Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 340/2019 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 19 grudnia 2019 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie dofinansowania rozwoju sportu przez Gminę Goleniów na okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

 

Zarządzenie Nr 340/2019

 

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 19 grudnia 2019

 

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie dofinansowania rozwoju sportu przez Gminę Goleniów na okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, poz. 1309, 1696 i poz. 1815) art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1468 oraz poz. 2251), oraz art. 4 ust. 2 i art. 5 ust. 3 Uchwały Nr XIX/225/16 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Goleniów

zarządza się co następuje:

 

1. Ogłasza się nabór wniosków o przyznanie dofinansowania rozwoju sportu przez Gminę Goleniów na okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

2. Treść ogłoszenia o naborze wniosków o przyznanie dofinansowania rozwoju sportu przez Gminę Goleniów na okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. Wzór formularza wniosku o dofinansowanie stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4. Warunki i tryb finansowania rozwoju sportu przez Gminę Goleniów określa Uchwała Nr XIX/225/16 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Goleniów

5. Na realizację zadania przeznacza się 1.000.000 zł

6. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.

7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Burmistrz Gminy Goleniów

Robert Krupowicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr …/2019

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 18 grudnia 2019 r.

 

Nabór wniosków o przyznanie dofinansowania rozwoju sportu

przez Gminę Goleniów na okres 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

 

I. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW


Wnioski na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Zarządzenia należy składać w Biurze Obsługi Interesanta UGiM Goleniów przy Pl. Lotników 1 lub przesłać pocztą w terminie do dnia 10 stycznia 2020 roku (data wpływu do UGiM Goleniów).

Wnioski złożone po 10 stycznia 2020 roku nie zostaną rozpatrzone.

 

II. TERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKÓW


Burmistrz Gminy Goleniów rozpatrzy i poda do publicznej wiadomości wykaz klubów sportowych, którym udzielone zostało dofinansowanie w terminie do dnia 31 stycznia 2020 r.

III. OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO


1. Realizacja zleconego organizacji zadania następuje po zawarciu umowy.
2. Warunkiem zawarcia umowy o dofinansowanie jest akceptacja przez strony postanowień umowy

3. Zastrzega się prawo odwołania naboru wniosków oraz przesunięcia terminu składania wniosków, a także jego unieważnienia.


IV. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA FINANSOWANIE ROZWOJU SPORTU PRZEZ GMINĘ GOLENIÓW


Na realizację zadań z zakresu finansowania sportu przez Gminę Goleniów w ramach realizacji Uchwały Nr XIX/225/16 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Goleniów przeznacza się środki finansowe w wysokości 1.000.000 zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr …/2019

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 18 grudnia 2018 r.

 

……………………………………..

/pieczęć Wnioskodawcy /

WNIOSEK

o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Goleniów

w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

w kwocie .........................................................

 

 1. Dane wnioskodawcy:

 

 1. Nazwa Klubu: ..............................................................................................................................

 

 1. Forma prawna:

0x08 graphic
stowarzyszenie kultury fizycznej

0x08 graphic
uczniowski klub sportowy

 

 1. Numer w KRS lub w innym rejestrze: ..................................................................................................

 

 1. Adres: ..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

 

 1. E-Mail: ..............................................................................................................................

 

 1. Nazwa banku: ..............................................................................................................................

 

nr rachunku _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _

 

 1. Osoby statutowo upoważnione do reprezentowania podmiotu i posiadających zdolność do podejmowania zobowiązań finansowych w imieniu podmiotu (zawierania umów):

 

- imię i nazwisko .................................................... funkcja ............................... tel. ...........................

 

- imię i nazwisko .................................................... funkcja ............................... tel. ...........................

 

- imię i nazwisko .................................................... funkcja ............................... tel. ...........................

 

 1. Ocena formalna:

(jeżeli odpowiedź brzmi TAK, należy zakreślić odpowiedni kwadrat. Niespełnienie łącznie wszystkich warunków wyklucza klub z możliwości ubiegania się o dotację gminną):

0x08 graphic
Klub posiada siedzibę na terenie Gminy

Klub jest stowarzyszeniem kultury fizycznej lub uczniowskim klubem sportowym

0x08 graphic
Klub szkoli dzieci i młodzież

0x08 graphic
Klub uczestniczy w współzawodnictwie dzieci i młodzieży organizowanym przez poszczególne związki sportowe, dla której prowadzona jest klasyfikacja przez merytoryczne Ministerstwo

0x08 graphic
Klub posiada aktualną licencję klubu uprawniającą do udziału w rozgrywkach i zawodach odpowiedniego polskiego związku sportowego lub podmiotu działającego w jego imieniu

0x08 graphic
Przeciwko klubowi nie jest prowadzona egzekucja na podstawie przepisów prawa cywilnego i administracyjnego,

0x08 graphic
Klub nie zalega z opłaceniem podatków wobec Urzędu Skarbowego, opłat oraz składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

0x08 graphic
Klub nie działa dla osiągnięcia zysku.

 

 1. Ustalenie wysokości dotacji

 1. wynikającej z § 7.7.c Uchwały XIX/225/16 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Goleniów:

- ilość punktów w klasyfikacji sportowej klubów prowadzonej przez ministerstwo merytorycznie odpowiedzialne za sprawy sportu uzyskanych w roku poprzedzającym rok realizacji zadania:

 

………… pkt

 

 1. wynikającej z § 7.7.d Uchwały XIX/225/16 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Goleniów:

- ilość zawodników klubu uprawiających dyscyplinę olimpijską, którzy:

a. zajęli miejsce od I do IV - w mistrzostwach kraju:

 

………… zawodników

 

b. brali udział w igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata lub Europy lub odpowiednich imprezach dla osób niepełnosprawnych:

 

………… zawodników

 

 

 1. Opis zadania

 1. Miejsce wykonywania zadania: .......................................................................................................

 

 1. Termin realizacji zadania:

 

od podpisania umowy do 31 grudnia 2020

 

 1. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania:

 

..................................................................................................................................................

 

..................................................................................................................................................

 

..................................................................................................................................................

 

..................................................................................................................................................

 

..................................................................................................................................................

 

..................................................................................................................................................

 

..................................................................................................................................................

 

..................................................................................................................................................

 

..................................................................................................................................................

 

..................................................................................................................................................

 

..................................................................................................................................................

 

..................................................................................................................................................

 

..................................................................................................................................................

 

..................................................................................................................................................

 

..................................................................................................................................................

 

..................................................................................................................................................

 

..................................................................................................................................................

 

 

 1. Zakładane rezultaty realizacji zadania:

 

..................................................................................................................................................

 

..................................................................................................................................................

 

..................................................................................................................................................

 

..................................................................................................................................................

 

..................................................................................................................................................

 

 1. Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:

 

 

..................................................................................................................................................

 

..................................................................................................................................................

 

..................................................................................................................................................

 

..................................................................................................................................................

 

..................................................................................................................................................

 

 

 1. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania:

 

1. Całkowity koszt zadania w zł .............................. w tym:

 

- kwota wnioskowana ze środków Gminy Goleniów w zł .............., stanowiąca ……. % całkowitego kosztu zadania,

 

- środki własne w zł ……………… stanowiąca ……. % całkowitego kosztu zadania.

 

2. Kwota wnioskowana ze środków Gminy Goleniów w podziale na:

 

- sekcje dyscyplin sportów indywidualnych ……………………………….. zł

 

- sekcje dyscyplin sportów gier zespołowych ……………………………….. zł

 

 1. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów w zł:

 

 

Lp.

 

Rodzaj kosztów związany z realizacją zadania

 

 

Koszty ogółem

w tym:

 

 

 

 

z wnioskowanej dotacji

 

ze środków własnych

1.

zakup sprzętu sportowego

 

 

 

2.

pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach

 

 

 

3.

pokrycie kosztów organizacji zgrupowań sportowych

 

 

 

4.

pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego

 

 

 

5.

badania lekarskie zawodników uprawniających do uczestnictwa w zawodach

 

 

 

6.

ubezpieczenie zawodników i trenerów

 

 

 

7.

sfinansowanie wynagrodzenia kadry szkoleniowej oraz pochodnych od tych wynagrodzeń

 

 

 

8.

sfinansowanie kosztów administracyjnych, w tym: wynagrodzenia pracowników klubu sportowego oraz pochodnych od tych wynagrodzeń, opłat czynszowych, opłat za media, zakupu artykułów i sprzętu biurowego, kosztów niezbędnych delegacji służbowych

 

 

 

9.

sfinansowanie stypendiów dla zawodników

 

 

 

10.

inne kosztów uzasadnionych celem zadania

 

 

 

 

Razem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Świadomy(-i) odpowiedzialności karnej za składanie informacji niezgodnej z aktualnym stanem prawnym i faktycznym oświadczam (-my), że:

 

 1. proponowane zadanie w całości mieści się w zakresie działalności statutowej Klubu,

 

 1. Klub bierze udział we współzawodnictwie sportowym organizowanym lub prowadzonym w określonej dyscyplinie sportu przez polski związek sportowy lub podmioty działające z jego upoważnienia,

 

 1. przeciwko Klubowi nie jest prowadzona egzekucja na podstawie przepisów prawa cywilnego i administracyjnego,

 

 1. Klub nie zalega z opłaceniem podatków wobec Urzędu Skarbowego, opłat oraz składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

 

 1. Klub nie działa dla osiągnięcia zysku.

 

 

............................................................................................

 

............................................................................................

 

............................................................................................

/podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy/

 

 

……………….., dnia...............................

 

 

 

 

Załączniki:

(jeżeli odpowiedź brzmi TAK, należy zakreślić odpowiedni kwadrat. Niedostarczenie z wnioskiem łącznie wszystkich załączników wyklucza klub z możliwości ubiegania się o dotację gminną):

 

0x08 graphic
aktualny wypis z właściwego rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (ważny 3 miesiące od daty wystawienia),

 

0x08 graphic
licencja klubu uprawniająca do udziału w rozgrywkach i zawodach odpowiedniego polskiego związku sportowego lub podmiotu działającego w jego imieniu,

 

0x08 graphic
dokument potwierdzający uczestnictwo Klubu w współzawodnictwie dzieci i młodzieży organizowanym przez poszczególne związki sportowe, dla której prowadzona jest klasyfikacja przez merytoryczne Ministerstwo.

 

opcjonalnie:

 

0x08 graphic
dokumenty poświadczające możliwość ubiegania się o stypendium przez zawodników.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Matławski 19-12-2019 11:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Przemysław Joppek 19-12-2019
Ostatnia aktualizacja: Grzegorz Matławski 19-12-2019 12:34