Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 243/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 19 grudnia 2013 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie dofinansowania rozwoju sportu przez Gminę Goleniów w roku 2014


Zarządzenie Nr 243/2013

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 19 grudnia 2013

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie dofinansowania rozwoju sportu przez Gminę Goleniów w roku 2014

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318), art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857, Nr 151, poz. 1014, z 2011r. Nr 171 poz. 1016, Nr 185, poz. 1092, Nr 208 poz. 1240 i 1241, z 2012r. poz. 490 oraz z 2013r. poz.829), oraz art. 4 ust. 2 Uchwały Nr XIV/154/11 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Goleniów (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 11 stycznia 2012, poz. 25)

zarządza się co następuje:

1. Ogłasza się nabór wniosków o przyznanie dofinansowania rozwoju sportu przez Gminę Goleniów w roku 2014.

2. Treść ogłoszenia o naborze wniosków o przyznanie dofinansowania rozwoju sportu przez Gminę Goleniów w roku 2014 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

3. Warunki i tryb finansowania rozwoju sportu przez Gminę Goleniów określa Uchwała Nr XIV/154/11Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Goleniów (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 11 stycznia 2012, poz. 25)

4. Na realizację zadania z zakresu dofinansowania rozwoju sportu przez Gminę Goleniów w roku 2014 przeznacza się środki finansowe w wysokości 824.000 zł (słownie: osiemset dwadzieścia cztery tysiące) z tego:

a) 412.000 zł (50% wszystkich środków) na zadania obejmujące dyscypliny gier zespołowych,

b) 263.680 zł (32 % wszystkich środków) na zadania obejmujące wspieranie dyscyplin sportów indywidualnych,

c) 74.160 zł (9% wszystkich środków) na wsparcie klubów sportowych uzyskujących osiągnięcia sportowe we wszystkich dyscyplinach sportowych udokumentowane w postaci punktów w klasyfikacji sportowej klubów prowadzonej przez ministerstwo merytorycznie odpowiedzialne za sprawy sportu,

d) 74.160 zł (9% wszystkich środków) na stypendia sportowe dla zawodnika klubu uprawiającego dyscyplinę olimpijską, który:

- zajął miejsce od I do IV - indywidualnie lub w drużynie, w mistrzostwach kraju,

- brał udział w igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata lub Europy lub odpowiednich imprezach dla osób niepełnosprawnych.

5. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.

6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Gminy Goleniów

Robert Krupowicz

Załącznik do Zarządzenia Nr 243 /2013

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 19 grudnia 2013

Nabór wniosków o przyznanie dofinansowania rozwoju sportu

przez Gminę Goleniów w roku 2014

I. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW


Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Interesanta UGiM Goleniów przy Pl. Lotników 1 lub przesłać pocztą w terminie do dnia 3 stycznia 2014 roku (decyduje data stempla pocztowego).Wnioski złożone po 3 stycznia 2014 roku nie zostaną rozpatrzone.
Wnioski należy składać w zamkniętej, opisanej kopercie (nazwa i adres klubu sportowego, z dopiskiem „Nabór wniosków o przyznanie dofinansowania rozwoju sportu przez Gminę Goleniów w roku 2014”), na formularzu, który można pobrać ze strony internetowej: www.goleniow.pl, www.bip.goleniow.pl oraz w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu (pokój nr 303).


II. WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU:

Oryginały lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do działania w imieniu klubu, następujących dokumentów:

1)   aktualny wypis z właściwego rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,

2)   aktualną licencję klubu uprawniającą do udziału w rozgrywkach i zawodach odpowiedniego polskiego związku sportowego lub podmiotu działającego w jego imieniu,

3)   pisemne oświadczenie o nie prowadzeniu przeciwko klubowi ubiegającemu się o udzielenie dotacji, egzekucji na podstawie przepisów prawa cywilnego i administracyjnego,

4)   pisemne oświadczenie o nie zaleganiu z opłaceniem podatków wobec Urzędu Skarbowego, opłat oraz składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

5)   pisemne oświadczenie o nie działaniu dla osiągnięcia zysku.

III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA


1. Dofinansowanie może uzyskać klub sportowy tj. stowarzyszenie kultury fizycznej, uczniowski klub sportowy, klub sportowy funkcjonujący w formie spółki prawa handlowego, niezaliczany do sektora finansów publicznych i niedziałający w celu osiągnięcia zysku, mający swą siedzibę na terenie Gminy Goleniów, który uczestniczący w rozgrywkach organizowanych przez odpowiednie związki sportowe.

2. Zasady udzielania dofinansowania rozwoju sportu przez Gminę Goleniów określa Uchwała Nr XIV/154/11 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Goleniów

3. Rozpatrzenia i oceny wniosków o udzielenie dofinansowania dokonuje Burmistrz Gminy Goleniów.

IV. TERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKÓW


Burmistrz Gminy Goleniów rozpatrzy i poda do publicznej wiadomości wykaz klubów sportowych, którym udzielone zostało dofinansowanie w terminie do dnia 31 stycznia 2014 r.

V. OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO


1. Realizacja zleconego organizacji zadania następuje po zawarciu umowy.
2. Warunkiem zawarcia umowy o dofinansowanie jest akceptacja przez strony postanowień umowy
3. Klub sportowy zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania w zakresie dofinansowania rozwoju sportu przez Gminę Goleniów, na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/154/11 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Goleniów


VI. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA FINANSOWANIE ROZWOJU SPORTU PRZEZ GMINĘ GOLENIÓW


Na realizację zadań z zakresu finansowania sportu przez Gminę Goleniów w ramach realizacji Uchwały Nr XIV/154/11 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Goleniów przeznacza się w budżecie Gminy Goleniów na roku 2014 środki finansowe w wysokości 824.000 zł (słownie: osiemset dwadzieścia cztery tysiące) z tego:

a) 412.000 zł (50% wszystkich środków) na zadania obejmujące dyscypliny gier zespołowych,

b) 263.680 zł (32 % wszystkich środków) na zadania obejmujące wspieranie dyscyplin sportów indywidualnych,

c) 74.160 zł (9% wszystkich środków) na wsparcie klubów sportowych uzyskujących osiągnięcia sportowe we wszystkich dyscyplinach sportowych udokumentowane w postaci punktów w klasyfikacji sportowej klubów prowadzonej przez ministerstwo merytorycznie odpowiedzialne za sprawy sportu,

d) 74.160 zł (9% wszystkich środków) na stypendia sportowe dla zawodnika klubu uprawiającego dyscyplinę olimpijską, który:

- zajął miejsce od I do IV - indywidualnie lub w drużynie, w mistrzostwach kraju,

- brał udział w igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata lub Europy lub odpowiednich imprezach dla osób niepełnosprawnych.

Zastrzega się prawo odwołania naboru wniosków oraz przesunięcia terminu składania wniosków, a także jego unieważnienia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Przemysław Joppek 19-12-2013 10:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Przemysław Joppek 19-12-2013
Ostatnia aktualizacja: - 19-12-2013 10:04