kalendarzowy.

3. Propozycje tematów do planu przedkładają członkowie zespołu na wniosek przewodniczącego.

4. Posiedzenia zespołu zwołuje i przewodniczy jego obradom przewodniczący zespołu, zgodnie z rocznym planem pracy lub jego zastępca.

5. Planowe posiedzenia zespołu odbywają się nie rzadziej niż raz na pół roku.

6. W sytuacjach wymagających podjęcia natychmiastowych działań zespołu, jego przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek członka zespołu może zwoływać posiedzenia zespołu poza rocznym planem.

7. Posiedzenia zespołu, o których mowa w ust. 4, w zależności od potrzeb, mogą być zwoływane w jego niepełnym składzie.

8. Ze względu na wagę podejmowanych decyzji, mających znaczenie dla prowadzenia działań, przewodniczący obrad, może wprowadzić tajność tych obrad.

ROZDZIAŁ V

FUNKCJONOWANIE ZESPOŁU W TRYBIE CAŁODOBOWYCH DYŻURÓW

§6.1. Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie nie posiada Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego jak również nie organizuje całodobowego dyżuru z wyjątkiem sytuacji kryzysowej.

2. Obieg informacji dla potrzeb pracy zespołu w przypadku sytuacji kryzysowej realizuje się poprzez:

a) w godzinach pracy urzędu przez pracownika sekretariatu;

b) po godzinach pracy i w dni wolne przez całodobowy dyżur, organizowany na bazie sekretariatu i pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie.

3. Do zadań całodobowego dyżuru należy:

a) przyjmowanie komunikatów, informacji i przekazywanie ich do kierownictwa oraz członków zespołu

b) wymiana informacji dotyczących zaistniałych sytuacji z sąsiednimi gminami, Powiatowym i Wojewódzkim Centrum Kryzysowym oraz z jednostkami organizacyjnymi zaangażowanymi w działania;

c) przekazywanie do wykonawców decyzji przewodniczącego zespołu i ustaleń podjętych na posiedzeniu zespołu

d) dokumentowanie prac poprzez prowadzenie dziennika działań.

4. Zabezpieczenie warunku socjalno-bytowych dla członków zespołu pełniących całodobowy dyżur w sytuacjach nadzwyczajnych organizuje i realizuje zastępca przewodniczącego

ROZDZIAŁ VI SPOSÓB DOKUMENTOWANIA PRACY ZESPOŁU

§7. Dokumentami działań i prac zespołu gminnego są:.

1. Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego.

2. Roczny plan pracy zespołu

3. Protokoły z posiedzeń zespołu wraz z załącznikami w postaci:

a) porządku obrad,

b) wykazu osób uczestniczących w posiedzeniu,

c) treści ustaleń podjętych na posiedzeniu,

d) dokumentów i materiałów przygotowanych przed i w trakcie posiedzenia.

4. Analizy, oceny i opinie.

5. Inne niezbędne dokumenty do działań i pracy zespołu.

§8. Dokumentowanie prac zespołu zapewnia pełnomocnik ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych.

ROZDZIAŁ VII

OBSŁUGA I KOSZTY ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ ZESPOŁU GMINNEGO

§8.1. Obsługę kancelaryjno biurową zespołu gminnego zapewnia Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie.

  1. Finansowanie wykonywania zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego planuje się w ramach budżetu gminy.

  2. Na finansowanie zadań zleconych samorząd terytorialny otrzymuje z budżetu państwa dotacje celowe w wysokości zapewniającej realizację tych zadań.

W budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniej niż 0,5 % bieżących wydatków budżetu gminy, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu

5. Na dofinansowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego gmina może otrzymać dotację celową z budżetu państwa


1

6

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Kachniarz 12-01-2018 11:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-01-2018
Ostatnia aktualizacja: - 12-01-2018 11:32