herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr XLI/500/18 w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego realizacji zadania polegającego na przebudowie dróg powiatowych w granicach miejscowości Lubczyna 2018-04-03 10:52
Uchwała Nr XLI/499/18 w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego przekazania skargi Burmistrzowi Gminy Goleniów 2018-04-03 10:51
Uchwała Nr XLI/498/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadawania tytułów Honorowego Obywatela Gminy Goleniów oraz Zasłużonego Mieszkańca Gminy Goleniów 2018-04-03 10:50
Uchwała Nr XLI/497/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu w 2017 i 2018 r. na realizację zadania polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu szlaku rowerowego 2018-04-03 10:50
Uchwała Nr XLI/496/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2018-2025 2018-04-03 10:49
Uchwała Nr XLI/495/18 w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 r. 2018-04-03 10:47
Uchwała Nr XLI/494/18 w sprawie podziału Gminy Goleniów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym 2018-04-03 10:46
Uchwała Nr XLI/493/18 w sprawie określenia wykazu kąpielisk na rok 2018 na terenie Gminy Goleniów 2018-04-03 10:46
Uchwała Nr XLI/492/18 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki 2018-04-03 10:45
Uchwała Nr XLI/491/18 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/337/13 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworca, których właścicielem albo zarządcą jest Gmina Goleniów udostępnionych dla operatorów lub przewoźników, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich 2018-04-03 10:45
Uchwała Nr XLI/490/18 w sprawie nadania urzędowej nazwy ulicy "Jaśminowa" we wsi Białuń 2018-04-03 10:44
Uchwała Nr XLI/489/18 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Goleniów na 2018 rok 2018-04-03 10:43
Uchwała Nr XLI/488/18 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Goleniów na 2018 rok" 2018-04-03 10:42
Uchwała Nr XLI/487/18 w sprawie zmiany nazwy Przedszkola Publicznego Nr 4 w Goleniowie 2018-04-03 10:41
Uchwała Nr XLI/486/18 w sprawie zmiany uchwały Nr XL/484/18 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 28.02.2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu na realizację zadania polegającego na pokryciu wypłacanej Operatorowi rekompensaty 2018-04-03 10:40
Uchwała Nr XL/485/18 w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej ponownego rozpatrzenia skargi z dnia 24 lipca 2017 r. 2018-03-06 14:33
Uchwała Nr XL/484/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu na realizację zadania polegającego na pokryciu wypłacanej Operatorowi rekompensaty 2018-03-06 14:32
Uchwała Nr XL/483/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2018-2025 2018-03-06 14:31
Uchwała Nr XL/482/18 w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 r. 2018-03-06 14:31
Uchwała Nr XL/481/18 w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego inwestycji polegającej na budowie bezkolizyjnego węzła "Kliniska" w ciągu drogi S3 2018-03-06 14:30
Uchwała Nr XL/480/18 w sprawie nadawania tytułów Honorowego Obywatela Gminy Goleniów oraz Zasłużonego Mieszkańca Gminy Goleniów 2018-03-06 14:29
Uchwała Nr XL/479/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych miasta i gminy Goleniów na lata 2015-2022 będących w posiadaniu Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie 2018-03-06 14:28
Uchwała Nr XL/478/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Nowogardzkiej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Goleniowa 2018-03-06 14:27
Uchwała Nr XL/477/18 w sprawie nadania urzędowej nazwy ulicy "Jesionowa" w obrębie geodezyjnym nr 1 miasta Goleniów 2018-03-06 14:27
Uchwała Nr XL/476/18 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/235/16 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia Polityki Senioralnej w Gminie Goleniów na lata 2016-2023 2018-03-06 14:26
Uchwała Nr XXXIX/475/18 w sprawie pisma skierowanego do Rady Gminy Goleniów przez Centralne Biuro Antykorupcyjne 2018-02-16 14:33
Uchwała Nr XXXVIII/474/18 w sprawie ustanowienia roku 2018 w Gminie Goleniów rokiem obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę oraz 750-lecia nadania praw miejskich dla Goleniowa 2018-02-02 12:50
Uchwała Nr XXXVIII/473/18 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Goleniowie na 2018 rok 2018-02-02 12:49
Uchwała Nr XXXVIII/472/18 w sprawie "Wykonania otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego (badawczego z możliwością przekształcenia w eksploatacyjny) o głębokości w przedziale 4500-6000 mb geotermii wysokotemperaturowej wykorzystującej energię gorących skał w technologii EGS/HDR w celu określenia możliwości wykorzystania zasobów geotermalnych miasta Goleniów" 2018-02-02 12:48
Uchwała Nr XXXVIII/471/18 w sprawie nadania urzędowych nazw ulic "Słoneczna" i "Sosnowa" we wsi Lubczyna 2018-02-02 12:47
Uchwała Nr XXXVIII/470/18 w sprawie nadania urzędowej nazwy ulicy "Przyrodnicza" we wsi Białuń 2018-02-02 12:46
Uchwała Nr XXXVIII/469/18 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie części nieruchomości położonej w Goleniowie przy ulicy Jodłowej nr 33 na okres 10 lat 2018-02-02 12:46
Uchwała Nr XXXVIII/468/18 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli 2018-02-02 12:45
Uchwała Nr XXXVIII/467/18 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, dla których Gmina Goleniów nie jest organem prowadzącym, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wysokości wyższej niż określona w ustawie 2018-02-02 12:45
Uchwała Nr XXXVIII/466/18 w sprawie wymiaru czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar zajęć w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Goleniów 2018-02-02 12:44
Uchwała Nr XXXVIII/465/18 w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego możliwości sfinansowania budowy sieci wodociągowej w miejscowości Żółwia Błoć 2018-02-02 12:43