Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE NR 191/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 20 lipca 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r


ZARZĄDZENIE NR 191/2018

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 31 lipca 2018 roku

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r

Na podstawie art. 222 ust.4, 257 pkt. 1, 3, art. 258 ust.1 pkt. 1 i art. 259 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, zm. z 2018 r poz. 1000), § 1, 2, 18 uchwały nr XXXVIII/456/17 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goleniów na 2018 rok oraz Zarządzenia Burmistrza Gminy Goleniów 62/2018 z dnia 2 marca 2018 roku, Burmistrz Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału rezerw, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonuję zmian budżetu i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów zadań własnych z rezerw na rok 2018, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Zwiększa się dochody z zakresu zadań zleconych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2018, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Zwiększa się wydatki z zakresu zadań zleconych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2018, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 5. Dokonuję zmian budżetu i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów zadań własnych na rok 2018, zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.

§ 6. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy oraz Skarbnikowi Gminy.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia 191/2018

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 31 lipca 2018r.

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

758

 

 

Różne rozliczenia

740 797,22

-10 159,14

730 638,08

 

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

735 797,22

-10 159,14

725 638,08

 

 

4810

Rezerwy

688 846,79

-10 159,14

678 687,65

Razem:

200 391 540,89

-10 159,14

200 381 381,75

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia 191/2018

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 31 lipca 2018r.

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

 

 

Administracja publiczna

13 224 184,89

4 535,33

13 228 720,22

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

513 194,12

4 535,33

517 729,45

 

 

2910

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

0,00

4 535,33

4 535,33

758

 

 

Różne rozliczenia

740 797,22

5 623,81

746 421,03

 

75814

 

Różne rozliczenia finansowe

5 000,00

5 623,81

10 623,81

 

 

4600

Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

0,00

5 623,81

5 623,81

Razem:

200 381 381,75

10 159,14

200 391 540,89

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia 191/2018

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 31 lipca 2018r.

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

 

 

Pomoc społeczna

830 057,03

760,00

830 817,03

 

85203

 

Ośrodki wsparcia

536 400,00

760,00

537 160,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

536 400,00

760,00

537 160,00

Razem:

31 948 580,47

760,00

31 949 340,47

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia 191/2018

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 31 lipca 2018r.

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

 

 

Pomoc społeczna

830 057,03

760,00

830 817,03

 

85203

 

Ośrodki wsparcia

536 400,00

760,00

537 160,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

50 890,00

760,00

51 650,00

Razem:

31 948 580,47

760,00

31 949 340,47

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia 191/2018

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 31 lipca 2018r.

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

710

 

 

Działalność usługowa

1 205 214,00

0,00

1 205 214,00

 

71004

 

Plany zagospodarowania przestrzennego

380 000,00

- 49 669,90

330 330,10

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

304 000,00

- 49 669,90

254 330,10

 

71035

 

Cmentarze

825 214,00

49 669,90

874 883,90

 

 

4430

Różne opłaty i składki

0,00

49 319,90

49 319,90

 

 

4580

Pozostałe odsetki

0,00

350,00

350,00

750

 

 

Administracja publiczna

13 228 720,22

0,00

13 228 720,22

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

10 313 910,77

0,00

10 313 910,77

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

74 000,00

5 000,00

79 000,00

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

700 000,00

- 5 000,00

695 000,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

59 924 606,57

0,00

59 924 606,57

 

80101

 

Szkoły podstawowe

28 973 134,67

28 786,00

29 001 920,67

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

129 284,64

- 15 000,00

114 284,64

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

639 963,71

2 018,00

641 981,71

 

 

4260

Zakup energii

820 896,00

582,00

821 478,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

301 044,16

- 69 518,00

231 526,16

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

25 988,00

8,00

25 996,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

440 920,00

23 051,00

463 971,00

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

31 855,00

93,00

31 948,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

931 670,81

1 526,00

933 196,81

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

21 922,00

26,00

21 948,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

2 000 905,23

86 000,00

2 086 905,23

 

80103

 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

2 046 411,84

8 962,00

2 055 373,84

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

46 427,04

1 510,00

47 937,04

 

 

4260

Zakup energii

43 996,00

402,00

44 398,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

9 158,00

247,00

9 405,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

2 279,00

8,00

2 287,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

25 427,00

5 737,00

31 164,00

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

2 212,00

57,00

2 269,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

51 070,35

975,00

52 045,35

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1 808,00

26,00

1 834,00

 

80146

 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

177 715,00

0,00

177 715,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

74 873,00

3 390,00

78 263,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

102 842,00

- 3 390,00

99 452,00

 

80149

 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

2 513 276,57

- 8 962,00

2 504 314,57

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 750,00

- 1 510,00

240,00

 

 

4260

Zakup energii

692,00

- 402,00

290,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

247,00

- 247,00

0,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

18,00

- 8,00

10,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

5 925,00

- 5 737,00

188,00

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

67,00

- 57,00

10,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

3 297,00

- 975,00

2 322,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

26,00

- 26,00

0,00

 

80150

 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

1 863 520,19

- 12 786,00

1 850 734,19

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

21 876,00

- 2 018,00

19 858,00

 

 

4260

Zakup energii

5 638,00

- 582,00

5 056,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

841,00

- 482,00

359,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

804,00

- 8,00

796,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

10 873,00

- 8 051,00

2 822,00

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

297,00

- 93,00

204,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

54 228,37

- 1 526,00

52 702,37

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

26,00

- 26,00

0,00

 

80195

 

Pozostała działalność

2 144 568,99

- 16 000,00

2 128 568,99

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

50 330,00

4 500,00

54 830,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1 367 369,72

- 20 500,00

1 346 869,72

855

 

 

Rodzina

1 763 664,00

0,00

1 763 664,00

 

85502

 

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

113 673,00

0,00

113 673,00

 

 

2910

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

27 500,00

- 1 000,00

26 500,00

 

 

4580

Pozostałe odsetki

1 440,00

1 000,00

2 440,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

30 182 795,61

0,00

30 182 795,61

 

90095

 

Pozostała działalność

2 714 542,79

0,00

2 714 542,79

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

125 736,57

- 749,99

124 986,58

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

383 039,15

749,99

383 789,14

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

8 447 313,28

0,00

8 447 313,28

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

3 021 529,28

0,00

3 021 529,28

 

 

4220

Zakup środków żywności

53 856,82

143,63

54 000,45

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

176 496,96

- 143,63

176 353,33

Razem:

200 391 540,89

0,00

200 391 540,89

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosław Guzikiewicz 06-08-2018 10:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosław Guzikiewicz 31-07-2018
Ostatnia aktualizacja: - 06-08-2018 10:08